Planhieraki og statslige interesser

Kommuneplanen udarbejdes efter reglerne i planloven

Ifølge planlovens formålsparagraf (§ 1) skal loven sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven skal særligt sikre:

 • at der sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner
 • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
 • at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource
 • at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
 • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Planhierarki

Kommuneplanen må efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 2-6, ikke stride mod:

 • Landsplandirektiver, dvs. regler og beslutninger efter planlovens § 3 eller offentliggjorte forslag hertil
 • Beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan,
 • Statslige vandplaner eller kommunale vandhandleplaner 
 • Statslige Natura 2000-planer eller kommunale Natura 200-handleplaner

Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for udarbejdelse af lokalplaner, lokalplaner må ikke være i strid med kommuneplanens bestemmelser.

Krav til indhold af kommuneplanen er beskrevet i planloven og statens interesser i kommuneplanlægningen, som udsendes forud for hver kommuneplanrevision. 

Der er bl.a. særlige krav til kommunernes planlægning indenfor emnerne:

 • Byudvikling og detailhandel,
 • Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg,
 • Friluftsliv, turisme og ferie- og fritidsanlæg,
 • Benyttelse og beskyttelse i det åbne land,

Læs mere om krav til kommuneplan i links til højre.

Vand- og Natura 2000-planer

Kommuneplanerne skal følge op på Vand- og Natura 2000-planerne ved at sikre de udpegede lavbundsarealer, kan genoprettes som vådområder og udbygge sammenhængende naturnetværk med Natura 2000-områder, lavbundsarealer, skove, naturområder og økologiske forbindelser.

Vandplaner

Kommuneplanen må ikke være i strid med landsplandirektivet, som indeholder retningslinjer fra den tidligere regionplan om overfladevand, grundvand, lavbundsarealer, spildevand m.m.

Vandplanerne blev godkendt den 22. december 2011, men er senere kendt ugyldig den 4. december 2012. Vandplanen skulle have afløst landsplandirektivet.

Vandplanen sendes i fornyet høring i foråret 2013.

De perioder på 6 år som vandplanerne omfatter, er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 4 årige periode.

Det forventes at vandplanen er vedtaget når kommuneplanen vedtages og kommuneplanen er udformet sådan at den ikke efter Vordingborg Kommunes opfattelse ikke er i strid med det gældende landsplandirektiv og den tidligere foreslåede vandplan.

Biogasanlæg og lokalisering af store husdyrbrug

Biogasanlæg og lokalisering af store husdyrbrug” til: ”Lokalisering af områder til placering af biogasanlæg. Med "Aftale om Grøn Vækst" er det aftalt at ændre planloven for at forpligte kommunerne til, som  noget nyt, at inddrage lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen.

Lokalisering af store husdyrbrug er beskrevet i temaet ”Jordbrugsområder”. Arbejdet med lokalisering af arealer for placering af biogasanlæg er i gang (tillæg til Kommuneplan 2009-2021 blev udsendt i høring i maj 2014) og forventes vedtaget som tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 inden udgangen af 2013.