Vandmiljø

Mål for Vandmiljø

Vordingborg Kommunes åbne vandområder skal:

  • Rumme et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, således at søer, vandløb og kystvande kan opfylde den til enhver tid gældende målsætning.
  • Indgå i et sammenhængende kommunalt grønt netværk af naturområder.
  • Indgå i kommunens muligheder for friluftsliv og derved være en del af kommunens sundhedsfremmende aktiviteter.
  • Indgå som et væsentligt grundlag for kommunens arbejde med turist- og erhvervsfremmende aktiviteter. 

Retningslinjer

Kort 54.1


Målsatte søer og vandløb

54.1

Kommunen skal følge retningslinjerne i statens vandplaner, samt kommunens vandhandleplan.

54.2

Indtil disse vedtages på ny, skal kommunen følge retningslinjerne i tidligere Storstrøms Amts Regionplan 2005, der er ophævet til landsplandirektiv

OBS!!! Statens Vandplaner er vedtaget oktober 2014 

Redegørelse

Landsplanlægning

Alle større vandløb, søer og kystvande blev i overensstemmelse med diverse vejledninger målsat i regionplanen (nu Landsplandirektiv). Denne målsætning har været udgangspunktet i statens arbejde med fastsættelse af miljømål for overfladevand og grundvand i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne.

Miljømålsloven

I henhold til lov om miljømål skal alt overfladevand senest 22. december 2015 have opnået god tilstand. Den fastsatte tidsplan for udarbejdelsen af vandplanerne i miljømålsloven er rykket flere gange. Vandplanerne skulle have været vedtaget 22. december 2009 og alle tiltag skulle have været igangsat inden 22. december 2012. Status ved udgangen af 2012 er, at vandplanerne ikke er vedtaget.

Vandplaner

Vandplanerne udarbejdes af staten og når de er vedtaget er de bindende for kommunernes administration af udledningstilladelser, vandløbsregulativer m.v. samt for kommunernes spildevandsplanlægning. Vandplanerne forventes vedtaget i 2013. Vandplanerne indeholder bl.a. målsætninger, retningslinjer og indsatsprogram for overfladevand og grundvand. Målet i vandrammedirektivet er at tilstanden i overfladevand som grundvand skal opnå god økologisk tilstand samt at den eksisterende tilstand ikke må forringes.

Vandhandleplaner

Vandhandleplanerne udarbejdes af kommunerne på baggrund af statens vandplaner og disses indsatsprogrammer. Vandhandleplanerne skal prioritere vandplanens indsatsprogram.

Målsætninger

I regionplanen er alle kystvande i Vordingborg Kommune, 398 km vandløb og 21 søer målsat.

I forslaget til vandplanen er alle kystvande stadig målsat. Der er nu 197 km vandløb og 19 søer, der er målsat. Dette skal ses i forhold til, at der i kommunen er ca. 1000 km kendte åbne vandløb og grøfter samt rørlagte strækninger samt ca. 1500 søer over 100 m2.

Opfyldelse af målsætninger

Alle vandsystemer er direkte eller indirekte påvirkede af menneskelige aktiviteter. Der er behov for en stor og omfattende indsats for at nå målsætningerne. Det er ikke alle relevante regulerende parametre kommunen har indflydelse på. I kystvande reguleres klaptilladelser (tilladelse til deponering af bundmateriale fra havne) af staten, det samme er tilfældet for tilladelse til udsætning og fodring af ænder på søer med henblik på jagt.

Klima

Nedbørens fordeling over året og nedbørshændelsernes intensitet har skiftet karakter de senere år. Man må forvente, at de nye tendenser fortsætter og forstærkes i årene, der kommer. Vi får samlet mere nedbør over året, vi får mere nedbør i vinterhalvåret og mindre mængder men koncentreret i kraftigere hændelser i sommerhalvåret. Ændringerne i nedbørshændelserne kan medføre store afstrømningsproblemer både i og udenfor byerne. Arbejdet med vandmiljøet i de kommende år, vil derfor i høj grad skulle indtænke klimatilpasninger for at imødegå store oversvømmelser og økonomiske tab.

Desuden bør forventningerne om stigende havniveau indarbejdes.

Havørred Sjælland – Fishing Zealand

Havørred Sjælland er et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Vordingborg og Odsherred kommuner. På sigt tænkes hele Sjælland og øerne involveret. Projektet blev opstartet i 2011.

Visionen for projektet er: Vi vil skabe oplevelser i verdensklasse for sportsfiskere og deres familier. Et vigtigt element i denne vision er at Kommunens vandløb, søer og kystvande opnår en kvalitet så de kan underbygge store sunde selvreproducerende fiskebestande som kan være genstand for bl.a. lystfiskerturisme og heraf afledte erhvervsaktiviteter.  

Der vil kunne læses mere på Fishing Zealands hjemmesiden, når denne er etableret.