Vandindvinding

Mål for Vandindvinding

Vordingborg Kommune er myndighed for indvindingen af grundvand, det er kommunens mål for vandindvinding at sikre:

  • At drikkevandsressourcen beskyttes og anvendes på en samfundsmæssig forsvarlig måde.
  • At borgerne får drikkevand af god kvalitet.
  • At drikkevand er baseret på rent grundvand, som gennemgår simpel vandbehandling.
  • At der ikke indvindes mere grundvand end nødvendigt f.eks. ved vandbesparelser.
  • At vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.
  • At vandindvindingen foregår spredt af hensyn til naturinteresser og grundvandskvaliteten.
  • At grundvandet ikke trues af forureninger som f.eks. jordforureninger og overflødige brønde og boringer.
  • At arealer med grundvand, som har drikkevandsinteresser, ikke udsættes for væsentlig risiko ved forurenende aktiviteter. 

Retningslinjer

Kort 59.1


59.1

Ved nye grundvandsindvindinger skal boringer placeres i så stor afstand fra vandløb som muligt, særligt i de øvre vandløb, og der skal evt. sikres mulighed for kompenserende foranstaltninger til vandløbet.

59.2

Ved tilladelser til nye vandindvindinger udpeges indvindingsoplande med udgangspunkt i modelberegning, statens grundvandskortlægning, vejledning om boringsnære beskyttelsesområder og nyeste viden.

59.3

Ved tildeling af indvindingstilladelser kan der stilles særlige krav med hensyn til placering af indvindingen som følge af forureningsforhold og problematisk grundvandskvalitet. Der skal udvises særlig forsigtighed ved placering af boringer i nærheden af forurenede lokaliteter med grundvandstruende forurening. Som hovedregel kan boringer ikke placeres nærmere end 500 m grundvandsmæssigt nedstrøms disse lokaliteter. 

59.4

Indvindingstilladelser gives og fornys kun til et reelt vandforbrug, idet vandspild skal minimeres.  

59.5

Indvindingstilladelser til erhverv vil kun blive fornyet, såfremt virksomheder kan dokumentere et vandbehov.

59.6

Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til indvinding fra søer og lign.

59.7

Vandbehov der ikke kræver vand af drikkevandskvalitet, skal i videst muligt omfang dækkes ved indvinding af vand, der er uegnet til drikkevand, f.eks. fra byområder og kystområder.

59.8

Vandindvindingstilladelser til markvanding gives som udgangspunkt kun til vanding af specialafgrøder.

59.9

Nyttiggørelse af oppumpet, forurenet grundvand skal fremmes, f.eks. i forbindelse med afværgepumpninger.

59.10

Ved grundvandsindvinding skal der tages hensyn til vandstandsforholdene i de potentielle vådområder, f.eks. lavbundsarealer, indenfor det påvirkede område. I naturbeskyttelsesområder skal grundvandsindvinding foretages på en sådan måde og i et sådant omfang, at forholdene i vådområderne ikke forringes på grund af et sænket vandstandsniveau.

59.11

I forbindelse med indvindingstilladelser til almene vandværker skal det vurderes om der er behov for at etablere et BNBO-område omkring boringerne for at beskytte grundvandet.

Redegørelse


Drikkevand

Prioritering af vandressourcen

Generelt er grundvandsdannelsen i kommunen lille og langsom, da grundvandsmagasinerne er dækket af tykke og meget lidt gennemtrængelige morænelers aflejringer, med uregelmæssige brud, sprækker og sandlommer. Den lille grundvandsdannelse giver generelt små sommervandføringer i vandløbene i Vordingborg Kommune. Derudover er grundvandet i hovedindvindingsmagasinerne (som i Vordingborg Kommune er kalkmagasiner) vand som er dannet over lang tid og dermed relativt gammelt (50 – 100 år). Ofte indeholder gammelt grundvand nogle problematiske naturgivne stoffer som svovlbrinte, metan, fluorid og chlorid, hvilket gør det mindre egnet til drikkevand. Derfor er det nødvendigt at prioritere anvendelsen af grundvandsressourcen. ”overført og redigeret”

Vandindvinding

Vordingborg Kommune er som myndighed for anvendelsen af grundvandsressourcen ansvarlig for at sikre tilstrækkeligt og godt grundvand til vandforsyning. I Vordingborg Kommune er der givet tilladelser til vandindvindinger på ca. 5,6 mil. m3 pr. år til vandværker og erhverv.

Vandforbruget har været faldende siden 1980. Forbruget er faldet væsentligt på grund af en aktiv indsats for vandbesparelser, indførelse af måling af den enkeltes forbrug, samt grønne afgifter på vandforbruget.

Overindvinding kontra bæredygtig vandindvinding

Indvindingen af grundvand kan medføre en reduktion af vandføringen i vandløbene, vandstanden i søer og grundvandsstanden i moser og enge. Vandføringen i et vandløb er typisk sammensat af et bidrag fra nedbør, overfladevand og dræn samt et bidrag fra tilstrømning af grundvand.

I længerevarende tørre og varme perioder om sommeren kan grundvandsbidraget udgøre hovedparten af vandføringen i kommunens vandløb, især i de øvre dele af vandløbene (ved udspring). Indvinding af grundvand især tæt på vandløb, kan reducere grundvandsbidraget til vandføringen og specielt om sommeren medvirke til at vandløb udtørrer.

En bæredygtig vandindvinding skal fremmes, det betyder at der ikke bør indvindes mere grundvand end der kan nå at blive dannet i grundvandsmagasinerne. En bæredygtig vandindvinding må forventes at have en positiv effekt på vandløbene således, at sommervandføringen kan forbedres.

Vandplanen målsætter at den bæredygtige vandindvinding udgør 35 % af grundvandsdannelsen. For vandløb med høj målsætning bør indvindingen ikke medføre en reduktion af sommer vandføringen på over 5 % og for vandløb med mindre høj målsætning bør indvindingen ikke medføre en reduktion af sommer vandføringen på over 10 – 25 %.

I kommunen findes jf. Vandplanen 15 grundvandsforekomster, hvoraf de 7 forekomster har ringe til-stand og derfor ikke opfylder miljømålene. De 5 grundvandsforekomster har ringe tilstand, som skyldes at der overindvindes. De 2 andre grundvandsforekomster har ringe tilstand, som skyldes fore-komst af nitrat, pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer.

Indvindingsoplande og BNBO

Kommunen vil som udgangspunkt ved nye vandindvindingstilladelser anvende de nyeste principper i forbindelse med fastlæggelse af oplande til indvindingsboringer, idet det giver viden om hvor der skal ske en særlig grundvandsbeskyttelse. Kommunen vil benytte grundvandsmodeller, Naturstyrelsen grundvandskortlægning, principper for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) samt nyeste viden på området. De arealer der dækkes af et indvindingsopland kan blive påvirket af indvindingen, idet grundvandet fjernes fra området, men det er kommunens hensigt at det ikke sker med større hastighed end at samme mængde grundvand dannes.

Indvindingstilladelser

Mange nuværende indvindingstilladelser er på en større vandmængder end der reelt benyttes. Dette giver konflikter i forhold til den potentielle påvirkning af vandområderne, som beskrevet i Vandplanen, hvor der vurderes ud fra de givne tilladelser. Det er derfor ønsket at give tilladelse til den vandmængde, der reelt er brug for.


Vandtrappe