Præstø By

Præstø har gennem de sidste par år været på vitaminkur der har styrket visionen af Præstø som bycenter og som kreativ og livstilsorienteret erhvervs- og handelsby.

Mange borgere har fulgt processen både i forhold til lokalplan og helhedsplan og taget væsentlig del i byens udvikling og omstilling til at fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye bosættere, nye jobmuligheder og tiltrække flere turister.

Udviklingsplan Præstø havneområde

Vi er i gang med at udarbejde en udviklingsplan for Præstø havneområde. 

Formålet med udviklingsplanen er: 

 1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
 2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
 3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde og dialog med:

 • byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på et partsmøde,
 • 2 byværksteder,
 • på en til formålet oprettet dialogportal
 • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder.

Udviklingsplanen er godkendt som forslag d. 18. september 2019, hvorefter den sendes i høring fra d. 20. september til den 1. november 2019 og godkendes endeligt i december 2019. I forbindelse med høringen vil der blive inviteret til et debatmøde om udviklingsplanen, så vi kan få de sidste kommentarer og guldkorn med.

Følg med i arbejdet med udviklingsplanen på dialogportalen, hvor du også kan komme med kommentarer til planen eller kommentere på andre borgeres kommentarer.

Udviklingsplanen kan ses udstillet på Præstø bibliotek i stort format i hele høringsperioden og der afholdes også et fælles borgermøde om alle tre udviklingsplaner den 24. oktober 2019 i Langebækhallen. Tilmelding på byogvand@vordingborg.dk senest 21.oktober.

Fra ældre til moderne parcelhus med havudsigt i Præstø

Der er igangsat et forsøgsprojekt, i et afgrænset område i Præstø. Projektet skal vise, om det kan lade sig gøre at få unge familier til at købe og modernisere ældre parcelhuse med havudsigt og samtidig få de ældre borgere, som gerne vil sælge parcelhusene, til at flytte til mindre boliger på Antonihøjen.

 • Vordingborg Kommune vil tilbyde udvalgte ejere af ældre parcelhuse arkitekthjælp til at få visualiseret idéer til ombygning af deres huse til moderne boliger, der tilgodeser og henvender sig til den moderne børnefamilie.
 • Forsøgsprojektet er afgrænset til et konkret område i Præstø, der både er præget af ældre parcelhuse fra 1960-1970’erne og har havudsigt. Det udpegede område er afgrænset af Christinelundsvej, Næbvej, Strandgårdsvej, gang- og cykelsti mod fjorden, Ellemosevej og Egelyvej.

Krav til ansøger:

 • er ejer af et parcelhus fra 1960-70’erne i det udpegede område med havudsigt,
 • er indstillet på at offentliggøre arkitektens skitseforslag (før- og efterbilleder), da projektet skal tjene som inspiration for andre boligejere.

Frist for ansøgning om deltagelse: Den 1. september 2018.

Send ansøgning  med en kort beskrivelse og eventuelle fotos til: Charlotte Tølbøl Henckel

Ny bebyggelse på Antonibakken

Præstø er en lille, velbevaret købstad ved Præstø Fjord. Byens vigtigste kvaliteter er den historiske midtby, havnen og stranden, foreningslivet, den lette adgang til nogle af Sydsjællands smukkeste landskaber, adgangen via god busdrift til togforbindelser til det øvrige land og med ca 10 km til motorvejsforbindelse – alt det er med til at tegne en by der er attraktiv og god at bo i.

Nu er der skabt ny mulighed for at bygge i Præstø. På den sydvestlige del af Antonihøjen er der skabt en plan, der skal sikre, at området udnyttes til boligformål og offentligt grønt område under hensyntagen til de landskabelige værdier der knytter sig til det kuperede landskab, som blandt andet rummer selve Antonihøjen.

Boligudbygningen skal understøtte en fortsat udvikling af Præstø by, hvor der gennem en længere årrække primært er etableres nye boliger i den eksisterende bygningsmas­se i bymidten, mens egentlig byvækst har været begrænset. 

Læs mere om Bebyggelse på Antonibakken

Helhedsplan Præstø

 • Helhedsplan for Præstø er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.
 • I Helhedsplanen opsummeres de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Præstø.
 • Planen har været i høring i perioden 15. august - 9. oktober 2016, og blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen 30. marts 2017.

Bemærkninger og kommentarer fra høringsperioden er i et vist omfang indarbejdet i den nu vedtagne plan.

Vedtaget Helhedsplan for Præstø

Høringssvar og bemærkninger incl. bilag

 

Præstø Midtby

 • Der er lavet en bevarende lokalplan for Præstø bymidte, der foruden bevaring af det eksisterende bymiljø i høj grad også har fokuseret på udviklingsmuligheder.

 • Der er kommet en ny Vejledning til Skilte og Facader med nye stilblade, der retter sig mod købstadens egenart og skala og som har til hensigt at skabe opmærksomhed på byens mange kvaliteter.

 • Borgergruppen har etableret et nyt klubhus på havnen til søsport og er i gang med at skaffe midler til KunsthalGlas, der er et glasmuseum med arbejdende værksteder.

Læs mere om Projekt Præstø bymidte

Erfaringer fra Projekt Præstø Midtby

Potentialeanalyse 1 - september 2013

Multicenter Præstø

 • Præstø Multicenter er bygget i 2014. Det er et unikt byggeri og er et af de første af sin art i Danmark.
 • Byggeriet rummer sportshal, sundhedspleje, træningsenhed samt Distrikt Præstø plejecenter boliger.
 • Det ligger smukt placeret tæt ved marker, hvor hestene går og græsser, samt i nærheden af Præstø Fjord. 
 • Tæt ved har vi vores kolonihave med tilknyttet personale i sommermånederne.

Læs mere om Multicenter Præstø