Miljøvurdering

Kommuneplanen skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemgå en miljøvurdering.

Vordingborg Kommunes miljøvurdering fremgår af en selvstændig miljørapport, som du kan læse i linket i boksen til højre.

Arbejdet med miljøvurderingen af kommuneplanen har indeholdt følgende faser:

  • Høring af relevante myndigheder af skitse til kommuneplan med opfordring til ideer til emner til vurdering
  • Vurdering af væsentlige miljø faktorer ved interessekonflikt gennemgang
  • Revidering af planudkast til minimering af miljøpåvirkninger 
  • Udarbejdelse af miljørapport

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering til endelige vedtagelse af kommuneplan for Vordingborg kommune 2013.

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Vordingborg kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse af hvordan miljøhensyn i miljørapportens indhold og bemærkninger fra myndigheder og offentligheden er indarbejdet ved den endelige godkendelse af planen.

Redegørelsen skal indeholde:

  1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet og hvordan miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
  2. hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og 
  3. hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Der er i kommuneplanforslagets offentlighedsfase ikke indkommet bemærkninger fra offentligheden eller myndigheder til miljørapporten.

Der er under udarbejdelsen af ændringerne i planen parallelt foretaget en miljøvurdering af ændringerne. I den udstrækning der er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger fra ændringerne, er der løbende foretaget justeringer, således at miljøpåvirkninger er mindsket mest muligt.

Der er derfor kun fremlagt ét kommuneplanforslag, hvori der indgår ændringer, som ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet.

Vordingborg Kommune har ikke identificeret væsentlige miljøpåvirkninger i forbindelse med planforslaget og igangsætter derfor ikke særlige overvågningstiltag i den forbindelse. Vordingborg kommune vil overvåge miljøpåvirkninger som beskrevet i miljørapportens afsnit ”i” via tilsyn med overholdelse af vilkår i forbindelse med tilladelser, godkendelser og kommunens almindelige tilsyn og administration.

Hvad er formålet med miljøvurderingen?

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen omfatter en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektoniske og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Miljøvurderingen af en plan skal gennemføres før den planlæggende myndigheds vedtagelse af planen, idet den planlæggende myndighed skal tage hensyn til miljøvurderingen.

Den planlæggende myndighed skal som led i miljøvurderingen udarbejde en miljørapport. Miljørapporten skal fastlægge, beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse samt rimelige alternativer under hensyntagen til planens mål og geografiske anvendelsesområde.