Sommerhuse og kolonihaver

Mål for Sommerhuse og kolonihaver

  • De eksisterende sommerhusområder fastholdes.
  • Sommerhusområderne skal bevare deres særlige præg af sommerhusområde og ikke udvikle sig i retning af parcelhusområder.
  • Kolonihaveområder ses som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.
  • Der skal sikres gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til de forskellige naturområder, ligesom der også skal være gode forbindelser mellem de forskellige natur- og rekreative områder.
  • Den offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster skal fremmes til gavn for både lokalbefolkningen og turismen, herunder den voksende oplevelsesturisme, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes. 

Retningslinjer

Kort 22.1


22.1

De eksisterende sommerhusområder er vist i rammerne. 

22.2

Lokalplanlægningen for sommerhusområder skal tage hensyn til de forhold omkring blandt andet natur, miljø og kulturmiljø herunder respektere retningslinjerne i denne kommuneplan for beskyttelseshensyn og andre interesser.

22.3

Ved Vordingborg, Præstø og Stege skal der være udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene.

Redegørelse

Sommerhusområder

Vordingborg Kommune rummer ca. 4300 sommerhuse fordelt på 18 områder. Særlig stor koncentration af sommerhusgrunde findes på Møn. Store sommerhusområder findes ligeledes på Ore, i Bakkebølle og i Næs-Skaverup. Hertil kommer endnu ubebyggede sommerhusgrunde og endnu ikke udstykkede sommerhusområder, som vil kunne rumme samlet set ca. 900 sommerhusgrunde.

Placering og udstrækning af samtlige sommerhusområder inden for hvert lokalområde findes i rammerne.

Kommunen administrerer planlovens bestemmelser om helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder.
Som udgangspunkt må sommerhuse kun anvendes til overnatning i perioden fra 1. april til 1. oktober samt ved kortvarige ferieophold. Derudover kan kommunalbestyrelsen give dispensation til helårsbeboelse i særlige tilfælde.

Udvidelse af sommerhusområde Råbylille

I planloven er det givet, at nye sommerhusområder ikke må udlægges i kystnærhedszonen – beliggende 3 km fra kysten – og de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

Sædvanligvis rummer planloven ikke mulighed for at udvide sommerhusområder i kystnærhedszonen, men et landsplandirektiv fra 2010 har siden sidste kommuneplan givet ekstraordinær mulighed for udlæg af 15 sommerhusgrunde ved Råbylille Strand. Udlægget er i den vestlige del af sommerhusområdet og er medtaget i rammerne som en del af det samlede sommerhusområde. Udnyttelses af udlægget forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

Overførsel af sommerhusområde til byzone

En mindre del af sommerhusområdet på Ore overføres med denne kommuneplan til byzone. Området består 3 ejendomme beliggende ud til Orevej, hvor der ligger flere boliger med en historisk betinget helårsstatus. Den midterste af ejendommene har sommerhusstatus, mens de to andre ejendomme historisk set har helårsstatus selvom de ligger i et sommerhusområde. Arealet fremgår af kort i temaet byvækst.  

Sommerhuse i landzone

Der findes enkelte sommerhusbebyggelser i landzone, som ikke formelt er udlagt som sommerhusområder. På Møn er udlagt 4 såkaldte aftaleområder, nemlig Sandvejen/Ulvshalevej i Ulvshale, Mågenakken i Ulvshale, Søvangsvej på Bogø og Hjulsporet i Råbylille. I den øvrige del af kommunen findes i Stavreby Strand og ved Lydehøjvej mellem Mern og Ugledige et par sommerhusbebyggelser i landzone. I praksis fungerer områderne stort set som sommerhusområder, men enhver form for byggeri eller ændret anvendelse kræver landzonetilladelse. Det er almindelig praksis, at ansøgninger om landzonetilladelser behandles efter praksis svarende til de regler, der gælder for sommerhuse i sommerhusområder, hvilket sikrer at karakteren af feriebebyggelse fastholdes i områderne. Områderne er i kommuneplanens rammer udlagt til rekreative formål.

Kolonihaver i Vordingborg Kommune

Ved et kolonihaveområde forstås en samling af havelodder (kolonihaver), med en gennemsnitlig størrelse på maksimalt 400 m2. Kolonihaver må indeholde bebyggelse til dag- og natophold, men må ikke anvendes til helårsbeboelse.

Kommunens kolonihaveområder er koncentreret omkring Præstø, Stege og Vordingborg.
Ved Vordingborg ligger to kolonihaveområder ved Trellemarken, dels et kommunalt ejet område (ca. 30 stk.), dels et privatejet område (ca. 45 stk.) som dog er under afvikling (pt. er der ca. 17 haver tilbage). Bynært ligger også det kommunalt ejede kolonihaveområde Fremtiden (ca. 30 stk.), mens den privatejede Haveforening Kløverbladet (ca. 90 stk.) ligger lidt udenfor Vordingborg ved Ornebjerg.

I Præstø er kolonihaveforeningen Fremtiden (ca. 30 stk.) beliggende ved Skolevej, arealet er privatejet.

I Stege findes et kommunalt ejet område ved Nymarksvej som forpagtes til kolonihaveforeningen Blegdammen (ca. 40 stk.), og desuden findes et lille område med tre havelodder i Lendemarke. Derudover ligger der et kommunalt ejet kolonihaveområde i Borre (19 stk.).

Kolonihaveloven

Kolonihaver administreres efter kolonihaveloven, som bl.a. fastlægger at såkaldt varige kolonihaveområder ikke må nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelse til nedlæggelse må kun meddeles hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og inden området ryddes, skal der tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Udlagt erstatningsareal til kolonihaver

Udover de eksisterende kolonihaveområder er der udlagt areal til kolonihaver i Kastrup-Neder Vindinge, som kan komme i anvendelse såfremt kolonihaver i Trellemarken nedlægges i forbindelse med andre allerede lokalplanlagte aktiviteter på dette område. Vordingborg Kommune vil, såfremt kolonihaverne i Trellemarken nedlægges, tilvejebringe et erstatningsareal, som er byggemodnet og parat til brug. Haverne i Trellemarken er registreret som ikke varige, og er ikke omfattet af kolonihaveloven, men skal håndteres efter de almindelige forvaltningsretlige regler.