Beskyttelse af grundvand

Mål for Beskyttelse af grundvand

  • Vordingborg Kommune ønsker at sikre rene og tilstrækkelige grundvandsressourcer, så befolkningen kan få godt drikkevand med mindst mulig rensning og samtidig sikre at naturen kan opretholde en god tilstand.
  • Grundvandsressourcerne i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse områder skal beskyttes, så der sikres tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende grundvand til at dække kommunens fremtidige vandbehov.
  • Grundvandet skal beskyttes i et omfang, så der kun kræves simpel vandbehandling for at opnå til-fredsstillende drikkevandskvalitet.
  • I de nitratfølsomme indvindingsområder skal udvaskningen af nitrat til grundvandet så vidt muligt begrænses. 

Retningslinjer

Kort 58.1


58.1

Vordingborg kommune varetager beskyttelsen af grundvandet efter retningslinjer i statens vandplan. Se statens vandplan i boksen til højre.

58.2

Naturstyrelsens nyeste udpegninger af drikkevandsinteresseområder, nitratfølsomme indvindingsområder og nyeste viden fra statens grundvandskortlægning danner grundlag for kommunens sagsbehandling. Områder med drikkevandsinteresser er vist på kort 58.1 og kort 58.2.

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD.

58.3

Tiltag der øger grundvandsbeskyttelsen skal fremmes.

58.4

Gennem kommune- og lokalplanlægningen samt arealadministrationen i øvrigt skal grundvandsressourcen sikres mod forurening.

58.5

I lokalplanlægningen skal det gøres tydeligt for borgerne, at de bor i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandsbeskyttelsen har høj prioritet. 

58.6

Kommunen vil som udgangspunkt ikke meddele tilladelser til nedsivning af spildevand i OSD og indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD. Undtagelsesvis vil tilladelse kunne meddeles i særlige tilfælde efter en konkret vurdering af forureningsrisici, hydrogeologiske forhold og indvindingsforhold. 

58.7

Som udgangspunkt meddeles i OSD ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand fra jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

 

Områder med almindelige drikkevandsinteresser (OD)

58.8

I OD er det muligt at nedsive spildevand hvis det efter en konkret vurdering af de geologiske forhold og forureningsrisici i forhold til eksisterende og fremtidig grundvandsindvinding ikke giver en væsentlig forringelse af grundvandet.

58.9

Byvækst, tilkomst af særligt vandforbrugende industri, vandingskrævende jordbrug, samt råstofindvinding skal indrettes, så der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen og mulighederne for vandindvinding. Ved planlægning skal der redegøres for de overvejelser og tiltag, som sikrer grundvandsbeskyttelsen og vandressourcen.

 

Områder uden drikkevandsinteresser

58.10

I områder udenfor drikkevandsinteresser kan nedsivning af spildevand anbefales under hensyntagen til den private vandindvinding, der kan finde sted i disse områder.

 

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

58.11

Hvis det vurderes at et projekt (eks. ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrhold) i et nitratfølsomt indvindingsområde medfører en øget udvaskning af nitrat, skal der tages stilling til om der er behov for en tilpasning af projektet for at undgå forurening af grundvandet. 

Kort 58.2


Nitratfølsomt indvindingsområde

58.12

Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand i NFI.

 

Råstofindvinding

58.13

Ved behandling af ansøgning om råstofindvinding skal der som udgangspunkt foretages en undersøgelse af grundvandsinteresser. Undersøgelsen skal omfatte en vurdering af påvirkningen af grundvandsressourcen ud fra forureningsrisici, hydrogeologiske forhold og indvindingsforhold.

 

Generelt

58.14

Bassiner uden membran til opmagasinering af vand fra regnvandsbetinget udledning af spildevand må ikke etableres tættere end 300 meter fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 meter fra øvrige indvindingsanlæg. 

58.15

Faskiner til nedsivning af regnvand fremmer grundvandsdannelsen. Vordingborg Kommune ønsker at fremme anvendelsen af faskiner, dog skal det sikres, at regnvandet ikke er forurenet, f.eks. fra slagge udlæg.

58.16

I tilfælde hvor grundvandsdannelsen er lille kan det være nødvendigt at se på befæstelsesgraden ved byudvikling og anden ændret arealanvendelse for grundvandsforekomster som er i risiko for ikke at kunne opnå god kvantitativ tilstand jf. vandplanerne.

