Frivilligpuljen

Kriterier for Frivilligpuljen
(revideret august 2019)

Formål
Puljen til tværgående frivillige initiativer kaldet ”Frivilligpuljen” skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes politik for frivillighed og borgerinddragelse herunder målene om, at Vordingborg Kommune:

 • Støtter aktivt forskellige måder at være frivillig på, så motivationen højnes blandt alle typer af frivillighed.
 • Fremmer nye samarbejdsformer på kryds og tværs mellem aktive medborgere, foreninger, virksomheder og de kommunale institutioner.

I 2019 er der 206.000 kr. i puljen.

Ansøgningsfrister

Der er flere ansøgningsmuligheder om året. I 2019 er ansøgningsfristerne 28. april, 4. august og 3. november.

Hvem kan søge

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger, der arbejder frivilligt og som er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

Vurdering af ansøgninger

Der lægges vægt på at støtte den frivillige indsats, der,

 • ydes udelukkende tilskud til aktiviteter, der gør det lettere eller sjovere at være frivillig
 • styrker eller udvikler eksisterende samarbejder på tværs mellem medborgere, foreninger, virksomheder og kommunale institutioner,
 • er til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune.

Vurdering af ansøgninger
Der lægges vægt på at støtte den frivillige indsats eller aktivitet:

 • der gør det lettere at være frivillig
  • der er med til at uddanne, fastholde eller rekruttere flere frivillige
  • der styrker eller udvikler eksisterende samarbejder på tværs mellem medborgere, foreninger, virksomheder og kommunale institutioner,

Krav til ansøgningen

 • Aktiviteten skal kunne understøtte et eller flere elementer beskrevet i ovenstående formål
 • Aktiviteten skal primært foregå i og være til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune
 • Aktiviteten skal primært bygge på frivilligt arbejde og være:
  - Frivilligt (uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang)
  - Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
  - Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
  - Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
  - En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde)
 • I forbindelse med tilskud til materiel, tilfalder det indkøbte, efter aktivitetens ophør, den pågældende forening eller anden instans efter beslutning i Det Frivillige Samråd.

Afgrænsning

Der ydes ikke støtte til: 

 • Kommercielle og private aktiviteter
 • Allerede afsluttede aktiviteter/arrangementer
 • Aktiviteter/projekter der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune
 • Transport og lokaleudgifter

Økonomi

 • Ansøger skal fremsende realistisk budget /økonomisk oversigt / finansiering.
 • Støtten kan kun anvendes til bevilget formål,
 • Væsentlige ændringer af aktivitet/projekt eller udskydelse til næste regnskabsår skal forelægges Afdelingen for Kultur og Fritid, som sender ændringen til godkendelse hos formandskabet
 • Såfremt midlerne ikke anvendes, tilbagebetales beløbet.

Bilag til ansøgningen

 • Dækkende beskrivelse af aktivitet / tiltag og målgruppe
 • Beskrivelse af Økonomi, forventet budget og finansiering.
 • Forventet antal deltagere i aktiviteten
 • Beskrivelse af planer fremadrettet
 • Konkret tilbud medsendes ved tilskud til indkøb af materiel

Ansøgningsprocedure

 • fremsendelse af elektronisk ansøgning
 • relevante bilag vedhæftes,
 • sagerne behandles administrativt og forelægges Det Frivillige Samråd til endelig behandling,
 • administrationen fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling

Regnskab og dokumentation

 • dokumentation for, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner, evt. ved brug af logo på hjemmeside, ved annoncering eller lignende,
 • fremsendelse af overordnet regnskab, kortfattet evaluering af aktiviteten ved årets afslutning.

Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt, og kan kun ske til CVR nr. eller cpr. nr. med tilknytning til Nemkonto.

Ansøg Frivilligpuljen her