Frivillig naturpleje

 • Du kan være med til at hjælpe naturen i kommunen og samtidig få en hyggelig og sjov oplevelse i naturen sammen med andre frivillige. Naturpleje bidrager til en mere varieret natur og er med til at sikre levesteder for de vilde dyr og planter, herunder de sjældne og sårbare arter. 
 • Du kan melde dig ind i en græsningsforening og få græssende husdyr til at pleje et naturareal. Du kan give de sjældne planter og orkidéer en hjælpende hånd med le og rive og være med i et høslætlaug. Eller hjælpe med praktiske opgaver i byens grønne områder og ved byens gadekær.

Gadekærslaug

gadekærslaug

 • Et gadekærslaug er en samling af mennesker, som har en interesse i at stå for løbende pleje af gadekæret. Laugets opgaver består i fjernelse af sumpplanter rundt i kanten, fjernelse af andemad og evt. græsklipning rundt om gadekæret. Lauget kan også stå for afholdelse af sociale arrangementer for byens borgere ved gadekæret. 
 • Der findes flere gadekærslaug i kommunen. Eksempelvis er der dannet et bylaug i Keldby, som står for vedligeholdelse og pleje af Keldby Gadekær, hvor de mødes til arbejdsdage 2-3 gange om året. Bylauget har etableret sig som en forening og har ansøgt midler til oprensning af gadekæret. 
 • Send en mail til Elise Hvelplund Brink på eshv@vordingborg.dk, hvis du gerne vil opstarte et gadekærslaug eller være med i et eksisterende gadekærslaug.

Ansøgninger og tilladelser

 • De fleste gadekær er beskyttet som paragraf 3-sø. En større oprensning eller vedligeholdelse af gadekæret kræver ofte en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og krav om, hvornår på året oprensningen skal finde sted af hensyn til fugle og dyrelivet i søen.
 • Desuden forudsætter en oprensning en undersøgelse af bundslammets forureningsgrad med henblik på bortskaffelse af bundslam.

Høslæt med le

Deltag i høslæt

 • Duften af merian, en sommerfugl, der flagrer forbi, mens leen lydløst skærer gennem det høje græs. Det kan du opleve, når du deltager i høslæt i kommunen. 
 • Du kan være med i et høslætlaug, som er en samling af mennesker, der mødes et par gange om året og slår slæt med le på en eng eller et overdrev.
 • Du får kendskab til nye naturlokaliteter og hyggelige stunder i naturen med frokost i det grønne.
 • Send en mail til Trine Bang Hansen, hvis du kunne tænke dig at være med.   

Læs mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Et rig blomsterflor

 • For at bevare de blomsterrige enge og overdrev er det nødvendigt med en naturpleje i form af slæt og/eller græsning. Høslæt med le er en skånsom form for naturpleje, som egner sig til små naturarealer, skråninger og skrænter, hvor det ikke er muligt at sætte dyr på eller køre med maskiner.
 • Ved at fjerne noget af bevoksningen med le kan der komme lys til de mange lavtvoksende urter på engen, som har svært ved at konkurrere med græsser, tagrør og brændenælder. Samtidigt udpines arealet ved fjernelse af høet, hvilket også er med at til fremme et varieret blomsterflor.
 • Høslæt med le er en gammel driftsform, hvor der gennem århundreder er blevet slået slæt på engene for at hente foder til dyrene. Denne kontinuerlige drift gennem mange hundreder år har skabt artsrige blomsterenge med et væld af insekter. Det er værd at holde denne tradition ved lige. 

Læs mere om høslæt som naturpleje.

Artikel i URT om høslæt.

Oldermandskursus

 • Naturvejlederen tilbyder én gang om året et oldermandskursus i høslæt med le, hvor interesserede høslætfolk kan blive fortrolige med lehåndværket. Kurset giver en introduktion til leen som naturplejeredskab og sikkerhed ved brugen af en le. 
 • Deltagelse på kurset giver mulighed for at låne "Det Rullende Naturværksted" med leer, river og ørnenæb til naturplejedage. Til høslætarrangementer er oldermanden forpligtiget til at sørge for, at nybegyndere kommer sikkert igang og at organisere arbejdet, herunder sikkerhedsafstand, skærpning af le, mm.

 

Kogræsserlaug

EN KOGRÆSSERFORENING

 • En græsningsforening er en samling af mennesker med en fælles interesse for at pleje et naturområde med græssende husdyr eller for at følge kødet fra jord til bord.
 • Medlemmerne af en græsningsforening organiserer selv det praktiske arbejde omkring naturplejen, pasning af dyrene, såvel som planlægning af sociale arrangementer. 
 • Ved at etablere en græsningsforening kan du være med til at sikre plejen af de lysåbne naturtyper og de planter og dyr, som er knyttet hertil. Samtidig er pasning af dyrene en sjov aktivitet for både børn og voksne, og du kan få kød af god kvalitet i fryseren.

Praktisk guide til opstart af kogræsserforening.

Vær Med i forening

 • Du kan selv opstarte en kogræsserforening i samarbejde med kommunen, eller du kan melde dig ind i en eksisterende forening.
 • På Høje Møn kan du være med i Græsningsforeningen Høje Møn, der står for pleje af overdrevene, hvor der vokser flere arter af sjældne orkidéer. 
 • I Nyråd er borgerne gået sammen om at pleje et kommunalt naturareal, Fladbækken, og har etableret Nyråd og omegns Kogræsserlaug. Læs mere om foreningen på deres hjemmeside.
 • En ny kogræsserforening er etableret af grundejerforeningerne ved Kostræde Banke. En flok kreaturer afgræsser et rigkær, hvor der blandt vokser Maj-Gøgeurt.

 Læs mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.