58.17

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes. Når en ejendom tilsluttes vandværk, skal den ubenyttede brønd/boring sløjfes umiddelbart efter. For ubenyttede brønde/boringer der endnu ikke er sløjfet, foretager Vordingborg Kommune i sagsbehandlingen en vurdering om sløjfning ud fra placering med følgende prioritering af områdernes sårbarhed:

a. Boringer/brønde i indsatsområde
b. Beskyttelsesområde (300 m) fra boringer til vandværker
c. Indvindingsoplande for boringer til vandværker
d. Øvrige drikkevandsboringer/brønde i OSD-område
e. Øvrige drikkevandsboringer/brønde i OD-område
f. Øvrige drikkevandsboringer/brønde i OBD-område

58.18

Udspredning af spildevandsslam må som udgangspunkt ikke finde sted i 300 meters beskyttelsesområdet omkring aktive vandværksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

58.19

Udarbejdelsen af indsatsplaner sker med vægt på samarbejde med de lokale parter i området (vandværker, kommune, landbrug, lokal industri og interesseorganisationer), Region Sjælland og Naturstyrelsen.

58.20

I forbindelse med kildepladser af vital betydning for vandforsyningen kan det være nødvendigt at sikre disse ved en udlægning af arealer, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler eller nitratholdig gødning.

 

Byudvikling og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Kort 58.3


Som udmøntning af vandplanens retningslinjer 40 og 41 fastsættes følgende:

58.21

Som udgangspunkt friholdes områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for byudvikling og ændret arealanvendelse. I nitratfølsomme indsatsområder (NFI) foretages ikke byudvikling eller ændring af arealanvendelsen som kan være en trussel mod grundvandskvaliteten. Se områderne på kort Særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. 

58.22

I områder med drikkevandsinteresser (OSD) foretages kun byudvikling når der ikke er alternative beliggenheds muligheder udenfor OSD eller kun når vægtige planlægningsmæssige hensyn taler for det. 

58.23

En evt. byudvikling i området kan omfatte boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan kun planlægges i OSD med en konkret vurdering og supplerende redegørelse. Særligt grundvandstruende virksomheder kan ikke placeres i OSD.

58.24

For eksisterende særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande er der kun mulighed for udvidelse hvis argumentationen i redegørelsen er vægtig og der er redegjort for tekniske tiltag, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet. Der er også en undtagelse for allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder, der er udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt argumentationen i redegørelsen er vægtig og der er redegjort for de tekniske tiltag der skal beskytte grundvandet. 

58.25

I NFI kan der ikke udlægges byudviklingsarealer eller ændres arealanvendelse, som kan være en trussel mod grundvandet.

Redegørelse


Råvandsstation og fredningszone

Grundvandsbeskyttelse ved de kommunale arealer

Kommunen har indgået aftale med KL, Danske Regioner og Miljøministeriet om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Undtaget fra reglen er bekæmpelse af Kæmpe Bjørne-klo. Aftalen gælder for både offentlige arealer og offentligt ejede arealer (forpagtningsaftaler).

Den vigtige beskyttelse af grundvandet – du kan også gøre en forskel

De udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal dække det fremtidige behov for indvinding af rent drikkevand i Danmark. Det er derfor meget vigtigt at beskytte grundvandet i disse områder.

Det kan du også være med til bl.a. ved at spare på vandforbruget og undgå at bruge sprøjtemidler på din ejendom. Se nærmere i linket godthavemiljø.

Befæstede arealer (byområder og lign.) med flisebelægninger, veje og lignende

Grundvands dannelse afhænger af hvor meget grundvand der nedsiver til grundvandsmagasinet. Jo større befæstede arealer jo mindre grundvandsdannelse – som hovedregel. I visse områder kan det være væsentligt, at vurdere befæstningsgrad og type af befæstning samt afledning af regnvand for et givet areal i forhold til grundvandsressourcens kvantitative tilstand, jf. de statslige vandplaner.

Placering af nedsivningsanlæg – bør undgås i områder med drikkevandsinteresser

For at vi i fremtiden skal kunne holde spildevand adskilt fra drikkevand, er det nødvendigt, at alternati-ver til nedsivningsanlæg foretrækkes i OSD og indvindingsoplande til vandværker uden for OSD. Spildevand fra den almindelige husholdning indeholder – udover næringssalte og organisk stof – en lang række miljøfremmede stoffer. Det er ikke dokumenteret, at miljøfremmede stoffer, medicinrester, vira og sygdomsfremkaldende stoffer nedbrydes i et nedsivningsanlæg.

