Campingpladser

Mål for Campingpladser

  • Nettet af campingpladser og primitive lejrpladser skal fastholdes og udbygges. Pladserne skal være åbne for alle og indbyde til anvendelse af cyklister og vandrende.
  • På pladser, hvor det kan forenes med naturinteresserne, ser kommunen gerne supplering med hytter opført efter campingreglementets bestemmelser. 

Retningslinjer

Kort 24.1


24.1

Eksisterende campingpladser kan tillades udvidet i begrænset omfang, såfremt de konkrete forhold på stedet, herunder hensynet til natur- og landskabsforhold og til offentlighedens adgangs og opholdsmuligheder ved kystområder, ikke taler imod det. Campingpladser skal afskærmes mod det åbne land og eksisterende bebyggelse med en afskærmende beplantning. 

24.2

Nye campingpladser kan tillades udlagt følgende steder efter en lokalplanlægning, der bl.a. tilgodeser de hensyn, der er nævnt ovenfor:

a. Mindre campingpladser kan efter en nærmere afvejning placeres indenfor eksisterende sommerhusområder og byzoner.
b. Uden for disse områder kan der placeres campingpladser, som udgangspunkt på minimum 100 campingenheder, ved de på kort 24.1 angivne lokaliteter.
c. Campingpladsen ved Hårbølle Havn kan udvides til maks. 350 pladser, såfremt den eksisterende plads rykkes 100 m tilbage fra kysten. Udvidelsen forudsætter en VVM-screening og lokalplanlægning.
d. Camping Møns Klint kan – under hensyntagen til områdets naturkvaliteter, beliggenhed i og ved Natura 2000 område 171 i Klinteskoven – udvides syd for Klintevejen. Udvidelsen forudsætter en VVM-screening og samlet lokalplanlægning for campingpladsen. Udvidelsesarealet i rammerne kan ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud, den endelige afgrænsning vil afhænge af den videre planlægning.

24.3

I forbindelse med cykelruter i kommunen eller i forbindelse med vandreruter f.eks. gennem skovene kan det eksisterende net af egentlige campingpladser suppleres med nogle mindre og primitive teltpladser til brug for kun cyklister og vandrere. Der kan i landzone – i tilknytning til landsbybebyggelse eller anden tilsvarende bebyggelse – indrettes mindre pladser med kun få faciliteter (for eksempel lade stationer, simple toiletforhold) - på op til 10 autocampere, når det ikke er i strid med landskabs- og kulturmiljøinteresser. Det forudsættes, at pladserne kan indpasses uden gener for lokalområdet, og at hensynene til naturinteresserne ikke tilsidesættes.

24.4

For at sikre et varieret net af billige overnatningsmuligheder, hvori der også indgår muligheder for ikke bilister, kan der indrettes vandrerhjem i nødvendigt omfang. De bør placeres ved bysamfund eller ved større ferieområder, med et udbud af turistfaciliteter og med kollektive trafikforbindelser. Enkelte mindre vandrehjem kan være tilknyttet udflugtsområder, og må da placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller i sommerhusområder.  

24.5

På Farø kan etableres campingplads til autocampere jf. ramme O11.05. 

Redegørelse

Campingpladser i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er der 8 campingpladser: Camping Vestmøn, Ore Strand Camping, Camping Mønbroen, Camping Ulvshale Strand, Keldby Camping Møn, Møns Klint Camping, Præstø Camping og Stege Camping. De 2 sidstnævnte er kommunalt ejede.

Campingpladserne suppleres af kommunens øvrige overnatningstilbud, som omfatter sommerhuse, ferielejligheder, hoteller, overnatning i lystbåde, Bed & Breakfast samt vandrehjem.

