Jordbrugs og beskyttelsesområder

Mål for Jordbrugs og beskyttelsesområder

  • De særlige natur- og kulturhistoriske, rekreative og landskabelige værdier, der findes i jordbrugs- og beskyttelsesområderne, skal bevares og forbedres. 

Retningslinjer

Kort 49.1


49.1

Jordbrugs- og beskyttelsesområder er udpeget og angivet på kort nr. 49.1 ”Jordbrugs- og beskyttelsesområder” indeholder tre afgrænsninger, der dels afvejer hensynene til benyttelse og beskyttelse og dels afspejler, hvor der er særlige internationale forpligtelser:

a. Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder 
b. Friluftsliv 
c. Internationale naturbeskyttelsesområder  

49.2

Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs- og naturmæssige værdier eller spredningsmuligheder for plante- og dyrelivet. 

49.3

Udlæg af arealer til bolig- eller erhvervsformål samt etablering af større rekreative eller tekniske anlæg må generelt ikke finde sted.
Kun råstofindvinding, der efter en uddybende undersøgelse viser sig at være af afgørende samfundsmæssig betydning, kan finde sted, og kun hvis området efterbehandles, så områdets landskabelige-, natur- og kulturhistoriske værdier samt muligheden for friluftsliv tilgodeses. 

49.4

Fritliggende og driftsmæssigt nødvendige anlæg i relation til jordbrugserhvervet skal tilpasses beskyttelseshensynene mest muligt. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg i øvrigt kan kun tillades under hensyntagen til landskabs- og naturinteresserne og så vidt muligt efter kompenserende foranstaltninger. 

49.5

Landskabs- og naturværdier i Jordbrugs- og beskyttelsesområder skal sikres og forbedres gennem planlægning, administration af den arealregulerende lovgivning, naturpleje, naturgenopretning, fredning og arealopkøb. Eksisterende værdier og indsatsen for at bevare og forbedre disse skal løbende formidles gennem naturvejledning. 

Redegørelse

Jordbrugs- og beskyttelsesområder er den del af det åbne land, der er karakteriseret ved særlige landskabs- og naturværdier og som følge heraf også særlige muligheder for friluftslivet. Den største del af områderne er landbrugsarealer i almindelig drift, og er som landzonen generelt forbeholdt jordbrugserhvervet. Dog med de begrænsninger der ligger i ovennævnte retningslinjer.

De landskabselementer, der knytter sig til jordbrugs- og beskyttelsesområder, kan kort karakteriseres således:

  • Kommunens lange og landskabeligt meget varierede kyst, inklusive lavvandede marine områder.
    Skovene og randzoner omkring skovene, der oplevelsesmæssigt hænger sammen.
  • Ådale, sø- og lavbundsområder, der udgør landskabelige helheder og rummer relativt store andele af naturområder.
  • Markante morænelandskaber, f.eks. landskaber præget af dødis, åse eller lignende.

De naturelementer, der knytter sig til jordbrugs- og beskyttelsesområder, er:
Vigtige enkeltforekomster eller koncentrationer af arealer med beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det er vandløb, moser, ferske enge, overdrev, heder og strandenge.
Områder, hvor der vurderes at være et stort potentiale for naturgenopretning, herunder områder der grænser op til og forbinder arealer med beskyttet natur.

Udpegningen af jordbrugs- og beskyttelsesområder supplerer i planlægning og administration den beskyttelse af landskab og natur, der er gennemført ved fredning. De fredede arealer samt hovedparten af de beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3) findes i jordbrugs- og beskyttelsesområderne.

En gennemgang og vurdering af status for den beskyttede natur findes i “Naturredegørelse – 2004, Bilag til Storstrøms Amts regionplan 2005 - 2017”. Der i forbindelse med pilotprojekt Nationalpark Møn (2004) udarbejdet naturplanlægningsmateriale for det østlige Møn – samt en landskabskarakter- og naturkvalitets kortlægning for området ved Præstø Fjord (2009).

Den del af de landskabelige beskyttelsesinteresser, der vedrører geologiske forhold, er behandlet nærmere i temaet geologiske interesseområder. Kulturhistoriske beskyttelsesinteresser er beskrevet i afsnittene Kirkeomgivelser og Kulturmiljø


Ekstensivt drevet eng ved Fanefjord