Geologiske interesseområder

Mål for Geologiske interesseområder

  • Der skal tages hensyn til de geologiske interesser.
  • Geologiske lokaliteter skal bevares til brug for forskning og formidling.
  • Det skal tilstræbes, at værdifulde geologiske profiler bliver tilgængelige for offentligheden. 

Retningslinjer

Kort 46.1


46.1

Inden for de arealer, som er udpeget til Nationale Geologiske Interesseområder eller Regionale Geologiske Interesseområder og vist på kort 46.1, skal der tages særlige hensyn til geologien. Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning m.v., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal søges udført på en andre lokaliteter og kan kun finde sted, hvis der ikke kan findes et alternativ. Råstofgravning kan kun ske, hvis det ikke ødelægger de geologiske interesser.

46.2

Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal søges bevaret og beskyttet. Der kan være tale om åse, dale, bakker, sletter, kystområder og deres sammenhænge.

46.3

Ved efterbehandling af råstofgrave i et område med geologiske interesser skal der tages særlige hensyn til geologien. Geologiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang, det er muligt. Det skal om muligt sikres, at profilerne bliver vedligeholdt efter endt råstofgravning.

46.4

Områder, som rummer geologiske værdier, der ikke er forenelige med skovrejsning, skal friholdes for skovrejsning. 

Redegørelse

Geologiske interesseområder

Geologiske interesseområder er områder, der har fundamental betydning for forståelsen af Danmarks geologiske udvikling. Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er samtidig meget iøjnefaldende, har stor landskabelig værdi og er ofte også interessante naturområder. Derudover har områderne en særlig betydning for forskning og undervisning.

Nationale geologiske interesseområder

I Vordingborg Kommune har ”Høje Møn” og ”Knudshoved Odde” en særlig stor værdi for forståelsen af hele Danmarks geologi. De er derfor udpeget af staten som "Nationale Geologiske Interesseområder", NGI. Møns Klint er endda unik på verdensplan og har derfor også betydning for den internationale forskning og undervisning jf. UNESCO's initiativ om global udpegning af særligt værdifulde geologiske lokaliteter.

Regionale Geologiske interesseområder

I Vordingborg Kommune er der udpeget en række Regionale Geologiske Interesseområder, RGI. Disse områder er vigtige for beskrivelsen af landskabets dannelse i Vordingborg Kommune og er med til at øge forståelsen for det landskab, som danner de fysiske rammer for Vordingborg Kommune. Det er muligt at finde tilsvarende geologiske informationer andre steder i Danmark og RGI-områderne er derfor ikke enestående på samme måde som NGI-områder.

Præstebjerg på Møn er et eksempel på et Regionalt Geologisk Interesseområde hvor der er et fint samspil mellem geologi, historie og engagement i lokalområdet. Møns Amatørgeologiske Forening tilser den tidligere grusgrav og holder øje med at de lodretstående lag, der er et særkende for den hatformede bakke fortsat kan iagttages.

Beskyttelse i de geologiske interesseområder

Presset på de geologiske interesseområder er stadigt stigende i forbindelse med byudvikling, etablering af større vejanlæg, skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring mv. Kystsikring bør f.eks. undgås, hvor et Nationalt Geologisk Interesseområde består af et kystprofil. De geologiske interesser er lige som andre landskabsinteresser sårbare over for råstofindvinding, opførelse af bygninger, vindmøller, master, skovrejsning osv. Det er vigtigt, at sikre adgangen til de geologiske interesseområder. Tilgængeligheden øger den rekreative værdi, der også knytter sig til de geologiske interesseområder.


Møns Klint, Nationalt Geologisk Interesseområde