Energiforsyning

Mål for Energiforsyning

Der skal sikres en stor grad af forsyningssikkerhed.

  • Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at ledningsanlæggene føres i nedgravede tracéer frem for som overjordiske anlæg. I forbindelse med omlægninger og fremtidige udbygninger af ledningsnettene bør der derfor indgå miljømæssige og økonomiske undersøgelser og vurderinger, der nærmere belyser mulighederne for en fremføring under jordoverfladen.
  • Der skal fortsat planlægges for en optimal udnyttelse af de lokale energiressourcer herunder vedvarende energi. De lokale energiressourcers anvendelse bør vurderes ud fra økonomiske, energimæssige samt natur- og miljømæssige forhold.
  • For at opnå de fastsatte mål på klimaområdet vil Vordingborg Kommune prioritere vindenergi som et af de centrale elementer i elforsyningen og prioritere fjernvarme som et af de centrale elementer i varmeforsyningen.
  • Det er kommunens målsætning at udbygge fjernevarmeforsyningen i de tæt bebyggede områder omkring Vordingborg by.
  • Kommunen vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra el-produktionen og opvarmning ved anlæg af biogasanlæg, hvor placeringen af anlæggene ikke strider mod andre hensyn.
    Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

Retningslinje

Kort 33.1


33.1

Et af landets primære kraftværker er placeret i kommunen, nemlig Masnedøværket. De af Vordingborg Forsyning ejede arealer anses for tilstrækkelige til nødvendige udvidelser. Det bør undersøges om dele af arealerne kan overgå til havnerelaterede erhvervsformål knyttet til anvendelse af Vesthavnen.

33.2

Energiforsyningsanlæg og kraftvarmeværker skal placeres i centerbyernes erhvervsområder eller i direkte tilknytning hertil.

33.3

Små lokale anlæg kan placeres i lokalcenterbyerne, når anlægget alene forsyner et lokalområde og under hensyn til natur-, miljø-, og landskabsforholdene.

33.4

Eksisterende 132 kV højspændingsanlæg samt 400 kV Kontek-forbindelse fremgår af kort 33.1. Der er p.t. ikke planlagt udbygninger og/eller ombygninger i perioden. Tracéerne kan anvendes til andre ledningsnet efter godkendelse hos den ansvarlige for elsystemet. 

33.5

Netudviklingen i Danmark følger Energistyrelsens ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet” fra oktober 2009. Heri fremgår det for 132 og 150 kV transmissionsnettet, at nye 132 og 150 kV forbindelser etableres som kabler i jorden og at det eksiste­rende 132 og 150 kV net skal kabellægges.

33.6

Ved højspændingsanlæg er der på de relevante ejendomme tinglyst servitutter med bestemmelser til sikring af el-anlæggene - det være sig både luftledninger og jordkabler. Det betyder bl.a., at arealerne i nærheden af el-anlæggene således ikke bør planlægges anvendt til bolig- eller erhvervsformål eller andre foranstaltninger, herunder rekreative anlæg, der kan hindre højspændingsforbindelsens fremtidige vedligeholdelse og reparation.

Indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæg kan der ikke uden meddelt dispensation fra el-anlæggets ejer etableres anlæg af nogen art herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

33.7

I den sjællandske del af kommunen kan der planlægges for en naturgasforsyning til mindre byer, storforbrugere samt til husstande i det åbne land (der er ikke naturgas på Bogø og Møn).

33.8

Der kan planlægges for en kollektiv varmeforsyning til mindre byer, storforbrugere samt til husstande i det åbne land.

33.9

Reservationszonen vil i den udstrækning det er foreneligt med hovedformålet også kunne benyttes til andre trafik- og ledningsformål. En sådan anvendelse skal dog i hvert enkelt tilfælde forhandles med Energinet.dk og kommunen. 

33.10

I forbindelse med reservationszonen reserveres der arealer til måler- og regulatorstationer, samt arealer til andre anlæg, der er nødvendige for transmissionen af naturgas.

33.11

Større samlede solcelleanlæg er at betragte som tekniske anlæg, der skal placeres under hensyntagen til landskabelige og kulturhistoriske interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

33.12

Opsætning af solceller på bygninger i bymidten, kulturmiljøer, kirkeomgivelser og på bevaringsværdige bygninger kan kun ske efter en særlig forudgående vurdering i Kommunalbestyrelsen.

33.13

Der udpeges 3 områder til biogasanlæg:

- Lundby-Køng: Et område i det åbne land vest for Køng Mose.
- Ørslev: Placering vest for Københavnsvej.
- Masnedø: Placering i det eksisterende erhvervsområde.
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

33.14

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for biogasanlæg foretages en konkret vurdering af anlæggets udformning (tilkørselsvej, arealbehov, farvevalg, dimensioner og byggematerialer) i forhold til anlæggets indpasning i landskabet og hensyntagen til naboer.
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

33.15

Der skal i den videre planlægning sikres en afstand på mindst 300 meter til boliger.
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

33.16

I forhold til indpasningen i landskabet vil der blive stillet krav om beplantningsbælter omkring biogasanlæg og evt. langs tilkørselsveje.
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

33.17

Biogas gårdanlæg kan efter en konkret vurdering placeres udenfor de udpegede områder.
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

33.18

Ved planlægning for biogasanlæg på Møn skal der ved valg af placering sikres den bedst mulige udnyttelse af den samlede gylleforekomst. 
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2

Redegørelse

Masnedøværket

Vordingborg kommune forsynes med energi fra et net af små og mindre kraftvarmeværker samt et stort anlæg på Masnedø.

Masnedøværket vil blive bevaret som kraftværksplads, men i den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne midlertidigt kunne anvendes til andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse.

Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, når og hvis dette skulle blive nødvendigt.


Masnedøværk - kraftvarmeværk

Vordingborg kommune forsynes med energi fra et net af små og mindre kraftvarmeværker samt et stort anlæg på Masnedø. Masnedøværket vil blive bevaret som kraftværksplads, men i den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne midlertidigt kunne anvendes til andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse. Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, når og hvis dette skulle blive nødvendigt.

Forsyningsnettet

Energinet.dk er ansvarlig for el-systemet i Østdanmark. Selskabet planlægger vedligeholdelse og udbygning af elnettet i samarbejde med netselskaberne. De administrative rammer for Energinet.dk er fastsat i love, bekendtgørelser m.v., der afspejles i den danske og europæiske energipolitik.

Tilstanden af 132 kV luftledningerne er præget af den relative høje alder. Der sker derfor en løbende vedligeholdelse. I planlægningen af det fremtidige transmissionsnet skal der tages udgangspunkt i ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af højspændingsanlæg”, som blev tiltrådt af folketinget i 2008 (se evt. link).

Udbygningstakten vil være afhængig af beslutninger om kraftværks- og vindmølleparkudbygningen samt det fremtidige behov for forstærkning af elforsyningen i regionen. Det er kommunens holdning, at det vil være uheldigt hvis udbygningen medfører nye store luftledninger.

Højspændingsmaster og ledningsanlæg er en del af de større tekniske anlæg, der skal være retningslinjer for i kommuneplanen. Ved ændringer i linjeføringer m.v. foretager Vordingborg Kommune interesseafvejning, hvor den samlede landskabspåvirkning vurderes i forhold til den øvrige fysiske planlægning. Ved en senere VVM-proces fastlægges traceer til nye linjeføringer og saneringer af bestående i samarbejde med staten og forsyningsselskaberne.

Hvis Energinet.dk skal udnytte reservationszonen jr. retningslinje nr. 9 vil arealerne efter forhandling blive pålagt servitutter vedrørende beplantning og vedligeholdelse m.v., og ejendommene vil blive pålagt de nødvendige deklarationer om indskrænket rådighed. Almindelig landbrugsdrift vil fortsat være mulig.

Planlægning af den fremtidige varmeforsyning

De langsigtede mål for kommunens energiforsyning skal formuleres i en varmeforsyningsplanlægning, som kommunalbestyrelsen vil igangsætte for at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi, der dels skal ske ved at mindske energiforbruget og dels ved at fremme en øget selvforsyningsgrad bl.a. gennem en større anvendelse af vedvarende energikilder og biomasse.

Kortlægningen af CO2-udledningen i kommunen skal danne grundlag for planlægningen af den fremtidige varmeforsyning i kommunen. Derfor er der foretaget en kortlægning af den nuværende varmeforsyning (se link.) Det forventes, at varmeplanlægningen gennemføres i 2012 - 13, som en del af en strategisk energiplan.

Som det fremgår af klimahandleplan for 2011-2012 ønsker Vordingborg Kommune, at boligers energieffektivitet skal forbedres dels ved isoleringsløsninger, dels ved at vedvarende energiløsninger skal introduceres for at udfase olie og naturgas som brændsel for boligopvarmning. Målet for boligopvarmning er, at varmeforbruget skal reduceres med 20 % inden 2020. Målet for boliger i landdistrikterne er, at ca. 20 % af varmebehovet skal erstattes med varmepumper eller anden opvarmning med biomasse, hvor der i dag anvendes olie til opvarmning.


Kraftvarmeværk i Stege 

Større samlede solcelleanlæg

Solceller er blevet meget populære. Et regeringsudspil i efteråret 2012 tyder på at det nu bliver mere favorabelt at etablere fællesanlæg f.eks. i boligforeninger. Et sådant anlæg er at betragte som et teknisk anlæg, som skal placeres med hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter.

At et større samlet solcelleanlæg betragtes som et teknisk anlæg udelukker ikke en placering i kystnærhedszonen, men der skal udøves et konkret skøn ved hver enkelt ansøgning, så det sikres at eksisterende kvaliteter ikke påvirkes væsentligt.

Biogas

Anvendelsen af husdyrgødning til biogas er ikke udbredt i Vordingborg Kommune, hvor der i dag kun findes et anlæg. Anlægget, som ligger på Jungshoved, er et gårdanlæg i forbindelse med en eksisterende svinefarm, hvor der omsættes ca. 19.000 ton gylle pr. år. Derudover produceres biogas på spildevandsanlæggene i Stege og Vordingborg, hvor gassen indgår i selve slambehandlingen, men i Stege anvendes den også til opvarmning af bygninger.

Samlet produceres der næsten 300.000 ton gylle om året i Vordingborg Kommune. Målet er, at 50 % af gyllen anvendes til biogas. Gylleforekomsten er geografisk jævnt fordelt, men ressourcens økonomiske attraktivitet i forhold til biogasproduktionen varierer med transportafstand, husdyrproduktionen og afsætningsmuligheden for biogassen.

Planlægningsmæssigt tages der udgangspunkt i en maksimal transportafstand på 15 km i forhold til husdyrbrugene. Det er mest interessant at anvende gylle fra de energirigeste bedrifter, som afhænger af produktionsstørrelse og produktionstype, hvor gaspotentialet i kvæggylle, samt gylle fra mink og fjerkræ er bedre for f.eks. svinegylle. Ud over gyllen skal der tilføres en store mængder andet biologisk materiale, eksempelvis kunne lokalt dyrkede energiafgrøder være interessante i forbindelse med biogasproduktionen.
Indført 12. december 2013 - Tillæg nr. 2