Integrationsrådspulje

  • Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler som rådet har til rådighed afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter. Puljen er på 20.000 kr. 
  • Formålet med Integrationsrådet er bl.a. at understøtte, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og fremmer etnisk ligestilling.
  • Integrationsrådet har fokus på, at integration i høj grad handler om mennesker, der mødes til hyggeligt samvær og fælles oplevelser. Derfor arbejder Integrationsrådet for at opfylde den del af visionen i kommunens integrationspolitik, der handler om, at alle borgere oplever sig som ligeværdige og inkluderes i fællesskaber, hvor det danske sprog bruges aktivt.  

 

Målgruppen for Integrationsrådet

Integrationsrådet definerer sin målgruppe bredt som integration af alle etniske minoriteter, herunder udlændinge fra både andre vestlige og ikke-vestlige lande, to-sprogede, udenlandske studerende osv.

Integration forstås som en proces, hvor borgere gennem deltagelse og interaktion i samfundet får muligheder for at skabe sig og leve et godt liv samt have et aktivt medborgerskab.

Kriterier for tildeling af midler

Alle kan søge om støtte, men foreninger, organisationer, privatpersoner og private virksomheder vil som udgangspunkt blive foretrukket frem for offentlige institutioner. Begrundelsen for denne prioritering er, at Integrationsrådet ønsker at fremme initiativer fra det civile samfund.

Ansøgere, der ønsker at få del i Integrationsrådets midler, skal leve op til formålet med og målgruppen for Integrationsrådet.

Integrationsrådet lægger vægt på, at rådets midler anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter. Derfor støtter rådet ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.

Krav til ansøgningen

Der kan som udgangspunkt maksimalt ansøges om 2.000 kr. til en aktivitet/arrangement. Større bevillinger, vil afhænger af det samlede antal ansøgninger samt midler til rådighed i puljen.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En beskrivelsen af aktivitet/arrangement, herunder målgruppe og forventet deltagerantal
  • Angivelse af: dato for aktivitet/arrangement og kontaktperson
  • Angivelse af om aktivitet/arrangement gennemføres i samarbejde med andre
  • Et budget, hvor det angives, hvilket beløb der ansøges om samt, hvilke udgifter det skal dække

Det er et krav, at det i offentligt tilgængeligt materiale eller oplysning om aktiviteten/arrangementet fremgår, at Integrationsrådet har ydet støtte. 

Det er et krav, at modtageren af midler giver Integrationsrådet en kort skriftlig tilbagemelding på aktiviteten/arrangementet umiddelbart efter dens afvikling (der medfølger et skema, hvis bevilling opnås).

Send ansøgningen

Ansøgningen sendes til Integrationsrådet via Arbejdsmarkedssekretariatet, der betjener rådet. Helt praktisk sender du en mail til Cecilie Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk

Du er også velkommen til at ringe på 55 36 23 45, hvis du har spørgsmål.

Behandling af ansøgninger

Det er Integrationsrådet, der behandler ansøgningerne. Som hovedregel behandles indkomne ansøgninger to gange om året, men ansøgninger kan behandles løbende efter særlige behov.

Hvis de indkomne ansøgninger tilsammen overskrider puljens beløb, vil Integrationsrådet prioritere mellem de indkomne ansøgninger efter de aktiviteter/arrangementer, der har det bredeste integrationsfremmende sigte.

Udbetaling af midler

Integrationsrådets bevilling udbetales, når aktiviteten/arrangementet er gennemført og der forelægger dokumentation for de udgifter, som rådets bevilling skal dække. Dokumentationen for udgifterne sendes sammen med den korte skriftlige tilbagemelding på aktiviteten/arrangementet til Integrationsrådet, via Arbejdsmarkedssekretariatet, med en mail til Cecilie Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk