VVM-anlæg

Mål for VVM-anlæg

  • Vordingborg Kommune vil sikre at anlæg og projekter på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, placeres og udformes miljømæssigt rigtigt. 

Retningslinje

37.1

Placering af særligt forurenende virksomheder, som påvirker miljøet i væsentlig grad, kan kun ske ved tillæg til kommuneplanen. Tilsvarende gælder for beliggenheden og udformningen af større enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, og hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg, skal laves en VVM redegørelse.

Redegørelse

Inden etablering af en række større anlæg, der kan påvirke miljøet, skal der gennemføres en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM). VVM redegørelser udarbejdes for anlæg og projekter, der er opført i bilag til bekendtgørelse om VVM i planlægningen. I bekendtgørelsen kan man se de anlæg og projekter, der skal udarbejdes VVM redegørelser for (bilag 1) samt de anlæg, der kan være omfattet af bekendtgørelsen (bilag 2). Det fremgår også hvad VVM redegørelsen skal indeholde.

Anlæg der altid kræver VVM

Der vil eksempelvis altid kræves VVM redegørelse for store anlæg i form af kraftværker, større vindmøller, råstofgrave, vejanlæg, ferieanlæg og butikscentre. Husdyrbrug VVM behandles efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 


Landskab

Anlæg der kan kræve VVM

Eksempler på anlæg, som kan være omfattet af VVM reglerne, er mindre varmeværker, butikscentre, husstandsvindmøller og vandløbsregulering. En konkret vurdering af projektets størrelse, udformning, placering og potentielle miljøpåvirkning – en såkaldt screening – afgør, om et projekt er omfattet af VVM reglerne.

Krav til VVM-redegørelse

Der er en række krav til indholdet af en VVM redegørelse. Redegørelsen skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg. Alternative udformninger og/eller placeringer skal ligeledes belyses. Der skal beskrives mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets virkninger på miljøet. Ansøgeren skal levere alle nødvendige oplysninger om projektet til en miljøvurdering. Kommunen skal sikre, at konsekvenserne er tilstrækkeligt belyst. På baggrund af VVM redegørelsen udarbejder kommunen et tillæg til kommuneplanen. Dette tillæg skal sammen med VVM redegørelsen vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden projektet kan sættes i gang.

VVM afgørelser i Vordingborg Kommune

Forslag til tillæg nr. 14 om opstilling af vindmøller ved Koster Vig.
Idefase for opstilling af vindmøller ved Køng Mose. 


Landskab