Turisme

Mål for Turisme

 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at turisme udvikles til et vigtigt erhverv opgjort i arbejdspladser og værdiskabelse. Udviklingen baseres på de mange aktiver, som kommunen har i dag, og markedsføres gennem områdets to stærkeste fyrtårne, Geocenter Møns Klint og Danmarks Borgcenter.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at naturturismen, både til lands og til vands udvikles som et nyt fyrtårn. Udviklingen sker i første omgang gennem projektet ”Kystturisme.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at Vordingborg Kommune får en central plads i en ny stærk Femern Bælt turistdestination med fokus på kulturmiljø og -historie og naturoplevelser, kystlandskaber og maritime turisttilbud.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at Farø bliver Skandinaviens turismeindgang. Beliggende midt på den kommende Femeren Belt rute er det her at landskabet åbner sig helt ud til vandet og skaber adgang til et nationalt natur highlight.
 • Udviklingen af turismen skal ske på basis af de styrker der i forvejen findes i kommunen: kulturhistorien, de landskabelige værdier, den lokale fødevareproduktion af høj kvalitet, mulighederne ved kysten og det autentiske landsby og købstadsmiljø.
 • Den maritime turisme skal fremmes ved udvikling af maritime tilbud i fritidshavnene.
 • Udviklingen søges fremmet ved at sikre en sammenhæng og fælles indsats mellem Erhvervspolitikken, Kultur og Fritidspolitikken, Miljøpolitikken og Naturpolitikken. Indsatsen skal medvirke til forbedrede tilbud og  aktiviteter også for kommunens borgere.
 • Markedsføringen af købstædernes og landdistrikternes turistmæssige attraktioner, særpræg og muligheder i forbindelse med erhverv, turisme og bosætning, skal sammenkædes med markedsføringen af fyrtårnene Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns klint.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for udvikling af flere gode overnatningsmuligheder i kommunen, og at fremme etableringen af hotel- og kursusfaciliteter.
 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at professionalisere og kommercialiser de mindre lokale tilbud gennem uddannelse, netværksdannelse og bidrag til markedsføring.
 • Oprette/ understøtte netværk for lokale fødevareproducenter (herunder Kultivator) og byens eksisterende restauranter med henblik på at skabe en produktionsstruktur, som understøtter brugen af lokale fødevarer i restauranterne. 

Retningslinjer

19.1

Etablering af anlæg og områder til ferie og fritid skal foregå på baggrund af en helhedsorienteret planlægning, hvor naturgrundlaget samtidig søges forbedret.

19.2

Udbygningen for turismen skal ske ved at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder til kystområder fremmes.

19.3

Ved kystområderne må eksisterende og udlagte parkeringsmuligheder ikke forringes. Parkerings- kapaciteten skal søges udbygget, så den på længere sigt står i forhold til strandenes og fritidshavnenes kapacitet og størrelsen af det opland, hvorfra de besøgende kommer.

19.4

Ved udvikling af de større fritidshavne skal der planlægges for tilbud i form af cafeer, kiosker/butikker, toilet- og badeforhold.

19.5

Udvikling af Farø som port til de skandinaviske turisttilbud skal ske under hensyn til områdets landskabelige profil. Mulighederne for at etablere hotel og tilbud til autocampere skal undersøges i planperioden.

Redegørelse

Turismeerhvervet er et af Vordingborg Kommunes stærkeste potentialer. Turismen er allerede i dag et stærkt erhverv, især på Møn, hvor det anslås, at mellem 70 og 80 % af kommunens turisme er koncentreret både hvad angår antal overnatninger, omsætning og jobtal.

Den fremtidige udvikling af turismen baseres på de mange aktiver, som kommunen har i dag. Der er udpeget tre områder, som vurderes at have særligt store potentialer i forhold til at tiltrække turister, og som der i planperioden vil arbejdes for, at udvikle som fyrtårne for turismen i kommunen. Det drejer sig om:

 1. Møns Klint og det tilhørende Geocenter (det naturhistoriske)
 2. Danmarks Borgcenter (det kulturhistoriske)
 3. Oplevelsesmuligheder i naturen og langs kysten

På nuværende tidspunkt er kommunen primært kendt for Møns Klint. Møns Klint, som er det stærkest brand, bør derfor anvendes til at binde markedsføringen sammen og skabe opmærksomhed om Vordingborg Kommune som turistdestination.

