Mobil og bredbånd

Mål for Mobil og bredbånd

  • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at borgere og virksomheder har bedst muligt mobil- og bredbåndsdækning overalt i kommunen så det er attraktivt at bo og arbejde i kommunen.
  • Der kan opstilles de nødvendige antenne- og sendeanlæg, der så vidt muligt skal placeres på bestående master og bygningsanlæg, så antallet af nye master begrænses mest muligt.
  • Byggesagsbehandling i forbindelse med masteanlæg og udvidelse samt gravetilladelser skal optimeres og koordineres med andre nødvendige tilladelser således at sagsbehandlingstiden er så kort som muligt.
  • Kommunalbestyrelsen vil være behjælpelig med at finde egnede arealer i lokalområdet ved at deltage i trepartsforhandling mellem lokalråd/ejer, kommune og leverandør omkring placering af master og ved at stille kommunale arealer/bygninger med høje punkter til rådighed.
  • Kommunalbestyrelsen ønsker at tilvejebringe relevant information og viden om mobil og bredbånd overfor for borgere og virksomheder. 

Retningslinjer

Kort 14.114.1

Placeringen af offentligt fibernet fremgår af kort 14.1.

14.2

Antennemaster/sendeanlæg skal som udgangspunkt placeres på bymæssig bebyggelse på skorstene, siloer o.l. i industriområder, på egnede offentlige bygninger/arealer eller på eksisterende master der evt. udbygges.

14.3

Hvis en placering som angivet ovenfor ikke er mulig, bør nye antenne/sendeanlæg placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse under hensyntagen til især kulturmiljøværdier og til luftfartens sikkerhed.

14.4

Nye antennemaster/sendeanlæg bør undgås i områder med væsentlige landskab- og naturinteresser, større uforstyrrede landskaber samt i kystnærhedszonen. Ligeledes bør opstilling indenfor fredede områder undgås, og der skal tages landskabelige hensyn ved opstilling i nærheden af kirker, fredede bygninger og kulturhistoriske anlæg.

14.5

Ved landskabelig skæmmende masteplacering skal ansøger godtgøre – om nødvendigt ved uvildig dokumentation, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme kommunikationsdækning ved en mindre skæmmende placering.

14.6

Når der meddeles tilladelse til opstilling af antennemast/sendeanlæg, bør der stilles vilkår om:

a. at anlægget stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling.

b. at anlægget skal kunne anvendes til at etablere og drive et offentligt mobilkommunikationsnet i Danmark.

c. at teknikcontainere m.m. placeret på jorden, afskærmes af beplantning med hjemmehørende arter.

d. at anlægget nedtages for ejers regning senest 1 år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.

14.7

Når der meddeles gravetilladelse stilles krav om, at ansøgere om gravetilladelser skal tilbyde samgravning, og at der nedlægges tomrør i forbindelse med byggemodning og andre gravearbejder.

Redegørelse

Mobilnet og Bredbånd er blevet en væsentlig infrastruktur for borgere og virksomheder på linje med el, vand, varme, veje og togbaner. Gode bredbåndsforbindelser og mobildækning er en grundforudsætning for vækst i vores samfund og kan have stor betydning for, om man kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til kommunen og til at styrke erhvervslivet og skabe vækst og beskæftigelse.

Betydning for bosætning

En hurtig internetforbindelse og stabil mobildækning har betydning for borgernes hverdag og dermed også for folks lyst til at bosætte sig uden for byerne. Dels har det betydning for borgerens mulighed for at vedligeholde deres personlige og professionelle netværk og dels har det betydning for deres mulighed for at anvende digitale selvbetjeningsløsninger som bliver en stadig større del af både den private og offentlige service.

En undersøgelse udarbejdet for Dansk Energi viser, at for en fjerdedel vil en langsom internetforbindelse i et geografisk område være udslagsgivende for valg af bosættelse. (Userneeds for brancheforeningen, 2011). 

Betydning for erhvervslivets konkurrenceevne

Gode og hurtige internetforbindelser og stabil mobildækning er helt essentielt for virksomheders produktivitet, vækst og konkurrenceevne. Digitale løsninger spiller en stadig større rolle i både offentlige og private virksomheder. Dels gennem markedsføring og kommunikation, ordreafgivelse og indkøb af produkter og dels gennem digital service for kunder/borgere fx teknologiløsninger inden for sundhedssektoren og ældreplejen samt gennem lovbunden indberetning og administration i forhold til myndigheder fx for landbrugserhverv.

Undersøgelser af sammenhængen mellem virksomhedernes digitalisering og vækst har blandt andet vist, at der var betragtelige gevinster ved at digitalisere virksomhederne. Digitaliseringer giver store effektiviseringsmuligheder. Fx har digitaliserede virksomheder gennemsnitligt 39% højere produktivitet end virksomheder, der ikke benytter sig af digitale løsninger. Gode og hurtige internetforbindelser kan også sikre muligheder for anvendelse af fx hjemarbejdspladser og videokonferencer, der giver mere effektiv arbejdstid og fleksibilitet i forhold til geografisk placering af virksomheden eller medarbejderne.

