Vandforsyning

Mål for Vandforsyning

  • Det enkelte vandværk skal levere godt drikkevand, der som minimum overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand.
  • Den decentrale vandforsyningsstruktur opretholdes og baseres på velfungerende større eller mindre vandværker.
  • Der skal være en høj forsyningssikkerhed. 

Retningslinjer

60.1

Vandforsyningen skal baseres på rent grundvand, der efter den simplest mulige og miljømæssigt mest skånsomme behandling udpumpes til forbrugerne.

60.2

Ved overskridelser af drikkevandskvalitetskrav for stoffer, som ikke kan fjernes ved normal vandbehandling, skal problemerne søges løst ved etablering af ny boring, opblanding med vand fra et andet vandværk eller sammenlægning med et andet vandværk.

60.3

Der gives som hovedregel ikke tilladelse til avanceret vandbehandling som f.eks. rensning for organiske mikroforureninger (f.eks. pesticider og opløsningsmidler), NVOC (organisk stof) eller fluorid.

60.4

Der kan i særlige tilfælde gives kortvarig tilladelse til UV-belysning, med henblik på at minimere gener fra en bakteriologisk forurening i den periode, hvor forureningskilden findes og fjernes.

60.5

Der kan ligeledes i særlige tilfælde gives tilladelse til avanceret vandbehandling med det formål at fjerne svovlbrinte eller lignende stoffer for at undgå kalkproblemer i vandet.

60.6

Genbrug af vand, brug af sekundavand og vandsparende teknologi skal fremmes, hvor det ikke medfører væsentlige gener eller risici.

Redegørelse

Retningslinjerne sætter rammen for kommunens arbejde for en god og tilstrækkelig vandforsyning. De udfylder målene for kommunens vandforsyning.

Der er i kommunen en udpræget decentral vandforsyningsstruktur, som ønskes bevaret, dog således at kun veldrevne almene vandværker kan påregne at fortsætte deres drift.

Dårligt vedligeholdte vandværker eller vandværker med dårlig grundvandskvalitet vil det samfundsmæssigt ikke være formålstjenligt at opretholde. Der er og vil fortsat være en udvikling mod færre og større vandværker i Vordingborg Kommune.


Nyråd Vandværk

Vandkvalitet

Vordingborg Kommune ønsker at vandværkerne skal have god drikkevandskvalitet og høj forsyningssikkerhed. Almene vandforsyninger er underlagt offentlig kontrol og teknisk-hygiejnisk tilsyn på både boringer og vandværk m.m. samt tilsyn med deres egenkontrol.

Egenkontrollen skal udføres af akkrediterede laboratorier og efter en godkendt prøveplan. Almene vandforsyningers boringer er som oftest godt vedligeholdte og har dermed mindre risiko for at kunne være spredningsvej for forureninger.

Ikke almene vandforsyninger og private enkeltforsyninger er også underlagt offentlig kontrol – men både tilsyn og egenkontrol er langt mindre omfattende – og forbrugernes forsyningssikkerhed dermed tilsvarende ringere.

Dette sikres ved, at kommunen fører tilsyn med vandværkerne og har tæt kontakt til disse. Moderne forbrugere accepterer ikke svigtende vandforsyning og de stiller krav om vand, der er sundt og godt.

Et vigtigt middel til forsyningssikkerhed er nødforsyningsledninger til et eller flere nabovandværker, så kan vandværket forsyne forbrugerne med godt vand, mens vandværket løser problemet. 

Økonomi

Vandværkernes økonomi skal hvile i sig selv og dække både drift, afskrivning og vedligeholdelse samt sikre en realistisk vandpris og tilslutningsafgift.

Der skal være en passende økonomisk reserve til opretholdelse af forsyningssikkerheden. Den konomiske reserve har til hensigt at sikre at vandværket økonomisk kan klare en forureningssituation, med forøgede udgifter til vandanalyser og renovering/vedligeholdelse eller kan finansiere en tilslutning til nabovandværket.

Erhverv

Retningslinjerne fremmer almen vandforsyning i byområder og i samlede bebyggelser.

I udlagte erhvervsområder er der investeret i udbygning af vandforsyningen. For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af disse investeringer skal virksomhedernes vandbehov dækkes herfra, dog jfr. gældende regulativ.

Uden for udlagte erhvervsområder kan virksomheder og større husdyrbrug forsynes fra det almene vandværk i det omfang, vandværket har kapacitet til dette eller er villig til at udbygge tilsvarende. Alternativt må der søges tilladelse til egen indvinding.

Videregående vandbehandling

Retningslinjerne har til hensigt at sikre mod sundhedsfarligt drikkevand. Retningslinjerne understøtter et nationalt princip om at drikkevand produceres på grundlag af uforurenet drikkevand.

Princippet knytter sig især til rensning for miljøfremmede stoffer som f.eks. pesticider og opløsningsmidler. Eksisterende rensemetoder er avancerede og kræver nøje driftstilsyn af særligt kyndigt personale – dette kan medføre risici for drikkevandskvaliteten.

I Vordingborg Kommune vægtes sikkerheden i drikkevandsforsyningen meget højt. Det vil kun i særlige tilfælde være muligt at opnå tilladelse til etablering af avanceret vandbehandling.

Sekundavand

Vordingborg Kommune ønsker at fremme genbrug af vand, brug af sekundavand og vandsparende teknologi. Ved sekundavand forstås renset spildevand, regnvand, forurenet grundvand, vand fra grundvandssænkninger og som ikke opfylder drikkevandskravene (f.eks. med forhøjet indhold af NVOC, salt eller fluorid).

Det gælder dog kun, hvor det ikke giver anledning til gener eller risici for hverken forbrugeren eller omgivelserne. Store erhvervsmæssige vandbehov, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet, kan søges dækket med sekundavand.

Hvis der anvendes opsamlet regnvand til f.eks. toiletskyl på ejendomme tilsluttet kommunalt renseanlæg, kræver Vordingborg Kommune at der skal monteres måler på vandledningerne, til brug ved betaling for afledning af vandet til renseanlægget. Anlægget skal udføres efter Rørcenteranvisning nr. 3.