Økologiske forbindelser

Mål for Økologiske forbindelser

  • Forbedring af mulighederne for dyre – og plantearters spredning mellem jordbrugs – og beskyttelsesområder via økologiske forbindelser.
  • Naturandelen af arealet i de økologiske forbindelser skal øges.
  • Et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder. 

Retningslinjer

Kort 41.1


39.1

Økologiske forbindelser er udpeget og vist på ovenstående kort.

39.2

Ved planlægning og administration af areallovgivningen i de økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås eller placeres så spredningsmulighederne ikke forringes.

39.3

Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager.

39.4

Kvaliteten af de økologiske forbindelser skal forbedres i overensstemmelse med målsætningen gennem naturpleje og naturgenopretning herunder også vandløbsrestaurering. 

Redegørelse

Et af de forhold, der har stor betydning for at bevare og fremme naturkvaliteten i det åbne land, er graden af sammenhæng mellem de enkeltvis ofte ret små naturområder og dermed spredningsmuligheden for planter og dyr. De økologiske forbindelser er derfor af afgørende betydning for sikringen af naturnetværket.

Linjeformede udpegninger

Økologiske forbindelser er linjeformede udpegninger, der følger ådale og andre topografisk naturlige ledelinjer. De økologiske forbindelser er ikke konkret udpegede i bredden.
Naturtyper og arter er knyttede forskellige jordbund - og fugtighedsforhold. Spredningsevnen er derfor også afhængig heraf. Det må derfor i den enkelte sag vurderes, hvor bred en korridor der skal håndhæves for at indfri formålet med udpegningen.

Gode økologiske forbindelser

I de økologiske forbindelser er det særligt betydningsfuldt, at det eksisterende mønster af grøfter, levende hegn og diger bevares og udbygges. Tilsvarende har udlæg af ekstensivt drevne arealer, sprøjtefri randzoner, brakarealer m.v. betydning. De økologiske forbindelser rummer hovedsagelig, men ikke udelukkende, potentiel natur.

Restriktiv forvaltning

Målene for de økologiske forbindelser skal fremmes ved restriktiv efterlevelse af ovenstående retningslinjer samt ved at fremme naturandelen i forbindelserne og fjerne fysiske barrierer for naturtypernes og arternes spredning.

Potentielle økologiske forbindelser

Jordbrugs - og beskyttelsesområderne forbindes af de økologiske forbindelser. De allerede udpegede forbindelser indeholder allerede de områder (lavbundsarealer / vådområder, vandløb, råstofgrave, skov m.v.), der kan medvirke til kvalitetsforbedringer af naturindholdet, så spredningsmulighederne for naturtyper og arter forbedres.

To lokaliteter har med de seneste års naturforbedringer potentialet til at udgøre fremtidige økologiske forbindelser.

Det drejer sig om Fladbækken ved Nyråd (vandløb og naturgenopretning) og området øst for Stege (skovrejsning m.v.). De to lokaliteter kan ses på kortet med økologiske forbindelser.