Bredbånd og mobildækning er ikke en kommunal opgave

Kommunen må efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, Det betyder blandt andet, at kommunen ikke må opføre telemaster eller samarbejde med enkelte mobil- eller bredbåndsleverandører om at sikre bredbånd til borgere eller virksomheder, da det vil være konkurrenceforvridende.

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen har alligevel en nøglerolle i forhold til udbygning af it- og teleinfrastrukturen, fordi det er kommunen, der eksempel skal give byggetilladelse til at rejse en ny mobilmast eller en tilladelse til at grave fortovet op for at lægge fiber til hurtige bredbåndsforbindelser. For at fremme etablering og udbygning af den digitale infrastruktur er det derfor nødvendigt at optimere behandlingen af byggeansøgninger, graveansøgninger og lignende så sagsbehandlingstiden er så kort som mulig.

Mobilnet til kommunens egne medarbejdere og virksomheder

Kommunen må som virksomhed gerne samarbejde med en konkret leverandør med henblik på at sikre mobil- og bredbåndsdækning for medarbejderne for at kunne varetage kommunens opgaver.

Kommunalbestyrelsen har indgået en 3 årig mobil-aftale, som blandt andet indebærer bedre dækning i 3 prioriterede områder, som i dag ikke er dækket. De 3 områder, der er udvalgt, er:
Jungshoved, Østmøn og området ml. Stensved og Langebæk. Som bieffekt får borgerne i området også dækning.

Hurtigere sagsbehandling ved nye master

For at begrænse antallet af master er der i masteloven krav om, at teleselskaberne deler master, hvis det er muligt. Derfor skal det i forbindelse med byggesagsbehandlingen sikres, at de master, der gives byggetilladelse til, skal kunne deles af flere mobilselskaber. Sagsbehandlingstiden kan blandt andet forkortes ved at byggesagsbehandle en mast og eventuelle fremtidige antenner på én gang og ved at den nødvendige planlægning er tilvejebragt.

Egne arealer og bygninger

Kommunalbestyrelsen vil være behjælpelig med at finde egnede arealer i lokalområdet ved at deltage i trepartsforhandling mellem lokalråd/ejer, kommune og leverandør omkring placering af master og ved at stille kommunale arealer/bygninger med høje punkter til rådighed gennem den nødvendige planlægning.

Bredbånd

Det er dyrt at grave infrastruktur som bredbåndsforbindelser ned og til gene for byens borgere og virksomheder, når fortove og veje graves op. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at højere grad af samgravning fx ved at stille krav om, at ansøgere om gravetilladelser skal tilbyde samgravning, dvs. at flere deltagere etablerer infrastruktur ved samme gravning og deler omkostningerne ved gravearbejdet mellem sig.

Tomrør (pex-rør, som der kan trækkes kabler igennem) er en anden mulighed for at reducere gravearbejde. Kommunen vil fremover stille krav om, at der nedlægges tomrør i forbindelse med byggemodning og andre gravearbejder. Derved kan det undgås, at strækningen skal graves op igen, hvis der på et senere tidspunkt ønskes anlagt bredbåndsforbindelse.

På kort 14.1 er vist de steder, hvor Vordingborg Kommune har fået lagt bredbånd (fibernet) til offentlige institutioner samt hvilken leverandør, der står for ledningen. Derved kan borgere/lokalråd eller andre kontakte den pågældende leverandør med henblik på dialog om at blive koblet på den konkrete bredbåndsforbindelse.

Kommunens eget bredbånd

Kommunen må ikke selv udrulle bredbånd til borgere og virksomheder. Kommunen må heller ikke yde økonomisk støtte eller garanti for andres bredbåndsprojekter. Kommuner må dog gerne forsyne sine egne virksomheder (fx skoler og administration) rundt omkring i kommunen med bredbånd, som så som bieffekt kan være med til at sikre flere adgang til hurtigt (og måske billigere) bredbånd i lokalområdet omkring bredbåndsinfrastrukturen.

Formidle informationer om mobil- og bredbåndsløsninger

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at relevante informationer om mobil og bredbånd er let tilgængelige. Det kan fx være informationer om nuværende mobil- og bredbåndsdækning, planlagte gravearbejder i lokalområdet, eller hvor der allerede ligger tomrør, som vil være egnet til faste bredbåndsforbindelser. Derudover kan det være information om muligheder for bredbåndsudrulning, som kan udnyttes i forbindelse med bl.a. planlagte gravearbejder.

I områder med dårlig mobildækning kan det være en fordel med systematisk indsamling af oplysninger om, hvor borgere og virksomheder oplever dårlig eller manglende dækning, som derved kan indgå i dialogen med teleselskaberne om mulige løsninger på dækningsproblemerne.

Der er også gode erfaringer med, at lokale grupper af borgere går i dialog med et eller flere mobilselskaber for at forbedre dækningen lokalt. Borgerne kan for eksempel selv undersøge, hvor det vil være muligt at opsætte en mast.