Styrelsesvedtægt

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015


Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af § 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse. 

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen

 

§ 1. Vordingborg Kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester.

 

§ 2. Borgmesteren indkalder stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

 

Stk. 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden.

 

Kapitel II,  Borgmesteren

 

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden.

 

§ 4. Borgmesteren har ansvaret for varetagelsen af funktionerne som øverste daglige leder af kommunens administration.

 

Stk. 2. Borgmesteren har ansvaret for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

 

Stk. 3. Borgmesteren har ansvaret for sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

 

§ 5. Borgmesteren har ansvaret for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel III,  Nedsættelse af udvalg og almindelige

regler om disse virksomhed m.v.

 

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

 1. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
 2. Erhvervsudvalget
 3. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
 4. Sundheds- og Psykiatriudvalget
 5. Socialudvalget
 6. Børne-, Unge- og Familieudvalget
 7. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
 8. Teknik- og Miljøudvalget

 

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i

mødet.

 

Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutnings-

protokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve,

at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

 

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs

område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og borgmesteren.

 

§ 9. Det stående udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt

udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

 

 

Kapitel IV, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

 

§ 10. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse samt udvalgsopgaver, der ikke er udtrykkeligt henlagt til et af de stående udvalg.

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn og personaleforhold samt

administrativ personaleorganisering og aftalestyring inden for ethvert af kommunens

administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

 

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for

kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

 

Stk. 5. Økonomiske helhedsplaner, kommuneplaner og sektorplaner forelægges dog Kommunalbestyrelsen, før udvalgene begynder deres behandling.

 

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Kommunikation, markedsføring og information
 • Bosætning, boligpolitik og byplanlægning samt landdistriktsudvikling
 • Selvstyre erhvervshavne
 • Køb og salg af fast ejendom
 • IT-strategi
 • Beredskabet
 • Demokratiudvikling

 

Stk. 7. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

 

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

 

§ 11. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

 

§ 12. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fører tilsyn med,

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig.
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke.
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde. 
 • løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner.

 

Kapitel V, De stående udvalg

 

§ 13. Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for følgende områder:

 • Erhvervs- og turistfremme samt udvikling og markedsføring
 • Indstilling vedr. salg af kommunale erhvervsgrunde og -ejendomme
 • Relationer til kommunens udviklingsselskaber på området  
 • Tværgående koordination af kommunens samlede relationer til kommunens erhvervsliv
 • Femern Bælt samarbejdet
 • Regional erhvervsudvikling og internationalt samarbejde

 

§ 14. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3

nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for

følgende områder:

 • Arbejdsanvisning og virksomhedsservice
 • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik
 • Produktionsskoler
 • Vejledning af unge, der har forladt folkeskolen, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Vejledningen af skoleelever, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser
 • Kontanthjælp, aktivering og beskæftigelsesordninger
 • Førtidspension
 • Løntilskud
 • Integration med danskundervisning til flygtninge og indvandrere mv.
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Jobtræning
 • Fleks- og skånejob
 • Erhvervsafklaring og arbejdsprøvning
 • Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Borgerservicebutikker
 • Specialundervisning for voksne

 

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 

§ 15. Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3

nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for

følgende områder:

 • Forebyggelse
 • Sundhedscentre
 • Tandpleje
 • Sundhedspleje
 • Genoptræning/rehabilitering
 • Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børne-, Unge- og Familieudvalget
 • Finansiering af sundhedsudgifter (sygesikringsydelser og sygehusbetaling)
 • Behandling af alkohol- og stofmisbrug
 • Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter.
 • Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter.
 • Beskyttet beskæftigelse.
 • Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber.
 • Visitation/tilsyn for psykiatri- og handicapområdet
 • Aktivitetshuse
 • Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18
 • Tilbud til borgere med autisme
 • Synscentralen
 • Forsorgshjem og krisecentre

 

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 3 omtalte og eventuelle andre fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 

§ 16. Socialudvalget består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3

nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for

følgende områder:

 • Voksne/ældre borgere med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter
 • Støtte til frivilligt socialt arbejde § 79
 • Pleje og omsorg for ældre
 • Visitation/tilsyn for ældre
 • Demensforanstaltninger
 • Aktivitetscentre
 • Produktion og levering af serviceydelser som mad og vask mv.
 • Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Hjælpemidler til børn og voksne, hjælpemidler/hjælpemiddeldepot
 • Omsorgstandpleje
 • Centralvaskeriet

 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner mv. indenfor de i stk. 3 nævnte områder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 

§ 17. Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3

nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for

følgende områder:

 • Daginstitutioner, herunder specialbørnehaver og dagpleje for børn samt pladsanvisning
 • Fritidshjem, ungdomsskoler og klubber
 • Folkeskolen og SFO
 • Specialskoler og specialundervisning for børn
 • Sociale foranstaltninger for børn og unge
 • Forebyggende opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge
 • Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med, for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område
 • Pædagogisk, psykologisk rådgivning og familierådgivning
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Vejledning af unge i folkeskolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 

 § 18. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3

nævnte områder og kan lade udarbejde regler for sagsbehandlingen.

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for

følgende områder:

 • Kultur
 • Biblioteksvæsen
 • Fritid
 • Idræt
 • Folkeoplysning
 • Kulturhuse
 • Biografer
 • Musikskole
 • Museer
 • Teater

 

Stk. 4. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygningsplaner, sektorplaner m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 

§ 19. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for

følgende områder:

 • Veje (trafiksikkerhed og vintervedligeholdelse)
 • Byggemodning
 • Nybyggeri, renoveringer, vedligeholdelse og drift af kommunale ejendomme inkl. energistyring og rengøring
 • Kollektiv trafik (Bogø-Stubbekøbing færgen, hyre-, rute- og fragtbilkørsel)
 • Udvikling af en alternativ kollektiv trafikbetjening i landdistrikterne
 • Havne (lystbåde- og erhvervshavnes drift og planlægning)
 • Samarbejde med fælleskommunale og statslige samt selvejende institutioner, private virksomheder og kommuner inden for udvalgets område
 • Natur- og miljøforvaltning
 • Lokalplanlægningsforberedelse
 • Zonelovsadministration
 • Spildevand og affald (Planlægning og drift)
 • Havmiljø
 • Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
 • Strategisk Miljø Vurdering (SMV)
 • Agenda 21
 • Byggesager
 • Administration af lokalplaner
 • Byfornyelse
 • GIS
 • Grønne områder (Parker og idrætsanlæg mm.)
 • Klimastrategi

 

Stk. 3. Udvalget lader udarbejde forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • udbygnings- og sektorplaner mv. for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre  fagområder i samarbejde med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.
 • samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 

Kapitel VI, Vederlag m.v.

 

§ 20. Formanden for Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 2. Formanden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 3. Formanden for Sundheds- og Psykiatriudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 4. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør  24 % af 

borgmesterens vederlag.

 

Stk. 5. Formanden for Børne-, Unge- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør  24 % af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 6. Formanden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør  24 % af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 7. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24% af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 8. Formanden for Børn og Unge-udvalget, der nedsættes efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 9. Den i stk. 1 – 8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder, har været forhindret i at varetage formandshvervet.

 

§ 21. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden.

 

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

 

Kapitel VIII, Ændringer i vedtægten

 

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 9. oktober 2014. Samtidig ophæves den Styrelsesvedtægt, som Kommunalbestyrelsen vedtog i dets møder den 21. november 2013 og den 2. december 2013.

 

Stk. 2. Forslag til ændringer i denne vedtægt skal behandles i to Kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum.

 

Stk. 3. Vedtægten er ændret ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. september 2014 og den 9. oktober 2014.

 

Konsekvensrettelse på grund af Centralvaskeriets flytning fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde til Socialudvalget.
Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.

 


Knud Larsen                                                    Lau Svendsen-Tune

Borgmester                                                      Kommunaldirektør