Beskyttelse mod støj

Mål for Beskyttelse mod støj

  • At sikre plads til støjende aktiviteter under hensyntagen til støjfølsomme aktiviteter og behovet for stille områder. 

Retningslinje

Kort 35.1


35.1

Arealanvendelsen i landzonen skal fastlægges på en sådan måde, at støjgener forebygges bedst muligt. I forbindelse med landzonetilladelser til støjende aktiviteter i områder uden andre betydende støjkilder skal der tages hensyn til behovet for stille områder.

35.2

I forbindelse med landzonetilladelser og lokalplaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (f.eks. rekreative områder, boligområder, plejehjem, vuggestuer og sygehuse) i nærheden af støjende aktiviteter såsom råstofgrave, vindmølleparker, virksomheder, eksisterende støjbelastende veje og jernbaner, flyvepladser, motorbaner og skydebaner, før det er sikret, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

35.3

I forbindelse med landzonetilladelser og lokalplaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvenszonen, for forsvarets øvelsespladser (type 1-områder), samt for skydebaneanlæg vist på kort 35.1, før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.

35.4

Der kan som hidtil fastlægges bestemmelser for forsvarets øvelesarealer og omkring skydebaner, der begrænser almenhedens færdsel.

35.5

Nye flyvepladser kan etableres på baggrund af en kommuneplanlægning, som skal sikre, at støjmæssige hensyn på et tidligt tidspunkt inddrages i overvejelserne. Natur og landskabshensyn skal også indgå ved placering af nye flyvepladser.

Kort 35.2


Støjkonsekvenszone ved Vordingborg Kaserne

Kort 35.3


Støjkonsekvenszone ved Stensved Kaserne

Redegørelse

Redegørelse

Kommuneplanen skal forebygge støjgener ved at sikre passende afstand mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og undgå støj i områder, der er udpeget som stille områder. Store dele af Vordingborg Kommune er stille områder – nogle er jordbrugsområder og andre er områder med stor rekreativ værdi. I jordbrugsområder forekommer der lejlighedsvist en del maskinstøj når der arbejdes i marken, men ellers er der ofte stille. Aktiviteter såsom stalde, tørreanlæg og mindre virksomheder kan give lokale støjgener.

Større vindmøller, skydebaner og motorsportsbaner er eksempler på aktiviteter, hvor der ikke bør etableres støjfølsomme aktiviteter i et større eller mindre område omkring aktiviteten. Området for støjende fritidsaktiviteter i Barmosen begrænser eksempelvis muligheden for udlægning af arealer til støjfølsom anvendelse i et større område. I kommunen er der ingen flyvepladser, som medfører en væsentlig støjmæssig belastning. 

Støj ved militære øvelsesområder

Der er udpeget støjkonsekvensområder for de militære øvelsesområder: Vordingborg Øvelsesplads og Kulsbjerge Øvelsesplads. Støjkonsekvenszonerne for de to områder er gengivet på kort 35.2 og 35.3 og afgrænser det område, hvor støjen er kraftigere end LC DEN 55dB. Begge områder anvendes til uddannelsesvirksomhed for håndvåben og der kan også forekomme støj fra helikoptere, lette fly og køretøjer (Områdetype 1), jævnfør bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjkortlægning af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Vordingborg Kommune er ikke omfattet af pligten til at kortlægge ekstern støj og lave støjhandlingsplaner efter bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006, som gælder for større sammenhængende byområder. Støj og behovet for stilhed kommer mere og mere i fokus og kommunen vil skabe bedre overblik over støjbelastede områder og stille områder i kommunen, så folk eksempelvis får lettere adgang til stille områder.