Erhvervs og fiskerihavne

Mål for Erhvervs- og fiskerihavne

  • Det eksisterende net af havne skal søges opretholdt.
  • Vordingborg Vesthavn skal udbygges og udvikles til regional havn.
  • Klintholm Fiskerihavn skal sikres, udbygges og udvikles med tilstrækkelig kapacitet til at kunne betjene egne fiskere og tiltrække fremmede fiskere og til support af kommende Vindmøllepark. Havnen skal desuden tage hensyn til og forenes med andre rekreative aktiviteter med tilknytning til land og vand.
  • Der arbejdes med anløb af krydstogtskibe til Klintholm Havn og Vesthavnen.    

Retningslinjer

Kort 17.1


17.1

De eksisterende erhvervs- og fiskerihavne er vist på kort 17.1

17.2

Landarealer i tilknytning til havnene, der ønskes opretholdt som erhvervshavne, bør i kommuneplanen planlægges under hensyntagen til den erhvervsmæssige udnyttelse af havnene. Der kan i kommuneplanen under hensyn til natur- og miljøinteresserne reserveres arealer forbeholdt virksomheder med særlig havnetilknytning. I Klintholm Fiskerihavn skal der tages særlige hensyn til bevaring af kulturmiljøværdier.

17.3

Efter en lokalplanlægning, der tilgodeser forhold omkring servicering af fiskeriet, turisme og naturbeskyttelse, samt hensynet til besejlingsforhold, kystbeskyttelse o.l. kan der ske en udvikling af aktiviteterne.

17.4

Det skal tilstræbes, at erhvervs- og fiskeri havne har faciliteter og landarealer svarende til havnens anvendelse, herunder tilstrækkelige parkeringspladser både for virksomheder, fiskere og gæster til havnen.

17.5

I Klintholm Havn skal der udlægges areal til parkering og havneaktiviteter til support af kommende havvindemøllepark.

Redegørelse

Vordingborg Kommunes erhvervshaveaktiviteter er samlet på Vordingborg Vesthavn. Derudover er der Klintholmhavn Fiskerihavn samt de mindre fiskerihavne i Kalvehave, Sandvig, Præstø, Stege og Masnedsund. Endelig er der Bogø Færgehavn.

Vordingborg Vesthavn

Kommunen har planer om at udvide havnearealerne ved opfyld på søterritoriet. Projektet går ud på at skabe en regional erhvervshavn, samtidig med at transportopgaverne hos Den internationale Brigade og hos DANILOG fortsat vil kunne løses i Vordingborg. Udviklingen i Vordingborg Havn, erhvervshavnen Vesthavnen, viser en stigning i godsomsætning. Det betyder, at der i dag er en større udnyttelse af havnenes kapacitet, når det handler om godsbetjening.

Godsomsætningen forventes de kommende år at stige, og blive yderligere koncentreret i få store havneregioner, medmindre øget trafikalt pres på de europæiske motorveje eller udviklingen omkring Østersøen medfører markante skift i håndteringen af gods.

Den igangværende udvikling samler gods i Kalundborg, Køge, Nakskov og Vordingborg. Det kan forventes, at der fremover bliver en øget konkurrence mellem havnene om godsmængderne.

Mere skibsfart

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke skibsfart og dermed anvendelsen af havnene som transportmiddel for gods og passagerer. Af hensyn til miljøinteresserne vil det også være en fordel, hvis en større del af godstransportarbejdet sker ved søtransport frem for vejtransport. Det forventes at Vordingborg Vesthavn, på baggrund af de planlagte udvidelser, sammenholdt med en placering nær den internationale T-rute (Storebælt, Hamburg, Baltikum), har potentiale til yderlige vækst.

Der er reserveret arealer ved Vesthavnen til industrivirksomheder, der benytter havnens faciliteter og hvor der kan opnås en synergieffekt mellem industrivirksomheden og havnen, således at det fulde vækstpotentiale for havnen udnyttes. Dermed opnås en miljømæssig gevinst ved at minimere transportafstanden mellem virksomheden og havnen. 


Handelsskib på vej ind i Vordingborg Vesthavn

Modulvogntog på Vesthavnen

Vordingborg Vesthavn er i 2008 blevet en del af det landsdækkende modulvogntogs forsøg. Vesthavnen er valgt for den nære forbindelse til motorvejen afkørsel 41 og på grund af at vogntogene primært færdes på det overordnede vejnet.

Anlæg af ny havn, væsentlige udvidelser eller ombygninger af eksisterende havneanlæg over en vis kapacitet er omfattet af VVM-reglerne.

Klintholm havn

Vordingborg Kommune satser på udviklingen af den blå turisme. Klintholm Havn ses som et støttepunkt for fiskeri, turisterne og friluftsaktiviteter både til søs og til lands.

Fiskeri fra Klintholm Havn er hovedsageligt kystfiskeri af torsk, fladfisk, sild og ål. Antallet af fiskere er stagneret igennem de sener år, men er trods afmatning stadig en vigtig del af lokalsamfundet, samt for de mange turister som hvert år lægger vejen forbi havnen. Det har i de

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at udvikle service for fiskere og turisme i havneområdet, for derigennem at bevare grundlaget for fiskeriet og forskellige maritime behov, samt sikre at kvaliteter i kulturmiljøet så vidt muligt fastholdes.

Der skal arbejdes med en god formidling af området turist-, natur- og kulturværdier samt sikre god adgang til området til vands og på land. 


Klintholm Havn

Krigers Flak

Klintholm fiskerihavn har i de senere år bidraget til, at Trollingfiskere i stort antal indtager fiskerihavnen. I de kommende år, vil fiskerihavnen blive udviklet og klargjort til at modtage support- og servicebåde til den kommende havvindmøllepark på Krigers Flak, øst for Klintholm. På Klintholm fiskerihavn er reserveret arealer, og der udbygges med yderligere havnearealer til brug for servicefaciliteter, herunder kontor og overnatning på land. Derudover klargøres havnebassiner til de forventede 12 til 14 både, der i anlægsfasen dagligt skal betjene Krigers Flak.

Klintholm havn er den havn i området, der er nærmest Krigers Flak, og med et forspring på ca. 1 times sejllads i forhold til den nærmeste konkurrent, er Klintholm havn uden tvivl den mest oplagte support- og servicehavn for vindmølleparken.