Jordbrugsområder

Mål for Jordbrugsområder

  • Der skal sikres tilstrækkelige arealer til et bæredygtigt jordbrug (landbrug, skovbrug og gartneri) der udover fødevareproduktion m.v. giver mulighed for arbejdspladser og bosætning i landdistrikterne.
  • Nye husdyrbrug skal lokaliseres således, at der opstår færrest mulige konflikter i forhold til naboer, miljøet, natur- og landskabsværdierne.
  • Der sikres udviklingsmuligheder for et fortsat bæredygtigt jordbrug, der kan bidrage til bevaring af natur- og landskabsværdierne. 

Retningslinjer

Kort 48.1


48.1

Jordbrugsområder er udpeget og angivet på kort. Områderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervene. Der er dog også i disse områder hvor anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges placeret. 

48.2

Når der inddrages jordbrugsarealer til andre formål end jordbrugsmæssig anvendelse skal:

a. Arealforbruget begrænses mest muligt. 
b.Eventuelle alternative placeringsmuligheder undersøges med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning
c. Velarronderede ejendomme, ejendomme med gode bygninger, væksthuse, ejendomme med frugtplantager, skov m.v. samt læbælter omkring frugtplantager så vidt muligt bevares.
d. Nødvendige indgreb skal ske med størst mulig hensyntagen til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold og de foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer. 

48.3

Eventuelle miljøkonflikter mellem bestående jordbrugsbedrifter og nye bebyggelser og anlæg skal forsøges undgået. Ved nye bebyggelser og anlæg forstås såvel bolig-, ferie- og fritidsbebyggelse som forurenende industri og lossepladser m.v. 

48.4

Anlæg til intensive husdyrbrug der kræver miljøgodkendelse, og som vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne kan ikke placeres i følgende områder, når anlægget er i konflikt med udpegningsgrundlaget i området:

a. Naturbeskyttelsesområder og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).
b. Nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand. Oplande til kystvande, hvor målsætningen ikke er opfyldt.

48.5

Eksisterende større husdyrbrug (over 500 dyreenheder) fremgår af kortet 48.1”. Placering af nye større husdyr brug, samt udvi-delse af eksisterende husdyrbrug til over 500 dyreenheder, skal ske på baggrund af en fornyet planlægning. I den fremtidige udpegning af områder til placering af større husdyrbrug skal der tages hensyn til byvækst-, landskabs-, natur- og miljømæssige interesser, samt de i 48.4 nævnte betingelser i forhold til miljøgodkendelser.

Redegørelse

Kommuneplanen skal varetage de jordbrugsmæssige interesser ved bl.a. at udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder. Statsforvaltningen skal en gang i hver valgperiode i samarbejde med den enkelte kommune gennemfører de jordbrugsanalyser som kan danne baggrund for udpegninger og ændringer af de udlagte jordbrugsområder. Der er i forbindelse med arbejdet til denne kommuneplan ikke fundet grundlag for at ændre de hidtidige udpegninger i Regionplan 2005-2017, hvorfor disse er videreført.

Landzonen er som udgangspunkt forbeholdt jordbrugsmæssig anvendelse dvs. landbrug, skovbrug og gartneri. Kommunen skal tillige varetage landskabs-, natur- og miljøinteresser i det åbne land. Interesserne skal afvejes mod hinanden, og alle interesser skal varetages, når der behandles sager om bolig- og erhvervsbyggeri eller byggeri og anlæg til turisme, friluftsliv mm.

Selv om en ejendom ligger i et jordbrugsområde kan der være lovgivningsmæssige begrænsninger i jordbrugets udøvelse. Det gælder b. la. for de naturtyper som er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttelseslinjer samt i forhold til husdyrlovens bestemmelser.

Ved etablering, udvidelse og større ændringer af husdyrbrug på mere end 75 dyreenheder skal husdyrbruget godkendes i henhold til husdyrloven. Landbrug som ønsker at modtage husdyrgødning fra et miljøgodkendt landbrug skal ligeledes have godkendt samtlige arealer for at modtage husdyrgødningen.


Der vil ved en ansøgning om miljøgodkendelse blive foretaget vurderinger af husdyrbrugets påvirkninger af natur, mennesker og landskab. Der er fra statens side udmeldt krav om, hvor meget nitrat og fosfor der må udledes til vandmiljøet via markerne. Desuden er der kommet skærpede krav i forhold til, hvor meget ammoniak der må udledes fra stalde mv. Ved en godkendelse vil kravene omfatte både nye og eksisterende stalde, hvorfor husdyrbrugene skal investere i BAT for at opnå miljøgodkendelse.

Ved en miljøgodkendelse af et landbrug hvor der opføres nyt byggeri kan kommunens desuden stille krav til placering og udformning af nyt byggeri af landskabelige hensyn. 


Husdyrbrug ved Sværdborg

Placering af nye store husdyrbrug

”Kommuneplanen skal rumme udpegning af områder, hvor det er muligt at udvide og etablere husdyrbrug på over 500 dyreenheder. Der er ikke udpeget placeringsmuligheder for nye større husdyrbrug, og de eksisterende større husdyrbrug (som fremgår af kort 48.1) kan pt. jf. neden­stående ikke udpeges i forhold til udvidelse.

Planlægning og placering af større husdyrbrug vil skulle foretages i overensstemmelse med statens udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-dingsoplande, se evt. afsnit om ”Beskyttelse af grundvand”.

En sammenhængende planlægning for de større husdyrbrug på Sjællandsdelen af kommunen afventer en statslig detailkortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Der mangler således stadig 70% af statens kortlægning på Sjællandsdelen af kommunen, denne kortlægning forventes afsluttet i den kommende planperiode, hvorefter der vil blive udarbejdet en egentlig planlægning for de større husdyrbrug. På Møn er alle OSD-områder kortlagt.

3 af de eksisterende større husdyrbrug ligger inden for ikke detailkortlagte udpegede OSD-om­råder. Disse kan således ikke udpeges i forhold til udvidelse, da dette forudsætter supplerende tekniske tiltag samt grundvandskortlægning. Mht. det fjerde større husdyrbrug er det ikke vurde­ret, at det ikke er muligt at foretage en kvalificeret vurdering uden at se denne placering i sam­menhæng med øvrige placeringsmuligheder, da husdyrbruget ligger på grænsen af de ikke de­tailkortlagte OSD-områder.