FN-puljen

Formål

Formålet med Vordingborg Kommunes pulje for Frivillighed og Nærdemokrati (FN-puljen), er at yde tilskud til aktiviteter der har til formål at styrke den lokale udvikling, fællesskabet og inddragelse af lokalområdet. Vordingborg Kommune ønsker med puljen for Frivillighed og Nærdemokrati at medvirke til at støtte realisering af udviklingsaktiviteter, der styrker et lokalområdes sammenhængs-kraft, kvalitet og fællesskab. Projekter og aktiviteter forventes at have en mærkbar og syn-lig effekt i forhold til en lokal udvikling, og puljen understøtter i høj grad initiativer, som er båret af en frivillig indsats og mere almennyttige formål. Projekterne vurderes ud fra deres forventede effekt i forhold til den generelle landdistriktsudvikling, herunder erhvervsudvikling og bosætning i Vordingborg Kommune.

BESLUTNING OM TILSKUD

Beslutning om bevilling af tilskud er afhængig af størrelsen på det ansøgte tilskud.

  • Ansøgninger, der er mindre end 20.000 kr., behandles administrativt.
  • Beløb mellem 20.000 og 100.000 kr. behandles i styregruppen for Nærdemokrati og frivil-lighed.
  • Ved beløb større end 100.000 kr. indstiller styregruppen for Nærdemokrati og Frivillighed til Udvalg for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som varetager den efterfølgende behandling. Ansøgninger behandles ved først kommende styregruppe- og/eller udvalgsmøde.

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer og virksomheder i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra puljen for Frivillighed og Nærdemokrati. Virksomheder kan kun støttes i det omfang det ikke strider mod kommunalfuldmagten, hvor det foreskrives, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan modtage støtte, da det vil være konkurrenceforvridende.

FRIvilligt engagement

Ansøger skal demonstrere det frivillige engagement og brede samarbejde i projektet/initiativet.
Det er op til ansøger at demonstrere det frivillige engagement. Det kan være i form af støtteerklæringer fra deltagende organisationer, frivillige, foreninger, virksomheder m.v. eller det kan være i form af en opgørelse over hvor mange frivillige timer der forventes brugt på de enkelte aktiviteter, samt hvem (enkeltpersoner eller foreninger/organisationer) der bruger timer på aktiviteterne. Det frivillige engagement skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang.
Der gives ikke tilskud til de frivilliges kørsel og andre transportudgifter til og fra projektet ved udførelse af frivilligt arbejde. Personer, som varetager frivilligt arbejde på et projekt, kan ikke også udføre lønnet arbejde i tilknytning til samme projekt.

Vurdering af projekter

 Projekter og initiativer vurderes ud fra tre kriterier som er:

  1. ud fra om udviklingsaktiviteterne styrker et lokalområdes sammenhængskraft, kva-litet og fællesskab.
  2. ud fra projektets levedygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra puljen eller drifts- eller vedligeholdelsestilskud fra Vordingborg Kommune. Drifts- og vedligeholdelse vil derfor som udgangspunkt tilfalde ansøger, og skal derfor beskrives i projektbeskrivelsen.
  3. ud fra projektets demonstration af det brede samarbejde, lokale engagement, her-under evnen til at styrke frivilligheden i et område.

Ansøg

  • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som downloades her på siden.
  • Husk at læse retningslinjerne for FN-puljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet.
  • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering, FNpulje@vordingborg.dk.

 

Ansøg om tilskud

Læs retningslinjer for tildeling af midler fra FN-puljen