Klima

Mål for Klima

  • Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter.
  • Målsætningerne for CO2-reduktion skal afspejle de nationale målsætninger. Dette gælder både for kommunen som virksomhed og for hele kommunens geografiske område.
  • Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder.

Indført 7. maj 2014 - Tillæg nr. 5

Retningslinje

Kort 31.1


31.1

Ved lokalplanlægning skal muligheden for alternative bygge- og energiformer vurderes. Uden for områder med kollektiv varmeforsyning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes.

31.2

I planlægning for boliger og servicefunktioner skal det tilstræbes at minimere transportbehovet - eksempelvis ved at opnå stationsnærhed.

31.3

Prioritering af klimatilpasning skal ske som en prioriteret indsats inden for de tre indsatsområder (Byområde, Landbrugsjorder og Natur), hvor der tages udgangspunkt i risikokortene (kort 31.1-31.6)

31.4

Oversvømmelsestruede arealer skal søges friholdt for nybyggeri. Ved lokalplanlægning skal der indarbejdes plads til regnvandet.

31.5

Tekniske anlæg til klimatilpasning i byerne skal som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som en integreret del af bybilledet.

31.6

I det åbne land skal tekniske anlæg til klimatilpasning som udgangspunkt tilpasses det omkringliggende landskab.

31.7

Lavbundsområder og potentielle vådområder skal så vidt muligt indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruede by- og landområder.

31.8

Særlige naturtyper, som er sårbare overfor ændringer i vandstand, skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse eller der udpeges andre arealer, hvortil naturtypen kan brede sig.

Alle retningslinjer indført 7. maj 2014 - Tillæg nr. 5

Kort 31.1


Risikokort bebyggede arealer Sydsjælland - 2050
(Detaljerede kort for byerne Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Stensved og Ørslev ses i Tillæg nr. 5)

Kort 31.2


Risikokort bebyggede arealer Møn - 2050

Kort 31.3


Risikokort i landbrug Sydsjælland - 2050

Kort 31.4


Risikokort Landbrug Møn - 2050

Kort 31.5


Risikokort naturområder Sydsjælland - 2050

Kort 31.6


Risikokort naturområder Møn - 2050

Kort 31.7


Værdikort bebyggede arealer

Kort 31.8


Værdikort landbrugsområder

Kort 31.9


Værdikort naturområder

Redegørelse

FN’s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren.

Selv om Danmark ligger, hvor klimaforandringer forventes at være mindst, bliver det varmere og der kommer flere ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm og tør, og efteråret vil blive mere vådt. 

Vordingborg Kommune har de seneste år formuleret sin klimaindsats gennem strategier og handleplaner, dels i forhold til CO2-reduktion og dels i forhold til klimatilpasning. Disse strategier og handleplaner vil løbende blive revideret i takt med vidensopbygning på området.

CO2-reduktion

Reduktionen af CO2-udslippet er et væsentligt redskab i bestræbelserne på at mindske effekten af fremtidens klimaforandringer. Der arbejdes efter Klimastrategien fra 2010 og Handleplanen fra 2011, som rummer mål og handlinger for reduktionen af CO2.

Vordingborg Kommune har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale. Gennem klimaaftalen har kommunen forpligtiget sig til af reducere CO2-udslipet fra kommunens virksomhed med 2% årligt.


Udvikling i kommunens CO2 udledning (ton)

 

Vordingborg Kommune har desuden tilsluttet sig EU's klimapagt. Gennem klimapagten har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO2-udslippet med mere end 20% inden 2020 i kommunen som geografisk enhed.

Målsætningen i forhold til EU's klimapagt skal jf. Klimastrategien fra 2011 primært opnås gennem etablering af vedvarende energianlæg inden for kommunens afgrænsning.

Klimatilpasning

Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge kapaciteten i kloaker og vandløb til at kunne aflede vandet i ekstreme regnhændelser. Klimatilpasningen vil således være en mere bred indsats, hvor håndteringen af vandet ved ekstreme regnhændelser tænkes ind i omgivelserne i byerne og det åbne land, så vandet kontrolleret ledes hen, hvor det er ønskeligt.

I forhold til beskyttelse af eksisterende samfundsøkonomiske værdier (kort 31.7-31.9) vil klimatilpasningen foregå ud fra en prioriteret indsats, som tager udgangspunkt i risikokortene (kort 31.1-31.6) og "Handleplan for klimatilpasning" fra 2012 er grundlaget for indsatsen. Det fremgår af handleplanen, hvilke indsatser der arbejdes med frem til og med 2014, samt hvilke indsatser der er prioriteret frem til 2020.

I forhold til fremtidig byvækst og infrastruktur er sandsynlighedskortene af væsentlig betydning, idet der heraf kan ses, hvor havvands- og regnvandstruede arealer ligger. Det vil i fremtidig detailplanlægning skulle sikres, at der ikke etableres nye anlæg, som kan trues af havvandsstigninger og øgede regnvandsmængder.

Der arbejdes allerede målrettet ud fra den eksisterende handleplan, og inden for de tre temaer Byer, Landbrug og Natur. Indsatsen kan dog let gå på tværs af alle temaer, hvilket eksempelvis ses i det igangværende klimatilpasningsprojekt af Tubæk Å system. I projektet ses der på hele vandoplandet på ca. 57 km², og der arbejdes med projekter omkring afvanding, vådområder, naturgenopretning, kloakering, vandparkering mv. Ved den brede indsats bliver projektet til gavn for både naturen, landbruget og Præstø by.

Hele redegørelsen indført 7. maj 2014 - Tillæg nr. 5