Kollektiv trafik

Mål for Kollektiv trafik

  • At sikre en god kollektiv trafik og kommunal kørsel, som kan medvirke til udvikling af kommunen.
  • At sikre en rationel og økonomisk kørsel i by- og landområderne.
  • At sikre et ensartet serviceniveau i den kommunale kørsel.
  • Den kollektive trafik skal målrettes mod de ruter og tidspunkter, hvor der er størst behov
  • Kollektiv trafik og individuel transport skal hænge sammen og supplere hinanden 

Retningslinje

30.1

Tilrettelæggelse af den kollektive busdrift i kommunen skal sikre forbedret busdrift (flere afgange og kortere rejsetider) på de bynære strækninger (R-linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne.

30.2

Tilrettelæggelse af skolebus kørsel tilpasses efter skolernes struktur og behov (skoledistrikter, ringetider mv.) og skal så vidt muligt til tilpasses efter at give mindst mulig rejsetid for eleverne.  

30.3

For al kørsel skal det tilstræbes, at det benyttede busmateriel i højere grad tilpasses behovet (mindre busser) og bliver mere miljøvenligt.

30.4

For at forbedre omstigningsfaciliteterne mellem tog og bus skal det tilstræbes at placere rutebilstationer i tilknytning til jernbanestationer.

30.5

For at forbedre muligheden for kombination af cykel/bil og tog skal der ved stationer sikres parkerings-muligheder for såvel cykler som biler.  

30.6

Der bør ikke ske nedlæggelser af stationer og/eller anlæg uden det sikres, at betjeningen senere vil kunne genoptages.

Redegørelse

Vordingborg Kommune arbejder sammen med nabokommunerne og regionen på udvikling af den kollektive bustrafik. Dette er udtrykt i Movias Trafikplan 2013, som er en strategisk beskrivelse af busdriftens udvikling de kommende år.

Trafikplan 2013 beskriver en forbedret busdrift på de bynære strækninger (R-linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne. Endvidere tilstræbes det, at det benyttede busmateriel i højere grad tilpasses behovet (mindre busser) og bliver mere miljøvenligt.

Vi forventer, at der oprettes R-net imellem Vordingborg og Præstø og at R-net vil overtage bybusfunktionen i Vordingborg by. Vi forventer at indføre en lav takst for Flextur, som vil erstatte telebusserne. Den kommunale kørsel vil blive forbedret og digitaliseret. 


Busstation i Præstø

Køreplaner og takster

Trafikselskaberne Movia og DSB har indgået takstaftaler, således at størstedelen af den kollektive trafik i regionen er dækket af et sammenhængende takst- og billetsystem og koordinerede køreplaner. Kommunen medvirker til køreplanlægningen ved at oplyse om transportbehovene ved vigtige trafikknudepunkter; uddannelsescentre, større arbejdspladser etc. Kommunen har ingen direkte indflydelse på fastsættelse af takster i den kollektive trafik, undtagen for Flextur (kommunetakst).

Bustrafikkens arter

Den kollektive bustrafik opdeles i

  • Lokale buslinjer Busforbindelser med lokal betydning
  • Regionale buslinjer Busforbindelser med regional betydning
  • Flexible busser Bustrafik til betjening af individuelle behov

De lokale og regionale busforbindelser aftales imellem kommunerne og regionerne. Omkostningerne til busforbindelser imellem flere kommunen deles i forhold til benyttelsen. Busforbindelser med regional betydning betales af regionen. Bustrafikken til betjening af individuelle behov i den kollektive trafik håndteres af Flextrafik, som er en del af Movia. Kommuner og regioner benytter i stigende grad Flextrafik til at dække de individuelle transportbehov i både den offentlige bustrafik og i den kommunale kørsel. Det flexible/individuelle transportbehov i den kollektive bustrafik udføres af Flextur.

Bybusser

Bybussen i Vordingborg har de seneste år mistet passagerer grundet et ringe antal busafgange og dårlig sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. Det forventes at bybussen nedlægges, og at bybusfunktionen overtages af R-linjerne ved en ændring af ruterne igennem Vordingborg by.

