Erhvervsområder og ledige arealer

Mål for Erhvervsområder og ledige arealer

  • Vordingborg Kommunes erhvervsstruktur med udlæg af arealer og rammer til erhvervsformål skal sikre, at Vordingborg Kommune er en attraktiv kommune at tiltrække, opstarte og udvikle virksomheder i, der understøtter bymønsteret, herunder at nye udlæg primært lægges i Vordingborg, Præstø og Stege i tilknytning til eksisterende erhvervsområder.
  • Udlæg af arealer til og rammer for erhvervsformål skal samtidig sikre, at væsentlige gener fra erhvervsområder til miljøet og det øvrige bysamfund undgås og at arealerne placeres således, at tilgængeligheden bliver bedst mulig, specielt med kollektiv transport. 

Retningslinjer

Kort 15.115.1

Erhvervsstrukturen skal understøtte bymønsteret således, at nye virksomheder normalt placeres i bycentrene Vordingborg, Præstø og Stege eller i tilknytning hertil.

15.2

Byerhverv, herunder især service- og vidensvirksomheder indpasses så vidt muligt centralt i byerne – og ofte i blandede bolig- og erhvervsområder.

15.3

Nye virksomheder kan primært placeres i dertil udlagte erhvervsområder som vist på kort 15.1.

15.4

Pladskrævende virksomheder kan primært placeres i dertil udlagte områder nordvest for Vordingborg by i forbindelse med eksisterende erhvervsområde samt i mindre grad i Stege og Præstø i forbindelse med eksisterende erhvervsområder, hvor der er gode trafikale forbindelser og således, at der skabes rum for fortætning i byerne.

15.5

Virksomheder med særligt transportbehov, og som vil være til gavn for den samlede erhvervsudvikling i kommunen placeres som udgangspunkt i erhvervsområdet vest for Stensved / øst for afkørsel 41.

15.6

Der kan i landzone i særlige tilfælde gives tilladelse til etablering og udvidelse af virksomheder, der er tilknyttet landbrug, fiskeri eller råstofudnyttelse, og som på grund af deres karakter ikke kan indpasses i erhvervsarealerne i byerne.

15.7

Ved udlæg af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, skal der sikres en sådan afstand til boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse, at der ikke opstår støj-, lugt- og anden forurening, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav må ikke anvendes til andre erhvervstyper. 

15.8

Planlægning af områder omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal ske under hensyntagen til disse virksomheders særlige behov. Risikoen for større uheld skal inddrages i planlægningen, hvis arealet ligger indenfor 500 m fra en risikovirksomhed.

15.9

Større eksisterende enkeltvirksomheder, som ikke er placeret på hertil egnede erhvervsarealer, kan udvides eller omlægges, hvis det i kommune- og lokalplanlægningen godtgøres og sikres, at udvidelsen ikke strider imod de planlægningsmæssige hensyn i kommuneplanen, og ikke vil medføre større miljømæssige eller andre gener i forhold til omgivelserne.

15.10

Hvor eksisterende erhvervsarealer er placeret uheldigt i forhold til kommuneplanens målsætning, kan der udlægges nye arealer til erstatning for de uheldigt placerede arealer. Samtidig skal de uheldigt placerede arealer overgå til andet formål, eventuelt udskydes til senere anvendelse.

15.11

Der kan etableres gødningsterminal for fast gødning på Vordingborg Havn indenfor areal som vist på kort 15.1. Omkring dette areal fastlægges en sikkerhedszone på 150 meter. Indenfor sikkerhedszonen må der ikke være eller planlægges for følsom anvendelse. Virksomheder som etableres på arealet, må ikke udgøre en risiko udenfor sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen fremgår af kort 15.2

Indført 17. december 2015 - Tillæg nr. 16 

Kort 15.1


Areal hvor der kan etableres gødningsterminal

Kort 15.2


Sikkerhedszone om risikovirksomhed

Redegørelse

Vordingborg Kommune har i dag et rigeligt udbud at forskellige typer erhvervsområder fordelt over hele kommunen med de største erhvervsområder i Vordingborg By, Ørslev og Stensved, hvor også de største ledige erhvervsarealer findes.  

Kort 15.1 viser erhvervsarealer med restrummelighed (ledige arealer). Restrummeligheden fremgår ligeledes af tabel længere nede.

Vordingborg by er især karakteriseret ved erhvervsområder til administration og service samt erhvervsområdet ved Møllegården nord for Vordingborg, der giver mulighed for pladskrævende virksomheder og butikker. Ørslev er især karakteriseret ved mulighed for produktionsvirksomheder af industriel karakter, mens erhvervsområder ved Stensved giver mulighed for virksomheder med særlige transportbehov.


Småkager fra Bisca i Stege

Ændrede behov

Erhvervsstrukturen har de senere år ændret retning mod færre produktionsvirksomheder til flere byorienterede servicevirksomheder, som i højere grad kan integreres i eksisterende byområder, og som derved ikke behøver særlige erhvervsområder. Samtidig har nye landzonebestemmelser åbnet op for muligheder for erhverv uden for planlagte erhvervsområder fx ved ibrugtagning af overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Vordingborg Kommune arbejder endvidere på fremme af mikrovirksomheder især i forbindelse med produktion og forarbejdning af lokalt producerede højkvalitetsfødevarer bl.a. som en del af landdistriktsudviklingen og turismeerhvervet, men også med henblik på at styrke muligheden for at kunne leve, handle og arbejde lokalt.