Vordingborg kommunes turismeprofil kan samles under overskriften ”Danmarks fødsel” med både det naturhistoriske element, som repræsenteres af Møns Klint og Geocenter Møns Klint, og det kulturhistoriske element, som repræsenteres af Danmarks Borgcenter.

Kortlægningen af turismen har givet anledning til at pege på en række strategiske indsatsområder, som kan være fokuspunkter for den videre udvikling af turismen i kommunen.

Indsatsområderne opdeles i fire centrale indsatsområder og fire øvrige indsatsområder, hvor de centrale fokusområder har størst fokus fra kommunens side.

De centrale indsatsområder for Vordingborg Kommune er:

 1. Udvikling af oplevelsestilbud knyttet til natur og kyst
 2. Formidling af kommunens turisttilbud
 3. Større samlet overnatningskapacitet
 4. Netværk for erhverv med turismepotentiale

Udvikling af oplevelsesmuligheder knyttet til natur og kyst

Der findes allerede mange tilbud til naturinteresserede turister, aktive turister, sejlende turister eller turister, som kan lide at opholde sig ved kysten eller være aktive ved vandet. Det er vigtigt at underbygge disse muligheder, så kommunen ikke blot har ”Danmarks længste kyststrækning” og en flot natur men også har mange og varierede tilbud og muligheder langs kyststrækningen og i naturen for turisterne. 


Kajakker ud for Møns Klint

Indsatsen vil overordnet dreje sig om at tilskynde til yderligere udvikling i naturen, langs kysten og i havneområder. Indsatsen skal ske på en måde, der udvikler tilbuddene i naturen og ved kysten på en bæredygtig måde, således at kommunens autenticitet bevares.

Der skal arbejdes for flere turisttilbud langs kysten og i naturen, f. eks.:

 • Cykeludlejning og cykelstationer ved havnene. Stationerne gør det muligt at aflevere cyklen et andet sted end hvor man har lånt den.
 • Bade- og/eller saunafaciliteter ved til sejlerne ved havnene
 • Kano- og kajakudlejning ved havnene. Shelters til sejlerne ved havnene.
 • Yderligere markering af stisystemer i kommunen, f.eks. som et samarbejde mellem lodsejere, borgere og erhverv, som kender de særligt gode steder.
 • Arbejde for etablering af en nationalpark i området.
 • Etablering af et søbad/havbad med tilhørende spa/wellness faciliteter.
 • Prioritere lokalisering af butikker, restauranter mv. på og tæt ved havneområder gennem lokalplaner.
 • Arbejde for gode faciliteter i naturen og langs kysterne i områder, hvor folk surfer, bader, cykler, vandrer og ser på fugle- og dyreliv, men hvor der ikke på nuværende tidspunkt er service.
 • Branding af strandene, f.eks. som badestrand, surferstrand, ravsamlerstrand o. lign.
 • Transportmuligheder på vandet i form af rutebåde, som sejler fra havn til havn.
 • Styrke formidlingen af eksisterende og nye oplevelsesmuligheder og faciliteter knyttet til natur og kyst. 


 Cykelturister

Formidling af kommunens turisttilbud

Det er særligt vigtigt at formidle det gode budskab om mulighederne for turister i kommunen både indenfor kommunen og ud over kommunegrænsen. Her er det oplagt at udnytte eksisterende fyrtårne som Møns Klint for at fremme de øvrige oplevelsesmuligheder, som kommunen gerne vil kendes på. Der skal reklameres på eksisterende hjemmesider, herunder Vordingborg.nu og overvejes supplerende markedsføring gennem sociale medier. Markedsføringen bør tilrettes de centrale markeder både i Danmark og i udlandet. Det kunne f.eks. være oplagt at reklamere i København eller Nordtyskland grundet kommunens beliggenhed.

Indsatsen vil blandt andet handle om:

 • Arbejde med at udvikle den gode historie om området, dvs. en fortælling om området, som kommunen og aktørerne gerne vil kendes for. Den bør i henhold til strategien bygge på Møns Klint og naturhistorien, Danmarks Borgcenter og kulturhistorien samt oplevelsesmulighederne i naturen og ved kysten.
 • Den gode historie skal også formidles internt i kommunen blandt borgerne, så der skabes stolthed blandt befolkningen om området og derigennem ambassadører for turismen.
 • Etablering af port til hele kommunen ved at udvikle Farø som Skandinaviens turismeindgang. Beliggende midt på den kommende  Femeren Belt rute er det her at landskabet åbner sig helt ud til vandet og skaber adgang til et nationalt natur highlight.

