Cykelstier

Mål for Cykelstier

 • Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at en voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel.
 • Kommunalbestyrelsen vil skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængene cykelstinet.
 • Der skal sikres en sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute- /stinet. 

Retningslinje

Kort 29.1


29.1

Cykelstinettet langs med det overordnede vejnet, samt det nationale og regionale cykelrutenet ønskes løbende forbedret og udbygget.

29.2

Nye cykelstier planlægges for at sikre trafiksikre stiforbindelser (i prioriteret rækkefølge):

 1. mellem bolig og skole/arbejdspladser
 2. til kultur og fritidstilbud samt
 3. til rekreative formål 

Kort 29.2


Redegørelse

Cyklisme har stor betydning for sundheden, da den er blandt de populæreste måder vi får vores daglige anbefalede motion på. Samtidigt bliver cyklismen betragtet som en vigtig brik i regeringens mål om reduktion af transportsektorens CO2-udledningen.

Cykelstiplan

Et af midlerne til at fremme cyklismen er at udvide og sikre cykelstinettet. For at dette arbejde sker under strukturerede forhold vedtog Vordingborg Kommune en ny cykelstiplan i 2011. I cykelstiplanen er der udarbejdet en kortlægning for, hvor man skal sætte ind. Under kortlægningen er der taget en række relevante forhold i betragtning. Ligeledes har man hørt lokalrådene for at få deres meninger og ønsker med i forløbet. Til slut er der ud fra et pointsystem udarbejdet en prioriteringsliste for, hvor der skal anlægges cykelstier. De forhold som der er vægtet ud fra ved uddelingen af point er: 

 • Potentielt øget cyklistantal
 • Oplevet tryghed
 • Alternative ruter 
 • Del af skolevej 
 • Nuværende antal cyklister 
 • Del af cykelrute 
 • Sammenhæng i stinettet 
 • Uheldsantal

Med fokus på de nævnte forhold lægger Vordingborg Kommune vægt på, at der i først omgang anlægges transportstier til trafikken imellem bolig – arbejde/skole. Da cykelstiplanen blev vedtaget inden den nye skolestruktur var fastlagt, så er der i cykelstiplanen taget forbehold for den endelige prioritering.  

Cykelruter

Vordingborg Kommune dækker et geografisk meget stort område, og er præget af unikke naturområder og kystlandskaber, som er værd at opleve. I Vordingborg Kommune er der flere skiltede internationale, nationale og regionale cykelruter. Ligeledes er der enkelte lokale cykelruter. Disse er alle af rekreativ karakter, da de især er målrettet cykelturister og fritidscyklister. Det er værd at bemærke, at der skelnes imellem rekreative stier og rekreative ruter.

De 3 internationale cykelruter som går igennem Vordingborg Kommune er:

• Berlin - København. En rute på cirka 630 km
• Østersøruten – en rute på cirka 800 km rundt i primært det sydlige Danmark
• Munkevejen – en rute imellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde

Vordingborg Kommune har 3 nationale cykelruter:

• Rute 7 fra Sjællands Odde til Rødbyhavn
• Rute 8 fra Højer til Møns Klint (Sydhavsruten)
• Rute 9 fra Helsingør til Gedser (Øresundsruten)

Regionale cykelruter i Vordingborg Kommune:

• Rute 55 fra Vordingborg til Kalvehave
• Rute 56 fra Vordingborg til Køge
• Rute 58 Møn rundt

Vordingborg Kommune har overtaget enkelte lokale cykelruter ved strukturreformen fra de fire tidligere kommuner. Ligeledes er enkelte lokalråd og foreninger i gang med at kortlægge og planlægge rekreative ruter i deres lokalområder, som kan benyttes til vandring eller cykling.

Cykelruter er som hovedregel stier i eget tracé, cykelstier langs trafikveje, mindre befærdede kommuneveje uden stier samt skov- og markveje.

Cykelruterne er oprettet på baggrund af tidligere amtslige stiplaner og kommuneplaner. De nærmere ruteforløb er fastlagt efter vurdering af forhold omkring oplevelser langs ruterne, trafiksikkerhed og -tryghed, belægningsstandard og vejrettighed.

De nationale cykelruter og størstedelen af de regionale ruter er afmærket med skilte efter den landsdækkende standard.

Vordingborg Kommune planlægger fortsat at arbejde med skiltning af cykelruterne, samt at forbedre ruternes forløb og standard inden for de givne økonomiske rammer. Det forventes at ruterne kommer på Vordingborgs Kommunes hjemmeside i planperioden, ligesom ruterne formidles på friluftsguiden.dk og igennem mobilapplikationen Scandinavian Trails. Der forventes fortsat en stigende interesse for at benytte cykelruterne.