Hoteller

Mål for Hoteller

  • Der skal fortsat gives mulighed for udvikling af hotelsektoren i Vordingborg Kommune. Udviklingen skal støttes af sæsonforlængende tiltag.
  • Ud fra målsætning om udvikling i mindre byer og landdistrikter, åbnes der muligheder for indpasning af mindre hoteller i eksisterende bebyggelse og i eksisterende byområder.
  • For at kommunen kan tilbyde konferencer, kurser og lignende større arrangementer vil Vordingborg Kommune arbejde for, at der åbnes mulighed for, at der kan etableres et motorvejsnært konference- og feriehotel. Herudover vil kommunen give mulighed for placering af et byhotel i Vordingborg by. På sukkerfabriksområdet i Stege fastholdes også mulighed for etablering af hotel og ferielejligheder.
  • For at fastholde spredningen i overnatningstilbuddene og sikre udvikling indenfor turisterhvervet på længere sigt, skal hoteller fastholdes til hotelformål.

Retningslinjer

Kort 23.1


23.1

Byhoteller betragtes som en del af den private service. De skal placeres i byzone under hensyn til centerstrukturen. Byhoteller betragtes som hotelvirksomheder kun med værelser, varieret udlejningsperiode og højt serviceniveau. Feriehoteller betragtes som virksomheder helt eller delvist bestående af lejligheder og fortrinsvis udlejning på ugebasis.

23.2

Mindre feriehoteller, kroer og lignende kan placeres i centerbyerne eller i sommerhusområderne. Det forudsætter, at hotellerne indpasses gennem en lokalplanlægning, der bl.a. sikrer, at placeringen ikke medfører gener for omkringliggende beboelse, og at offentlighedens muligheder for adgang til og ophold ved kystområderne ikke forringes, ligesom der skal tages hensyn til naturinteresserne.

23.3

Placering af feriehoteller i byzone kan ske i byomdannelsesområderne på Stege Sukkerfabrik, sygehuset i Stege og i Vordingborg by i Sydhavnen, ved stationen eller ved TV2Øst. 
Indført 14. januar 2015 tillæg nr. 11

23.4

Eksisterende feriehoteller, hoteller, kroer og lignende kan tillades udvidet/suppleret i begrænset omfang – i landzone omfattet af åben-land-rammen dog kun i eksisterende bebyggelse.

23.5

Ligeledes kan der gives tilladelse til indretning af hotelvirksomhed m.v. på op til 10 lejligheder/værelser i overflødiggjorte driftsbygninger og stuehuse i landsbyer og i det åbne land. I særligt velegnede overflødiggjorte driftsbygninger og stuehuse kan der gives tilladelse til op til 60 sengepladser fordelt på maksimalt 25 værelser, når det lokaliseres hvor det understøtter andre turistfremmende aktiviteter. Lokalisering af hotel- og kursusvirksomhed i landzone forudsætter at det ikke strider mod natur- og kulturhistoriske interesser og skal altid ske under hensyntagen til landskabs-, nabo-, trafik- og miljømæssige forhold. 

23.6

I Stavreby landsby kan der, under hensyntagen til landskabs-, nabo-, trafik- og miljømæssige forhold, tillades en hotelvirksomhed m.v. på op til 10 lejligheder/værelser og maksimalt 40 sengepladser. Det er en forudsætning, at det ikke strider mod natur- og kulturhistoriske interesser. Virksomheden skal drives i eksisterende bebyggelse.

23.7

Der er mulighed for placering af et større hotel/feriehotel ved Hjelm Bugt og på Farø. Konkret placering ved Hjelm Bugt er vist i ramme R15.11. På Farø er der endnu ikke udpeget konkret placering.

23.8

Ved Hunosøgård ved Camping Møns Klint kan overnatningsfaciliteterne udvikles i henhold til kommuneplanens rammeområde E14.04, som muliggør hotelformål. Omdannelsen forudsætter nærmere planlægning.

23.9

I forbindelse med etablering af besøgscenter i Hårbølle ved tidligere Daneflint kan der etableres ferielejligheder eller hotel i henhold til kommuneplanens rammeområde R12.02. Omdannelsen forudsætter nærmere planlægning.

23.10

Feriehoteller skal opføres med en maksimal størrelse på normalt 200 enheder (lejligheder). I købstæderne kan der dog tillades op til 350 enheder. Bebyggelsestæthed skal tilpasses de lokale forhold.  

23.11

For områder, der er udlagt til feriehoteller eller feriecentre, skal anvendelsen fastlægges udelukkende til hoteldrift eller lignende virksomhed. Virksomhederne skal drives efter lov om hotel- og restaurationsvirksomhed. 

23.12

Dog kan der for hoteller i byzone tillades en funktionsopdeling på feriehoteller/feriecentre, således at værelseskapaciteten helt eller delvis kan omdannes til timeshare og/eller til almennyttige ferieboliger eller udstykkes til ferielejligheder. 