R-linjer

Vordingborg kommune arbejder på at opretholde gode og hyppige busforbindelser imellem de nære bycentre Vordingborg by, Stege, Præstø og Næstved. Movia har de seneste år oprettet R-linjer, som er busforbindelser med ½-timedrift på hverdage i dagtimerne i 1-timedrift om aftenen og i weekender. Der er etableret R-linje imellem Vordingborg og Stege samt imellem Præstø og Næstved. Det forventes, at der i planperioden vil blive etableret R-linje imellem Vordingborg og Præstø, som vil øge servicen og passagertallet betydeligt imellem byerne på strækningen og i dens funktion som bybus i Vordingborg by..

Hurtigbusser

Movia arbejder på at indsætte direkte busser mellem de større byer i regionen og København. Disse planer kræver trafikstyrelsens godkendelse og kan føre til at følgende ruter kan etableres i planperioden:

  • Nykøbing F. – Nørre Alslev – Vordingborg – Rønnede – Køge – København
  • Stege – Præstø – Rønnede – Køge – København

Telebusser

Den nuværende gratis befordring med telebusser i zoner indenfor kommunegrænsen i Vordingborg forventes nedlagt og erstattet af Flextur.

Flextur

Vordingborg kommune har valgt at tilbyde sine borgere Flextrafiks ordning ’Flextur’, som er en taxa-lignende befordring. En tur skal bestilles i forvejen og befordrer borgeren fra dør til dør. Anvendelsen af Flextur er i stærk udvikling i alle kommuner og regioner. Øget udbredelse og anvendelse af ordningen forventes at medføre, at prisen for en befordring med Flextur reduceres og at serviceniveauet kan øges. Vordingborg kommune forventer at indføre en særlig lav ’kommunetakst’ for Flextur, som svarer til befordringen med den øvrige kollektive trafik (10 km befordring for taksten svarende til 2 klip). Det forventes, at Flextur vil blive den foretrukne befordringsordning i områder med længere afstand til buslinjer. Ordningen vil især kunne benyttes af uddannelsessøgende og pensionister, men også af arbejdstagende med et fast, dagligt befordringsbehov. Der forventes et betydeligt oplysningsarbejde med at få borgerne til at benytte digitaliserede løsninger til turbestilling.

Skolebusser

Vordingborg kommune har kontrakter med private vognmænd om at køre med skolebusser i kommunens skoledistrikter. Ruterne er tilpasset skolernes behov, særligt i forhold til ringetider. Skolebussen er gratis at benytte for kommunens skoleelever efter de retningslinjer, som er fastlagt i kommunens befordringsregulativ. Vi tror, at skolebusserne bedst og billigst køres som lukket kørsel (kun for skoleelever) med koordinering af kørselskontoret.

Kommunal kørsel

Vordingborg kommune har valgt at lade dele af den kommunale kørsel udføre af Flextrafik. Dette sker i koordinering med kommunens garantivogne, som også betjener borgere i den kommunale kørsel. Koordineringen imellem Flextrafik og garantivogne foretages af kørselskontoret. Borgere visiteres til kommunal kørsel af kommunens budgetansvarlige fagsekretariater. Kørslen bestilles hovedsageligt af fagsekretariatetet ved henvendelse til kommunens kørselskontor. Det forventes, at den kommunale kørsel i løbet af planperioden vil blive underlagt lovkrav om organisering og effektivisering / digitalisering. Dette kan påvirke Vordingborg kommune med øgede omkostninger, idet vi allerede har høstet effektiviseringsgevinsten ved etablering af kørselskontoret for flere år tilbage. Der forventes et betydeligt forbedret serviceniveau igennem brugertilpassede digitale løsninger. 

Kørselskontoret

Vordingborg kommune har oprettet et kommunalt kørselskontor til at koordinere udførelsen af den kommunale (visiterede) kørsel. Kommunalbestyrelsen ønsker at den kommunale kørsel bliver tilrettelagt med gennemskuelige standarder for borgernes betjening, herunder tidspunkt for afhentning og aflevering, befordringstid og økonomi. Den kommunale kørsel skal udføres således, at den i høj grad tager hensyn til borgernes forskellige behov.

Kommunens Vej-og trafiksekretariatet/kørselskontoret sikrer, at opgaver og visioner inden for den kollektive trafik og kommunale kørsel drives og udvikles i henhold til love og vedtagne politiske beslutninger og retningslinjer i udvalg og i kommunalbestyrelsen.