Havbrug

Mål for Havbrug

  •  At begrænse havbrugenes påvirkning af havmiljøet mest muligt. 

Retningslinjer

18.1

Havbrug skal placeres i åbne kystvande med et godt vandskifte.

18.2

Der skal være mindst 2 meter frit vand under netburene. Netburene skal placeres i områder, hvor vanddybden er mindst 9 meter, og hvor der samtidig ikke er længerevarende lagdeling af vandmasserne (springlag).

18.3

Havbrug må ikke væsentligt påvirke livsbetingelserne for vilde fisk og bundfaunaen i havbrugsområder.

18.4

Den samlede årlige udledning fra kommunens havbrug må ikke overstige 17,0 ton kvælstof og 1,89 ton fosfor.

18.5

Netburene skal tages på land udenfor driftsperioden.

Redegørelse

Vordingborg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for havbrug placeret inden for 1 sømil fra kysten. Kongsnæs Havbrug i Grønsund vest for Bogø Havn er det eneste havbrug i kommunen.

Havbrugsområdet er med Landsplandirektiv tildelt lempet målsætning, idet havbrugene medfører en mere eller mindre kronisk påvirkning af bundforholdene indenfor havbrugsområdet. Med den kommende statslige vandplan kan der blive fastsat nye mål.

Rammerne for næringssaltbelastningen givet i retningslinjer for havbrug svarer til rammen for Kongsnæs Havbrug. Der er således ikke plads til yderligere havbrug indenfor de nuværende rammer, som er fastlagt af tidligere Storstrøms Amt.

Havbrug er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt: ”I 203. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, hvor det samlede anlæg er beliggende nærmere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder.”. Eksisterende havbrug skal have ny miljøgodkendelse i 2014.

Anvendelse og udledning af medicin og andre hjælpestoffer reguleres efter bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

I Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt fra 31. marts 2006 er der visse forbehold mod placering af havbrug i Grønsund. Andre kystvande, såsom Hjelm Bugt er mere egnede.