Affaldsbehandling og deponering

Mål for Affaldsbehandling og deponering

Der findes ikke affald – kun ressourcer. Med udgangspunkt i denne vision har Vordingborg Kommune følgende målsætninger for affaldsplanlægningen:

  • Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
  • Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
  • Forebygge dannelsen af affald
  • Reducere miljøbelastningen fra affaldet
  • Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen. 

Retningslinje

36.1

Der udlægges ikke arealer til nye deponeringsanlæg eller forbrændingsanlæg.

36.2

Følgende anlæg og aktiviteter må ikke lokaliseres i områder med væsentlige natur-, miljø- og planlægningsinteresser jf. kommuneplanen, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor:
a. Deponeringsanlæg
b. Anlæg til biologisk behandling af organisk affald
c. Nedknusningsanlæg (dog ikke mobile anlæg til nedknusning af bygningsaffald i forbindelse med nedrivningsprojekter), sorteringsanlæg, omlastestationer og lignende affaldsanlæg.

36.3

Restprodukter, som ikke reguleres ved anden lovgivning, må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med retningslinjerne for grundvandsbeskyttelsen.

36.4

Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedenstående affaldsbehandlingsanlæg bliver mindre end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.  

 

Affaldsbehandlingsanlæg Afstandskrav
Deponeringsanlæg 500 meter
Biogasanlæg 500 meter
Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald (åbne anlæg) 500 meter
Stationære nedknusningsanlæg 500 meter

Redegørelse

Der indsamles husholdningsaffald fra ca. 26.000 husstande og ca. 200 erhverv.
Der indsamles årligt ca. 38.000 ton affald på kommunens genbrugspladser og Vordingborg Kommune får årligt behandlet ca. 53.000 ton affald på AffaldPlus anlæg til genanvendelse, forbrænding og deponering.

Den årlige omsætning på affaldsområdet er ca. 56 mio. kr.

Behandlingskapacitet

Vordingborg kommune skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet til behandling af de affaldsmængder, der fremover vil blive produceret i kommunen. Kapaciteten vurderes i samarbejde mellem kommuner og affaldsselskaber.

Placering af affaldsanlæg

Der findes ikke større affaldsanlæg i Vordingborg Kommune.

Ved placering af affaldsbehandlingsanlæg er der ofte modstridende interesser, såsom bosætning, grundvandsforhold og naturinteresser. Derfor er der fastlagt en række afstandskrav mellem forureningsfølsom arealanvendelse og forskellige affaldsbehandlingsanlæg.

Affaldsplan

Med virkning fra 2014, skal der vedtages en ny kommunal affaldsplan, der dækker perioden 2014-2024. I affaldsplanen vurderes bl.a. det fremtidige kapacitetsbehov for affaldsbehandling. Den nationale affaldsstrategi danner sammen med affaldsbekendtgørelsen og krav fra EU grundlaget for affaldsplanen. Affaldsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem AffaldPlus og de øvrige kommuner, der ejer selskabet.

Udnyttelse af ressourcer

Vordingborg Kommune arbejder med at sikre at affaldsbortskaffelsen sker på en miljømæssig forsvarlig, økonomisk og effektiv måde. Herunder at sikre den bedst mulige udnyttelse af energi og næringsstoffer og at affaldet, under hensyn til miljø og økonomi, behandles i henhold til affaldshierarkiet. Dette sker blandt via medejerskab af affaldsselskabet AffaldPlus.

Indsamling af affald

I Vordingborg Kommune indsamles restaffald, papiraffald, storskrald og batterier fra alle husstande. Glas og flasker indsamles fra opstillede glaskuber, mens øvrigt husholdningsaffald indsamles på kommunens 3 genbrugspladser. Haveaffald indsamles desuden på 3 haveaffaldspladser. Der arbejdes løbende på at forbedre indsamlingsordningerne for at øge sorteringen til genanvendelse og mindske affaldsmængderne. Virksomhederne har mulighed for at benytte den kommunale ordning for indsamling af restaffald og kommunens genbrugs- og haveaffaldspladser.

Vordingborg Kommunes 3 genbrugspladser og 3 haveaffaldspladser drives af AffaldPlus. 


Aflevering af haveaffald på genbrugsplads

Information er vigtigt

Information er en vigtig del af arbejdet med affald. For at sikre et godt kendskab til fx kommunens indsamlingsordninger og genbrugspladserne samt om arbejdet med at øge genanvendelsen, gennemfører kommunen løbende informationsindsatser. Nye ordninger og tiltag suppleres med specifikke informationstiltag, fx via lokale medier eller husstandsomdelt materiale.

Lovgrundlag

Retningslinjer for affaldsbehandlingsanlæg er fastsat i planloven.
Affaldsplanlægning og affaldsordninger gennemføres jf. affaldsbekendtgørelsen indenfor rammerne af miljøbeskyttelsesloven.

Havneslamdepoter - administrationsgrundlag

Deponering af havneslam varetages af Vordingborg Kommune efter følgende administrationsgrundlag. Er administrationsgrundlaget i strid med en vedtaget vandplan eller handleplan, bortfalder punktet i administrationsgrundlaget.

Forurenet sediment fra havne og sejlrender kaldet havneslam skal bortskaffes ved deponering i dertil godkendte anlæg så tæt ved oprensningsområdet som muligt.

Der kan kystnært placeres enkelte større fællesanlæg eller mindre anlæg til deponering af havneslam. Anlæggene skal godkendes efter lovgivningen.