Større samlet overnatningskapacitet

Der er mange overnatningsmuligheder i kommunen, men alle er af mindre størrelse. Ved at etablere et større overnatningssted udbygges den samlede kapacitet i kommunen. Overnatningsmuligheder er helt centrale for udvikling i turismeerhvervet. Det er oplagt at udbygge overnatningskapaciteten således, at kommunen opnår et bredere udvalg i overnatningsmulighederne, f.eks. ved at satse på et større hotel, som ikke i forvejen findes i kommunen. En større, samlet overnatningskapacitet kan være fordrende ift. afholdelse af større events, herunder erhvervskonferencer.

Der arbejdes for at der etableres hotelkapacitet i alle 3 købstæder. I Vordingborg, der er kommunecenter er der i kommuneplanen indarbejdet mulighed for større konferencehotel. I Præstø er der mulighed for udvidelse af det eksisterende hotel og i Stege er der muligheder på den tidligere sukkerfabriks arealer. Indsatsen skal handle om at finde investorer, der vil indgå i konkrete udviklingsarbejder, specielt i Vordingborg. Derudover vil indsatsen dreje sig om at støtte mindre udbydere, som vil etablere overnatningsfaciliteter i eksisterende bygninger på landet. 

Netværk for erhverv med turismepotentiale

Turismen kan udvikles som et stærkt erhverv ved at styrke virksomhederne med turismepotentiale. Der findes mange små lokale tiltag i kommunen, f.eks. lokale fødevareproducenter, landbrug, forskellige naturoplevelser og B&B's, som ikke umiddelbart er rettet mod eller markedsført overfor turisterne. Konceptualisering og kommercialisering af de små lokale tiltag kan være med til at udvikle turismen som erhverv og styrke kommunens samlede turismeprofil. Hvis der skabes skarpere turismerettede koncepter ved de små eksisterende tiltag, i sig selv og på tværs, skabes flere tilbud til turisterne med reel attraktionsværdi samtidig med, at der arbejdes med formidling og service.

Indsatsen vil blandt andet handle om:

 • Oprette/ understøtte netværk for små virksomheder med turismepotentiale. Stille en erhvervskonsulent til rådighed for netværk i et fastlagt antal timer per år, hvor de enkelte virksomheder eller netværk kan få hjælp til at arbejde med konceptualisering, kommercialisering og udbygning.
 • Formidle gode eksempler på eksisterende netværk og samarbejder mellem turismerelaterede erhverv (f.eks. fødevarenetværket Kultivator, samarbejdet mellem erhverv på Nyord).

Analyse af mulighederne indenfor turisme, turistpolitisk redegørelse

Kommunen har udarbejdet en redegørelse, hvor muligheder og potentialer for udvikling af turismen er nærmere beskrevet. I redegørelsen er der i alt 8 indsatsområder, som der i planperioden vil arbejdes med. De øvrige indsatsområder for Vordingborg Kommune er:

 • Transportmuligheder for turister uden bil
 • Pakkeløsninger for turisterne
 • Konsistent og gennemsigtigt serviceniveau og kvalitetsniveau
 • Spisesteder af god kvalitet i Vordingborg og Præstø 


Sommeraften på Præstø Havn

Helårsturisme

Vordingborg Kommune arbejder hele tiden for at forbedre rammebetingelserne for helårsturisme med international attraktionskraft. Helårsturisme kommer ikke af sig selv – men kræver innovation. En af tendenserne i efterspørgslen er ønsket om at få autentiske oplevelser, der netop kun fås det ene sted i verden. Udvikling af helårsturisme sker med fokus på købstæderne. Byerne rummer oplevelsesprodukter, i form af byernes unikke historie og ressourcer og udviklingen tager bl.a. udgangspunkt i, at få skabt den fortælling om byerne, der taler til hjertet hos de potentielle turister – sådan at de vælger Vordingborg Kommune som deres næste rejsemål.

Også langs kysterne og i naturområderne kan helårsturismen udvikles med tilbud indenfor lystfiskeri, den stille ferie på landet og vandreture på de mange stiruter.

At udvikle kommunen i forhold til helårsturisme kan kun ske i tæt samarbejde mellem aktørerne og det vil i betydelig udstrækning bidrage til bedre udnyttelse af den samlede kapacitet i turismen. Der er masser af vilje til samarbejde på tværs af produkter, oplevelser, aktører og de administrative grænser, som vores gæster er ligeglade med, og Vordingborg Kommune vil arbejde for at styrke dette samarbejde og dermed forbedre vilkårene for helårsturismen.