Landsbyerne

Vordingborg Kommune har fokus på udfordringen med affolkning og dermed tomme bygninger i landsbyerne rundt om i kommunen. Derfor er der sat en række udviklingsprojekter i gang, med fokus på at kunne håndtere det fysiske aftryk af denne strukturelle ændring til gavn for landsbyerne.

Jungshoved - "Den blomstrende halvø"

Vordingborg Kommune og Jungshoved Lokalråd har, med inputs fra Jungshoveds beboere, søgt om og fået tildelt 2 mio. kr. med projektet ’Jungshoved – Den blomstrende halvø’. Ansøgningen er sendt til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”. Byfornyelsesprojektet skal styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egens landsbyer.

Projektet tager afsæt i lokalrådets vision og fortælling om Jungshoved som den blomstrende halvø med Jungshoved by som halvøens naturlige kulturelle centrum, omkranset af idylliske landsbyer i det særegne landskab. Jungshoveds kvaliteter er en velbevaret hemmelighed, der nu skal aktiveres gennem et byfornyelsesprojekt med biosfære som overordnet tema.

I Jungshoved er der tradition for frivillighed og for at hjælpe hinanden og det skal projektet understøtte. Det er derfor centralt både for lokalrådet og kommunen, at projektprocessen tilrettelægges som en samskabelsesproces, hvor det tætte samarbejde mellem kommune og egenes beboere er projektets grundsten. I praksis betyder dette, at projektet vil blive udformet ved nedsættelse af en arbejdsgruppe for hvert af byfornyelsens delprojekter. Gruppernes arbejde vil løbende blive formidlet og vurderet på borgermøder gennem projektets udvikling.

Arbejdsgrupperne vil være:

 1. Biodiversitet - Vidensdeling om biodiversitet til hvert delprojekt.
 2. Fotoregistrering - Fotodokumentation af alle faser i hvert af delprojekterne til lokalhistorisk arkiv og som evalueringsmateriale af det samlede projekt.
 3. Landsbyhaven - Etablering af en traditionel landsbyhave til ro og fællesskab.
 4. Folkeparken - Etablering af en folkeplads til leg og motion.
 5. Vejflora - Plantning af vejtræer og -blomster som vejvisere til egnens landsbyer.
 6. Gavlmalerierne - Skabelse af en centralplaceret egnsguide i form af store gavlmalerier på købmandsgården.
 7. Ruterne - Kobling af Jungshoved rundt til vandreruten Sydsjællandsleden, samt cykelruten Berlin-København, for dermed vise vejen ud i landskabet og naturen.

Events - Afholdelse af en projektafsluttende indvielsesfest i juni 2020, samt evt. delevents under projektforløbet

Datoer for borgermøder:

 1. marts 2019 - Formidling/workshops/opstart af arbejdsgrupper
 2. juni 2019 - Præsentation/inputs fra alle arbejdsgrupper
 3. september 2019 - Vedrørende Landsbyhaven, Vejflora og Ruterne
 4. november 2019 – Vedrørende Folkeparken og Gavlmalerierne

Se yderligere og løbende information 

Projektet på Jungshoved er et ud af 8 udvalgte projekter/kommuner, af de i alt 24, der havde søgt om tilskud fra byfornyelsespuljen hos Trafik- bygge- og boligstyrelsen. Der er samlet set uddelt tilskud for 12 mio. kr., hvoraf Vordingborg Kommune altså modtager 2 mio. kr.

Trafik- bygge- og boligstyrelsens 8 udvalgte projekter 

Områdefornyelse i Damme - Askeby

I foråret 2017 gav Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen samt kommunalbestyrelsen tilsagn om reservation af midler til en områdefornyelse i Damme-Askeby på Vestmøn.

Siden da har kommunen givet ordet til borgerne gennem en involverende proces, med udgangspunkt i Tilflytterhuset midt i byen, hvor en medarbejder i efteråret 2017 har samlet idéer og kommentarer til programmet for områdefornyelsen. Der er blevet afholdt borgermøder, nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe samt lavet byvandringer og nu forelægger det endelige program.

Programmet er udarbejdet af Vordingborg Kommune og tegnestuen Anne Stausholm Landskabsarkitekter, og er i foråret 2018 endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen.

Anlæg af første etape igangsættes foråret 2019.

Den samskabende landsby

er et projekt udført som en del af områdefornyelsen. Det var et samarbejde mellem Vestmøn Lokalråd, Fonden Møns Bygningsfornyelse, rådgiveren Gemeinschaft, lokale borgere og virksomheder samt områdefornyelsen.