Udspredning af spildevandsslam – hold afstand til vandindvindingsboringer

På grund af spildevandsslams indhold af vandopløselige, mobile, miljøfremmede stoffer, herunder detergenter samt indhold af vira og medicinrester, bør udspredning ikke finde sted i 300 m. beskyttelsesområdet omkring aktive vandværksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.

Gamle drikkevandsbrønde og boringer er en trussel

Ubenyttede boringer og brønde bør kortlægges og sløjfes. Det gælder både ejendomme, der er tilsluttet fælles vandforsyning og ejendomme med privat vandforsyning. Især boringer medfører stor risiko for transport af overfladeforurening til dybere grundvandsmagasiner.

Olietanke under jorden er en trussel

Nedgravede olietanke kan ved særlige beliggenheder være en trussel mod grundvandet, og kan regu-leres efter Miljøbeskyttelseslovens § 50 til sikring af grundvandsressourcen.

Nitratfølsomme områder - NFI

I områder med stor eller nogen grundvandsdannelse udpeges de nitratfølsomme indvindingsområder, som de områder hvor et af de følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller
  • Nitratkoncentrationer over 5 mg/l med en stigende tendens over en årrække i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller
  • Ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat (dvs. hvor dæklag af ler er mellem 5 – 15 meter)

Indsatsplaner

Med baggrund i Naturstyrelsens grundvandskortlægning udarbejder Vordingborg kommune indsats-planer for grundvandsbeskyttelse i de udpegede indsatsområder.

I samarbejde med kommunen udarbejder Naturstyrelsen en resumérapport af grundvandskortlægningen. Den indeholder en kort beskrivelse af resultatet af den hydrogeologiske detailkortlægningen samt kortlægningen af arealanvendelsen. Kommunen får dermed et grundlag, som kan danne basis for en vurdering af behovet for grundvandsbeskyttelse.
Herefter udarbejder kommunen indsatsplanen i samarbejde med lokale parter (vandværker, landbruget mv.), Region Sjælland og Naturstyrelsen med bistand af grundvandsrådet.

Beskyttelses zoner om boringer – 10 meter og 25 meter

Efter boringsbekendtgørelsen er der rundt om alle vandværksboringer en 10 meter fredningszone, inden for denne zone må der ikke foretages noget som kan forurene jord eller grundvand.

Efter miljøbeskyttelsesloven er der udlagt 25 m beskyttelseszoner rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker, i disse zoner må der ikke erhvervsmæssigt dyrkes, sprøjtes eller gødes.

Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

Det kan være relevant at etablere en BNBO-zone med yderligere begrænsninger i forhold til dyrkning, gødskning og sprøjtning omkring boringerne. Den form for grundvandsbeskyttelse vurderes i forbindelse med vandværkernes indvindingstilladelser. Men BNBO kan etableres, når som helst vandværket ønsker det.

Råstofindvinding

Råstofindvinding kan tillades indenfor de udlagte graveområder i Regionen Sjællands Råstofplan 2012 - 2023. I særlige tilfælde kan der også meddeles gravetilladelse i udlagte interesseområder. De udlagte interesseområder i råstofplanen er ikke nærmere undersøgt i forhold til grundvandsinteresser. Kommunen vil sikre at der foretages en vurdering af påvirkningerne af grundvandsinteresserne i forbindelse med ansøgningerne i både grave- og interesseområder.

Byudvikling og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Vandplanen har fastlagt bestemmelser for udlægning af arealer til byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indsatsområder, som er vandplanens retningslinjer 40 og 41. Disse bestemmelser er i oktober 2012 fulgt op af et statsligt administrationsgrundlag i forbindelse med byudvikling og ændret arealanvendelse i OSD og NFI (Nitrat følsomme indvindingsområder).

Vordingborg kommune ønsker at indarbejde denne praksis i kommuneplanen og har udarbejdet retningslinjer for byudvikling i OSD. I kommunen findes et mindre NFI-område, som primært er et landbrugsudnyttet areal, der ønskes helt friholdt for grundvandstruende byudvikling og ændret arealanvendelse, af hensyn til vandindvindingen fra den berørte grundvandsressource.

Virksomheder og anlægs grundvandstrusler vurderes som udgangspunkt ud fra statens oplistning i forhold til mindre grundvandstruende, potentielt grundvandstruende og særligt grundvandstruende art. Særlige vurderinger af enkelte virksomheder kan danne grundlag for planlægning i konkrete tilfælde.
Lister over mindre, potentielt og særligt grundvandstruende virksomheder findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Se link på denne side.

Vurdering af placering af potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD foretages på baggrund af en hydrogeologisk redegørelse og vurdering.