Campingpladsernes kapacitet og overnatningstal

Campingpladserne har en samlet kapacitet på ca. 1000 campingenheder (1 campingenhed svarer til 3 personer). Campingpladserne står for en væsentlig del af turisternes overnatninger i kommunen, i 2010 stod campingpladserne i kommunen for godt 100.000 overnatninger ifølge Campingrådets campinganalyse 2010. Antallet af overnatninger på campingpladser i kommunen har været stabilt med mindre udsving siden 2007, hvor der oplevedes et fald på ca. 20%.

Kommunalt ejede campingpladser

De to kommunale campingpladser har en unik placering i henholdsvis Præstø og Stege, og ligger begge på den internationale cykelrute København– Berlin. Med henholdsvis 55 campingenheder i Præstø og 27 campingenheder i Stege er pladserne små og udvidelsesmulighederne er begrænsede. For turister, der foretrækker en bynær, rolig campingplads er pladsen i Præstø dog et fint tilbud. Pladsen i Præstø er desuden i risiko for oversvømmelse. Præstø Campings begrænsede størrelse resulterer i at en del af cykelturisterne tvinges ud af kommunen til en nærliggende og mere moderne campingplads på Feddet
eller til at cykle videre til campingpladser på Møn eller i Vordingborg.

For pladsen i Stege vurderes problemet at være mindre, da der på Møn findes yderligere 5 campingpladser, et klart udtryk for at turismen står stærkt på Møn.

Campingpladsen i Præstø risikerer at lukke på baggrund af de fysiske forhold. Jævnfør retningslinje 24.2a kan mindre campingpladser, efter nærmere afvejning, placeres indenfor eksisterende byzoner. Der kan således undersøges for en placering indenfor byzonen til en eventuel ny plads.

Nye campingpladser

Der er udpeget 6 muligheder for at placere nye større campingpladser. Disse kan placeres ved Ore, Bårse, Kalvehave, Bogø, Ulvshale. Det er vigtig at sikre, at både de eksisterende campingpladser og muligheden for nye campingpladser fastholdes til egentligt campingformål.

Campingpladser anses for et vigtigt tilbud for det almene ferie- og friluftsliv. Hytteopstilling og øvrig anvendelse af campingpladserne reguleres via lokalplaner eller campingreglementet. Det er ikke ønskeligt, at der spredt i landskabet etableres små campingpladser, der er derfor sat et krav om at nye campingpladser skal have minimum 100 campingenheder.

Udvidelse af Ore Strand Camping

Ore Strand Camping i Vordingborg by har 140 campingenheder. Campingpladsen har ikke muligheder for udvidelse inden for den eksisterende campingplads. Hidtil har Vordingborg Kommune haft mulighed for at supplere med yderligere en campingplads på Ore, men endnu er der ikke taget stilling til et konkret areal i kommuneplanen. Med denne kommuneplan videreføres muligheden for etablering af campingplads. Den videre proces omfatter lokalplanlægning og udlæg af konkret areal i et kommuneplantillæg.

Som nævnt under ”Besøgscentre og større anlæg til udendørs sport” vil kommunen arbejde for at muliggøre etablering af golfbane ved Ore. Campingplads og golfbane ses som to tiltag, der kan supplere hinanden.

Udvikling af Møns Klint Camping - og Resort

Møns Klint Camping tæller i dag 400 campingenheder. Campingpladsen ligger nær ved GeoCenter Møn og fokuserer i sine aktiviteter meget på naturen.

For at imødekomme ønske om udvikling på campingpladsen er der i 2010 udarbejdet lokalplan, som giver mulighed for modernisering og yderligere campinghytter indenfor campingpladsens nuværende areal.

Med denne kommuneplan videreføres desuden et areal vest for den eksisterende campingplads til udvidelse. En udvidelse af Møns Klint Camping er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes målsætning om at fastholde og udbygge nettet af campingpladser. Campingpladsens placering tæt ved Møns Klint, vurderes at medvirke til den videre udvikling af stedet som et af kommunens turismefyrtårne.