Projektet forløb i perioden januar 2018-august 2018 og handlede om at kortlægge de aktører, aktiviteter og ressourcer, som findes i Damme-Askeby og lokalområdet for at skabe grundlag for øget bosætning og vækst.

Resultatet af analyser og workshops er nedenstående rapport samt tre drejebøger for partnerskaber på tværs af sektorer (se side 30): Madfællesskaber for borgere og erhvervsdrivende, Netværk for iværksættere og udviklingsforum på børne- og skoleområdet.

Program for områdefornyelsen i Damme-Askeby

Projektmappe - Den samskabende landsby

Bårse/Lundby - Landet mellem fjordene

Landet mellem fjordene er et landsbyklyngeprojekt, der dækker et geografisk område mellem Dybsø Fjord, Avnø Fjord og Præstø Fjord, samt følger afgrænsningen af Bårse og Lundby lokalområder.

Vordingborg Kommune deltager sammen med fem andre kommuner, Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern og Hjørring Kommune i dette pilotprojekt.

Landsbyklyngeprojektet er startet i et samarbejde mellem DGI og Realdania, der har finansieret 412.000 kr. i projektet. Vordingborg Kommune har bevilget 50.000 kr. og tilknyttet en medarbejder fra Plan og By til projektets første fase.

Den første fase i pilotprojektet er ved at blive rundet af og rådgiver tilknyttet projektet, ansat gennem DGI, stopper efter denne fase. I første fase har der været fokus på 3 områder:

 1. at skabe en kommunikationsplatform
 2. at skabe en organisering, der går på tværs af kendte strukturer
 3. at udarbejde en udviklingsplan.

Fra Januar 2017 er næste fase, hvor den lokale styregruppe overtager styringen for landsbyklyngens videre virke, ved at blive skudt i gang.

Formålet med projektet er at styrke yderområderne og samarbejdet mellem landsbyerne, så den lokale befolkning står bedre rustet til at håndtere de tendenser, der peger på at vi i en tid fremover kommer til at se en affolkning af landområderne, især i yderområderne.

Pilotprojektets primære opgave har været at undersøge om landsbyklynger er en bæredygtig strategi til udvikling af landdistrikter. Landsbyklyngerne har nu vist sig at være en succes, der har givet anledning til at DGI og Realdania har annonceret at der igangsættes endnu 25 landsbyklyngeprojekter ud over hele landet.

Se mere på hjemmesiden Landet mellem fjordene. Søg også på facebook efter Landet mellem fjordene   

Områdefornyelse Mern

I september 2015 fik Mern tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse.

I et tomt butikslokale midt i byen, en kold november dag 2015, begyndte drømmene at tage form. Her mødtes lokalråd, borgere og kommune for sammen at skabe dette områdefornyelsesprogram. Programmet fortæller om de fysiske greb der skal til, for at styrke og synliggøre det fællesskab, engagement og den glæde folk i byen oplever i deres hverdag i Mern.

Programskrivning er nu afsluttet og godkendt og anlægsfasen igangsat.

Vejforløbet er blevet indsnævret, der er etableret vejbump og lagt rød asfalt, der synliggør byens centrum samt plantet træer. Næste skridt er at afslutte hjørnet ud til krydset med højbede og en bænk samt at indrette grunden på Kalvehavevej 4 til offentligt bytorv.

Områdefornyelsen Program oktober 2016

Udviklingsplan for Mern

Kulturarvsscreeningen

Projekt Kalvehave

 • Projektet er et forsøgs- og udviklingsprojekt om at skabe aktivitet, by- og livskvalitet i fællesskab.

Tilpasningsplan - Kalvehaveområdet

Læs om Projekt Kalvehave

Filmindslag fra Borgermøde om Kalvehaves kulturarv - d. 28. april 2016

Landsbyplaner Østmøn

I 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at øge indsatsen for forskønnelse og planlægning i fem østmønske landsbyer langs Klintevej: Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby.

Du kan her læse den endelige rapport samt se en PDF af, hvordan hjemmesiden Landsbyplaner Østmøn var opbygget. 

Områdefornyelse Køng

 • Områdefornyelsen satte fokus på Køngs kulturelle, historiske, arkitektoniske og sociale forhold som dynamo for en udvikling, der kan fremme det gode liv på landet.

Læs om projektet Områdefornyelse Køng