Internationale naturbeskyttelsesområder

Mål for Internationale naturbeskyttelsesområder

  • Det langsigtede mål er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget for at beskytte.
  • Målet for 1. planperiode (2010-2015) er, at stoppe tilbagegangen for naturtyper og arter. 

Retningslinjer

Kort 40.1


38.1

I de internationale naturbeskyttelsesområder gælder retningslinjerne for jordbrugs- og beskyttelsesområder med de skærpelser, der fremgår af retningslinje 38.2 a – e.

38.2

I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke:

a. udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde,

b. anlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.,

c. planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende, f.eks. flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering,

d. udlægges nye områder til råstofindvinding på land, eller

e. træffes afgørelser i henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, husdyrloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven, der kan indebære forringelser af områdernes naturtyper eller levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

38.3

I de internationale naturbeskyttelsesområder kan der planlægges for foranstaltninger, der vil medføre forbedringer af naturforholdene i området. Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Ved tilladelser, dispensation eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ansøgte eller planlagte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

38.4

Ved ansøgninger om etablering eller udvidelse af dyrehold skal det først vurderes, om et projekt medfører øget næringsstofpåvirkning af naturtyper og arter, hvis tålegrænse er overskredet. Herefter skal det vurderes, om der vil være behov for en tilpasning af projektet for at undgå øget næringsstofpåvirkning. 

Redegørelse

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Internationale naturbeskyttelsesområder er en fællesbetegnelse for tre område-udpegninger:

  • EF-fuglebeskyttelsesområder (F)
  • EF-habitatområder (H)
  • Ramsarområder (R)

Til sammen kaldes de også for Natura 2000-områder (N). Områderne indgår i et europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder.

De internationale naturbeskyttelsesområder er for landarealernes vedkommende indeholdt i de i kommuneplanen udpegede ”naturbeskyttelsesområder”.

EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder er udpeget for at beskytte en række fuglearter. EF-habitatområder er udpeget for at beskytte en række naturtyper som fx strandenge og overdrev samt arter som padder, flagermus m.fl.

I Vordingborg Kommune findes 8 Natura 2000-områder:

Natura 2000-område nr. 168 (N) ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. ”Ulvsund og Grønsund” F84, H147. ”Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor”, R22 F89.

Natura 2000-område nr. 169 (N) ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”. R20, F81, H148.

Natura 2000-område nr. 171 ”Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund”. F90, H150. ”Klinteskov Kalkgrund” (marint område udfor Møns Klint) H207.

Natura 2000-område nr. 172 ”Lekkende Dyrehave”, H151.

Natura 2000-område nr. 180 ”Stege Nor”, H179.

Natura 2000-område nr. 181 ”Oreby Skov”, H180.

Natura 2000-område nr. 183 ”Busemarke Mose og Råby Sø”, H192.

Natura 2000-område nr. 208 ”Bøchers Grund” (marint område syd for Møn), H208. 


Lekkende sø

Målsætning for de internationale naturbeskyttelsesområder

Den overordnede målsætning for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en “gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Det betyder i praksis, at arealet med naturtyper ikke må gå tilbage og at naturtilstanden på arealerne ikke må forringes. På visse naturtyper skal naturtilstanden forbedres. For arterne gælder at deres udbredelsesområder og bestandsstørrelser skal være stabile eller i fremgang. I 1. planperiode - der løber fra 2010-2015 - er målet at stoppe tilbagegangen for naturtyper og arter.

Natura 2000-planer og Natura 2000-handleplaner

Målsætningen skal nås gennem en Natura 2000-planlægning, som staten og kommunerne laver. I december 2011 vedtog staten en Natura 2000-plan for hvert Natura 2000-område. Planen opstiller et langsigtet mål for hvert områdes natur og et indsatsprogram for perioden 2010-2015.

I december 2012 vedtog Vordingborg Kommune 7 Natura 2000 handleplaner. Handleplanerne følger op på Natura 2000-planerne og beskriver hvilke tiltag, der skal gøres for at pleje og beskytte naturtyper og arter i 1. planperiode 2010-2015. Derudover prioriteres den kommunale indsats i handleplanerne.

Hvordan skal naturen beskyttes?

For at beskytte naturen i Natura 2000-områderne beskriver handleplanerne en række forskellige typiske tiltag:

• Opretholdelse eller opstart af græsning eller høslæt på fx enge og overdrev
• rydning af opvækst på overdrev, enge og moser
• bekæmpelse af invasive arter som fx rynket rose og kæmpe-bjørneklo
• etablering af naturlig hydrologi på vandafhængige naturtyper som fx moser og strandenge
• ny- eller genskabelse af habitatnatur
• nygravning eller restaurering af padde-vandhuller 


Maj-gøgeurt