Arealet kan ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud. Camping Møns Klint hører med sin nuværende størrelse til blandt landets store campingpladser. Virkeliggørelse af den ønskede udvidelse vil forudsætte udarbejdelse af VVM-screening, som med baggrund i områdets naturkvaliteter, forventes at udløse en egentlig VVM-redegørelse. Hvis VVM-redegørelsen viser, at udvidelsen vil være uforenelig med de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for udpegningen af Natura 2000-området, kan redegørelsen ikke vedtages endeligt. Også andre af de forhold VVM-redegørelsen belyser, kan betyde at redegørelsen ikke vedtages endeligt.
I tilknytning til campingpladsen ønskes området nord for Klintevej omdannet. Vandrehjemmet på Hunosøgård lukkes i sin nuværende form og bygningen renoveres gennemgribende med henblik på indretning af faciliteter til større selskaber samt afholdelse af kurser og konferencer, herunder også indretning af overnatningsfaciliteter. Disse tiltag ønskes suppleret med hotelhytter.

Mulighed for ny campingplads ved Klintholm Havn og Råbylille udgår

I denne kommuneplanrevision er det vurderet, at der ikke er basis for yderligere en campingplads ved Klintholm og ved Råbylille, som der ellers har været mulighed for at udlægge i tidligere kommuneplan. Disse muligheder er med nuværende kommuneplan udgået.

Primitive lejrpladser

Primitive lejrpladser kan være et vigtigt islæt i mere naturbaserede friluftsaktiviteter, og kommunen rummer en række lejrpladser. Særligt i forbindelse med de kystnære vandreruter Sydsjællandsleden og Møn Rundt er der etableret primitive overnatningspladser med passende afstande i forhold til dagsetaper.

Autocampere

Autocampere er et voksende turistsegment som, ikke mindst grundet motorvejens forløb gennem kommunen, forventes at kunne være et udviklingspotentiale. Kommunen rummer ikke motorvejsnære campingpladser, som kunne være attraktive for autocampere, men kommuneplanen giver mulighed for etablering af ny motorvejsnær campingplads i Bårse, ligesom også etablering af campingplads på Bogø er en mulighed, som kunne være attraktiv for både turister på gennemfart og den, der har lyst at blive lidt længere.

I planerne om at udvikle velkomstcentret på Farø indgår også en plads for autocampere på øens sydvestlige side. Arealet har hidtil været udlagt som en del af et større areal til offentlige formål, faciliteter og rasteplads i tilknytning til Farøbroen. Med denne kommuneplan tilpasses anvendelsen i ramme O-11.05, så der også kan være overnatningsplads og faciliteter til autocampere. Den faste bebyggelse forventes at udgøres af bade- og toiletfaciliteter samt miljøstation til afhændelse af affald.

Der skal lokalplanlægges for dette og det forudsætter blandt andet dispensation fra strandbyggelinjen. Overnatningspladsen vurderes at kunne integreres i kystlandskabet. Arealet har en eksisterende tæt og skærmende beplantning langs kystskrænten, der gør at autocamperne ikke vurderes at være synlige fra vandsiden.

Arealet er beliggende i kystnærhedszonen i et allerede udlagt areal til faciliteter i tilknytning til Farøbroen. Autocamperovernatningspladsen etableres i tilknytning til velkomstcentret, som ønskes udbygget yderligere i henhold til gældende lokalplan. Med placering i tilknytning til eksisterende faciliteter og bebyggelse samt i tilknytning til Farøbroen med motorvejsafkørsel vurderes der at være den nødvendige begrundelse for den kystnære placering i kystnærhedszonen.

Desuden peger helhedsplanen om Vordingborg By fra 2012 på, at der kan udlægges et areal i Vordingborg By, Nordhavnen, til en autocamperovernatning.

Campingreglementet

Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementet, som sidst blev revideret i år 2010. Campingreglementet omfatter alle campingpladser, offentlige som private. Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en længere periode end 6 uger årligt. Reglementet regulerer bl.a. antallet og den maksimale størrelse af campinghytter på den enkelte plads.