Redegørelse

Den samlede hotelkapacitet i kommunen er ikke ændret væsentligt i de seneste år. Særligt i den nordlige del af kommunen sker dog i disse år tiltag. Med genåbningen af Hotel Frederiksminde, efter nænsom renovering af de historiske rammer, er Præstø kommet på landkortet igen i hotelsammenhæng. I Stavreby på Jungshoved er der igangsat lokalplanproces, som skal muliggøre et mindre hotel- og kursted i eksisterende bebyggelse. Endelig er det besluttet at udarbejde bevarende lokalplan for Roneklint By, også på Jungshoved, med det formål at skabe mulighed for etablering af hotel-, restaurations- og kursusvirksomhed i eksisterende bygninger under hensyntagen til natur, landskab og kulturmiljø.

Eksisterende større hoteller fremgår af kort 23.1. De viste hoteller suppleres af en række overnatningssteder i form af kroer og pensionater og et motel. 


Hotel Frederiksminde

Retningslinjerne sikrer mindre udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder samt visse udviklingsmuligheder i landdistrikterne.

Nyt feriecenter Hjelm Bugt

Ved Hjelm Bugt har der gennem flere år været mulighed for placering af et nyt feriecenter. Hele Møn ligger i kystnærhedszonen, og det vurderes at kyststrækningen kan bære et feriecenter. Muligheden blev i regionplan 2005 arealmæssigt placeret under hensyn til landskabs- og naturinteresserne.

Farø

Der åbnes med denne kommuneplan op for etablering af hotel med konferencefaciliteter på Farø ved afkørsel 42. Hotellet skal ses som et af flere elementer i en styrkelse af Farø som et vigtigt regionalt knudepunkt for turisme, hvor placeringen gør det muligt både at tilbyde overnatningsmulighed for de vejfarende og fungere som et kursus- og konferencecenter. Fastlæggelse af konkret placering er ikke sket endnu. Den videre planlægning vil derfor blandt andet nødvendiggøre et tillæg til denne kommuneplan, hvor arealet udlægges. Forud for det foregår dialog med relevante parter og myndigheder.

Møns Klint Resort

Møns Klint Resort kan udvikles nord for Klintevejen i henhold til kommuneplanen rammebestemmelse, hvor arealet er udlagt til erhvervsformål, vandrehjem, hotel- og restaurationsformål. Nærmere planlægning er igangsat og vil afklare omfang og placering af faciliteter. Hunosøgård, som hidtil har huset et vandrehjem ønskes renoveret og der ønskes etableret hotelhytter og andre faciliteter. 


Liselund slot

Hotel eller ferielejligheder i Hårbølle

I forbindelse med udviklingen af et mindre besøgscenter i Hårbølle, hvor Daneflint nu har afviklet deres aktiviteter, videreføres tidligere kommuneplanramme for at etablere ferielejligheder eller hotel. I den kommende lokalplanlægning skal mulighederne nærmere defineres og der skal ske hensyntagen til kulturarv og naturbeskyttelsesinteresser. Lokalplanlægningen bør åbne mulighed for en genanvendelse af de bevaringsværdige industribygninger og sikre offentlighedens adgang til området og kysten.

Nye hoteller i købstæderne

Med denne kommuneplan videreføres mulighed for at supplere Vordingborg med et byhotel. I Helhedsplan for Vordingborg By peges der på 3 mulige placeringer på Sydhavnen, ved stationen eller ved TV2Øst. I rammerne ved stationen og ved siloen i Sydhavnen muliggør hotel, mens en placering ved TV2Øst forudsætter et kommuneplantillæg, hvor rammen skal ændres.  Opførsel af et hotel ved TV2 Øst skal  vurderes nærmere i forhold til den nærliggende Iselingen herregård, som er udpeget til kulturmiljø. Hotellets størrelse og nærmere placering vil skulle afstemmes, så der ikke opstår konflikt i forhold til oplevelsen af herregårdsomgivelserne.

I byomdannelsesområdet Stege Sukkerfabrik kan der etableres feriehotel bestående helt eller delvis af ferielejligheder – beliggenheden er fastlagt med ramme C15.10 og C15.14. Der er mulighed for op til 350 værelser/lejligheder. Hotellet ønskes etableret i tilknytning til et nyt vandoplevelsescenter og Sukkerfabrikkens kulturaktiviteter. Lokalplanlægning skal sikre en god indpasning i den kulturhistoriske helhed samt gode adgangsmuligheder til kyst og nærliggende rekreative arealer.

Ferielejligheder i landzone

Naturstyrelsen vurderer, at udstykning i ejerlejligheder uden pålæg af drift af feriecenteret/hotellet under lov om hotel og restaurationsvirksomhed betyder reelt udlæg af nyt sommerhusområde i landzone. Et sådant udlæg er ikke muligt i henhold til planloven.

Bed & Breakfast

Bed & Breakfast er en betydelig overnatningsform i kommunen. Bed & Breakfast er ikke underlagt samme lovgivning som hoteller. I kommunens administration af ansøgninger vil reguleringen ske ud fra relevante retningslinjer blandt andet inden for tema om ”Landsbyer og det åbne land”, men også retningslinje 23.5 i temaet ”Hoteller” er relevant, hvor mulighederne for at etablere op til 10 ferielejligheder eller 20 sengepladser fremgår. Bed & Breakfast etableres ofte i landzone, hvor kommunens landzonepraksis vil ligge til grund for sagsbehandlingen.