Råstoffer

Mål for Råstoffer

  • Der ved råstofindvindingen og efterbehandlingen tages vidtgående hensyn til drikkevandsressourcen.
  • Omgivelserne til råstofgrave, skal gennem vilkår i indvindingstilladelserne, i videst muligt omfang beskyttes mod gener, eksempelvis støv og støj, fra råstofindvindingen og trafik til og fra råstofgrave.
  • Efterbehandlingen af råstofgrave, efter endt indvinding, skal sikre en integrering af den omgivne natur og miljøet og virke som en berigelse af disse.
  • Efterbehandling af råstofgrave skal så vidt muligt tilgodese sjældne og sårbare arter og naturtyper. 

Retningslinjer

Kort 52.1


Råstofgrave- og interesseområder i Råstofplan 2012-2023.

Bemærk! Råstofområderne ved Bøgebjerg på Østmøn og Stuby ved Vordingborg er påklaget og har derfor p.t. ikke retsvirkning. Derfor er Råstofplan 2008 fortsat gældende for disse områder.

52.1

Sand, sten, grus og ler skal primært graves indenfor udlagte graveområder. Graveområderne kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere råstofindvinding. 

52.2

Vordingborg Kommune giver som udgangspunkt kun indvindingstilladelse til råstofindvinding inden for de i den til enhver tid gældende Råstofplans udlagte graveområder .

52.3

Interesseområder er udlagt som en reservation for senere råstofudnyttelse. Inden arealerne kan tages i anvendelse til andet formål, skal det først undersøges, om der er en råstofforekomst, som kan indvindes.

52.4

Udlagte graveområder og interesseområder kan ses på kort nr. 52.1. Region Sjælland udpeger grave- og interesse-områderne og retningslinjerne administreres efter den nyeste udpegning.

52.5

Indvinding af råstoffer må ikke påvirke grundvandsstanden og andre grundvandsinteresser væsentligt.

52.6

Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. Hvor der graves under grundvandsspejl, skal der altid efterbehandles til natur eller rekreativ anvendelse.

52.7

Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. En tilladelse til indvinding under grundvandsspejl kan gives på baggrund af en konkret vurdering.

52.8

Nedknusning af genbrugsmaterialer og anlæg til stenknusning kan i visse særlige tilfælde etableres i forbindelse med en råstofgrav.

52.9

Det er Region Sjælland der skal give dispensation fra forbuddet mod deponering af jord i råstofgrave.

Redegørelse

Råstofplan 2012-2023

Region Sjælland har i henhold til råstoflovens § 5a udarbejdet en råstofplan. Planen blev vedtaget den 13. december 2012.

Region Sjælland har i Råstofplan 2012-2023 ny-udpeget 62 hektar graveområder og 565 hektar interesse-områder i Vordingborg Kommune. Råstofudpegningerne skal sikre råstof-forsyningen i en 24-årig periode.

Vordingborg Kommune har gjort indsigelser mod flere af udpegningerne til grave-område bl.a. ved Stuby og til udlæg af nye interesseområder i den nu vedtagne råstofplan.

Bemærk! Råstofområderne ved Bøgebjerg på Østmøn og Stuby ved Vordingborg er påklaget og har derfor p.t. ikke retsvirkning. Derfor er Råstofplan 2008 fortsat gældende  for disse områder.

Grave- og interesseområder

I de udlagte graveområder kan ansøger som udgangspunkt forvente en gravetilladelse medmindre særlige forhold til imod.

I interesseområder kan ansøger som udgangspunkt ikke forvente at opnå gravetilladelse. Interesse-områderne må ikke gennem anden planlægning båndlægges til andre formål, der på længere sigt vil kunne forhindre råstofudnyttelse, medmindre det gennem undersøgelser og afvejninger er godtgjort, at der ikke forefindes råstoffer af så stor interesse, at de skal udnyttes først.

Råstofområdet er reguleret ved ”Bekendtgørelse af lov om råstoffer nr. 950 af 24/09/2009 og administreres i henhold til Miljøministeriets ”Vejledning om administration af råstofloven, september 2012.

Kommunens opgaver indenfor råstofadministration

Vordingborg kommune varetager følgende opgaver indenfor administration af råstofloven:

  • Udsteder tilladelser til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer.
  • Stiller vilkår til anmeldelser af ikke-erhvervsmæssige indvindinger over 200 m³ årligt.
  • Stiller vilkår til anmeldelser af større prøvegravninger.
  • Fører tilsyn med råstofindvindinger, overholdelse af vilkår.
  • Indberetter årligt indvindingsmængder til Danmarks Statistik.


Råstofgrav i Bårse