Nyt erhvervsområde ved Stensved

I forbindelse med Kommuneplan 2009 blev udlagt et nyt større erhvervsareal ved Stensved (afkørsel 41), til virksomheder med særligt transportbehov, der skal sikre, at området forbeholdes virksomheder, der har en klar fordel af den motorvejsnære lokalisering, og som på afgørende vis kan medvirke til erhvervsudviklingen på hele Sydsjælland. Kommunalbestyrelsen har i 2012 vedtaget lokalplan E-09.04.01 ”Erhvervsområde ved afkørsel 41 i Stensved”.

Udbetaling Danmark

I 2012 åbnede en ny større offentlig virksomhed; Udbetaling Danmark i Vordingborg by. Udbetaling Danmark er en ny statslig virksomhed, som har overtaget ansvaret for en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. Afdelingen i Vordingborg, der rummer 200 medarbejdere, er ét af fem centre fordelt rundt omkring i landet. En medarbejdertung kontorvirksomhed som Udbetaling Danmark bør placeres bynært og i nærhed til offentlig transport. Derfor er virksomheden blevet placeret tæt på Vordingborg station i forbindelse med UCSj.

Rigelig ledige erhvervsområder

Vordingborg Kommune har jf. kommuneplan 2009-2021 en stor restrummelighed (antallet af ledige arealer til erhvervsformål) – og så i forhold til hvad der kan forventes at blive udnyttet en 12 årig planperiode. Der er i planperioden etableret meget få nye virksomheder i ledige erhvervsområder. Derfor er der med en enkelt undtagelse ikke udlagt nye arealer i denne kommuneplan. Tværtimod er der i denne kommuneplan taget erhvervsområder ud. Dette er sket for at understøtte en tydelig erhvervsstruktur med fokus på Vordingborg, Stege og Præstø samt Stensved, Ørslev, Lundby og Bårse.

Virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Samtidig medfører nye statslige krav om beskyttelse af grundvandet væsentlige begrænsninger for byudvikling til boliger og erhverv i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser), som udgør en væsentlige del af Vordingborg kommunes areal. Dette har også indgået i vurderingen af hvilke erhvervsområder, der er taget ud. Læs mere om OSD i temaet ”Beskyttelse af grundvand”.

Erhvervsarealer, der udtages af kommuneplanen

Med denne kommuneplan er der enkelte erhvervsarealer, der udgår af planen, dvs. at de overføres til åbent land eller til andet byformål. Arealer fra kommuneplan 2009-2021, der overgår til åbent land, er et areal på Bogø (del af rammeområde E11.01), i Damme-Askeby (rammeområde E12.03), samt et perspektivområde nord for erhvervsområdet ved Ørslev (nord for E06.01). Ovennævnte områder er taget ud af planen dels fordi, der er udlagt rigelige arealer til erhvervsformål i forhold til behovet i planperioden – ikke mindst set i forhold til den hidtidige efterspørgsel og dels af hensyn til beskyttelse af grundvandet jf. krav til OSD.

Perspektivområdet ved Stensved er fastholdt, men indgår ikke i beregning af restrummelighed i planperioden 2013-2025.

Derudover er der overført to erhvervsområder på Solbakken ved Iselingen (Rammeområde E17.03 og E17.02), der overgår til kultur og fritidsformål til et nyt kultur- og idrætscenter samt i mindre omfang boligformål. Læse mere om dette i under ”Kultur og fritid”. I samme område er et mindre areal, der i kommuneplan 2009-2021 var udlagt til centerformål til butikker med pladskrævende varegrupper også overgået til kultur og fritidsformål.

Et enkelt erhvervsområde i Bårse (E02.01) er udvidet med 0,5 ha (overgår fra boligformål til erhvervsformål). 

Derved er restrummeligheden i hele Vordingborg Kommune 115,5 ha (mod 104 ha i kommuneplan 2009-2021). En del af arealerne er dog ikke taget ud i forhold til kommuneplan 2009-2021, men er udtryk for en berigtigelse af de oprindelige tal, der fx for erhvervsområdet ved Stensved var angivet med et for højt areal (2X25 ha, hvor det reelt er samlet ca. 30 ha). 

I tabellen nedenfor er angivet ledige arealer til erhvervsformål (restrummelighed) før og efter kommuneplanens vedtagelse henholdsvis 2012 og 2013. 

 

 By Restrummelighed (ha)
  2012 2013
Vordingborg (E05.01 + E17.01 + E17.08) 19,9 14,7
Præstø (E16.03 + E16.05) 2,9 4,5
Stege (E15.07 + E15.08 + E15.03) 19,0 19,0
Ørslev (E06.01) 36,4 36,4
Stensved afkørsel 41 (E08.02 + E09.04 + E09.05) 30,8 30,8
Lundby (E01.01) 2,4 2,4
Bårse (E02.01) 2,9 3,4
Bogø (E11.01) 2,0 1,2
Klintholm (H14.01 + E14.04) 2,1 2,1
Udby kro (E01.02) 1,0 1,0
Vordingborg Kommune i alt (ha) 119,4 115,5

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Kommunen skal udpege tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige krav til beliggenheden, hvor virksomhederne kan lokaliseres uden konflikter til miljøfølsom anvendelse, vand-, natur- og grundvandsinteresser og hvor behov for megen godstransport kan tilgodeses. Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav forstås bl.a.:

  • Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen. 
  • Virksomheder, der kan påføre naboområder store gener såsom cementfabrikker, slagterier, oparbejdning eller destruktion af affald, kemikalier og lignende, metalstøberier, medicinalvare- og bioteknisk virksomhed og renseanlæg. 
  • Virksomheder der har behov for stort vandforbrug. 
  • Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre.

Vordingborg Kommune har ikke udpeget områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udpegning af egnede områder kan ske i forbindelse med tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af VVM-redegørelse i forbindelse med et konkret projekt.