Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder

Mål for Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder

  • At bevare og forbedre områder med særligt sårbare og sjældne naturtyper, dyre- og plantearter, uforstyrrede landskaber og kulturhistoriske værdier.  

Retningslinjer

Kort 39.1


39.1

Naturbeskyttelsesområder er udpeget og vist på kort 39.1

39.2

Alle Internationale naturbeskyttelsesområder i Vordingborg Kommune er også naturbeskyttelsesområder.

39.3

Potentielle naturområder er samtlige landarealer i de Internationale naturbeskyttelsesområder i Vordingborg Kommune, lavbundsarealer, potentielle vådområder samt naturbeskyttelsesområder.

39.4

I naturbeskyttelsesområder gælder retningslinjerne for jordbrugs- og beskyttelsesområder med følgende skærpelser: 

39.5

Der må ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Kan anlægget eller aktiviteten ikke etableres i fuldt omfang uden nogen form for gene for området, skal der henvises til områder uden særlige beskyttelseshensyn.

39.6

Der må ikke etableres større rekreative anlæg og aktiviteter. Eksisterende aktiviteter kan ikke udvides. Mindre støttepunkter for det almene uorganiserede friluftsliv kan dog tillades, forudsat at det kan ske uden at tilsidesætte beskyttelseshensynet.

Redegørelse

Naturbeskyttelsesområder udgør kerneområder i jordbrugs- og beskyttelsesområderne, hvor de aller-vigtigste natur- og landskabsinteresser er koncentreret. Naturen er præget af menneskelig aktivitet gennem århundreder, og derfor er meget væsentlige kulturmiljøinteresser også repræsenteret. Beskyt-telsesretningslinjerne er generelt en skærpelse af dem, der gælder for jordbrugs- og beskyttelsesområder.

Naturarealerne i de naturbeskyttelsesområder vil ofte være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og eller af en fredning. Formålet med udpegningen af de naturbeskyttelsesområder er at sikre, at planlægning og administration af den arealregulerende lovgivnings bestemmelser sikrer de beskyttelses- og bevaringsinteresser, der knytter sig til disse områder.

Udover eksisterende bevaringsværdier i naturbeskyttelsesområderne er der også store potentielle naturværdier i områderne. Dette udviklingsperspektiv skal inddrages i den fremtidige planlægning og administration.

Som noget nyt skal kommuneplanen nu også udpege naturområder, der i fremtiden kan udvikle sig til nye naturområder – kaldet potentielle naturområder, jf. de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. Det ligger i sagens natur, at denne udpegning ikke kan blive særlig konkret, hvorfor der i denne plan er udpeget områder, hvor der er den største sandsynlighed for, at de fremtidige naturområder vil kunne udvikle sig. 


Roneklint, formidling af naturindholdet i et af de udpegede naturbeskyttelsesområder