Borger og arbejdsmarked

Mål for Borger og arbejdsmarked

  • At have et arbejde er vigtigt for oplevelsen af at være en aktiv medspiller i samfundet.
  • Vordingborg Kommune forstår betydningen af et godt erhvervsliv med et sundt arbejdsmarked: Et arbejdsmarked, hvor alle borgere har ens muligheder for et godt arbejdsliv trods forskellige forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at Vordingborg Kommune skaber de bedst mulige rammer for, at alle får en plads på arbejdsmarkedet.
  • Det overordnede mål er hjælp til selvhjælp for alle grupper af ledige og sygemeldte til at opnå og fastholde et job. Jobcentret skal dog altid, via en effektiv formidlingsindsats og virksomhedskontakt, have fokus på den hurtigste vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Opgaven løses gennem:

  • Hurtig og effektiv individuel indsats.
  • Samarbejde i og på tværs af teams med virksomheder og eksterne aktører.
  • Fokus på tværfaglighed i indsatsen
  • Deltagelse i udvikling af nye samarbejds- og organisationsformer
  • Vejledning til og fastholdelse i uddannelse. 

Retningslinjer

2.1

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik, de årlige beskæftigelsesplaner, Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv social politik, Lov om sygedagpenge, Lov om social service, Lov om social pension, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om specialundervisning for voksne. Derudover reguleres indsatsen efter overordnede udmeldte indsatsområder.

2.2

I 2013 vedtager kommunalbestyrelsen desuden en Uddannelsesstrategi, der skal sikre højest muligt uddannelsesniveau for alle kommunens borgere.

Redegørelse

Vordingborg Kommune skal i samarbejde med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne sikre, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger nu og i fremtiden.

Derfor skal kommunens relative lave uddannelsesniveau hæves, således der kan leves op til regeringens uddannelsesmål. Med andre ord, skal flere af kommunens unge have en ungdomsusuddannelse samtidig med at opkvalificering/efter- og videreuddannelse skal anvendes målrettet i beskæftigelsesindsatsen.

Kommunalbestyrelsen ønsker hele tiden at blive endnu bedre til at løse fællesskabets opgaver tættest muligt på borgerne. Derfor er Borger og Arbejdsmarked også tilgængelig i kommunens Borgerservicecentre. Jobcenteret skal blive ved med at være den samarbejdspartner, som virksomhederne og borgerne kommer til for at få råd og vejledning om arbejdsmarkedet, hvad enten de er i arbejde, er sygemeldte eller ledige – Jobcenteret er for alle.

Forebyggende og målrettet indsats

Kommunalbestyrelsen lægger vægt på den forebyggende og målrettede indsats. Viden, åbenhed, engagement samt viljestyrke er forudsætningen for, at både virksomheder og borgere oplever venlig, effektiv og målrettet betjening i mødet med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere skal således løbende opkvalificeres, så de hele tiden er på forkant med udviklingen og dermed i stand til at yde en kvalificeret indsats gennem en samarbejdende, afklarende, motiverende og nærværende tilgang til opgaven baseret på den relevante viden på området.

Sygdom

Ved længerevarende sygdom, er det et anliggende for kommunen. Jobcenteret hjælper også virksomhederne med råd og vejledning, når de har en medarbejder, der er sygemeldt.

Jobcenteret har fokus på at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. gennem delvis sygemelding som en af mulighederne for at hjælpe pågældende hurtigst muligt tilbage i job, da vi ved, hvor meget det gode arbejdsliv betyder for den enkeltes oplevelse af livskvalitet.

Ledighed

Ved ledighed, er det ligeledes en opgave for jobcenteret. Gennem en aktiv og målrettet indsats hjælpes den enkelte til at finde et nyt job. Han eller hun får den fornødne uddannelse eller opkvalificering, der skal til, for at få et job og fastholde det. Den kommunale indsats lægger således vægt på, at den ledige gennem beskæftigelse oplever glæden og tilfredsheden ved at være en vigtig og nødvendig del af samfundet.  

Ydelseskontoret sørger for at udbetale den ydelse, borgeren har ret til, og sideløbende hjælper Jobcenterets medarbejdere borgeren med at blive i stand til at blive selvforsørgende.

Kommunen udvikler og tilrettelægger derfor løbende udviklende projekter for borgerne.

Den kommunale indsats skal altid tage udgangspunkt i den enkelte borgers egne ressourcer og være med til at sikre, at den enkelte borger tager ansvar for sin egen tilværelse.

Omsorg og tryghed går således hånd i hånd med kravet til, at den enkelte yder sit bedste og tager ansvar. For det er den gode vilje, den fælles indsats og det styrkede samarbejde, der skal sikre succes.