Vordingborg Havn

Havneudvidelsen

Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt. Første del af projektet er snart færdigt, men der er mere i vente.

Blandt de største erhvervshavne i regionen

Vordingborg Havn rykker op blandt de største erhvervshavne i regionen. Havneudvidelsen har særlig fokus på genanvendelse og bæredygtighed, og Vordingborg Havn er i den forbindelse med i EU-Interreg projektet DUAL Ports.

Havneudvidelse i 4 etaper

  • Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt.
  • Projektet forløber i 4 etaper og indebærer bl.a. uddybning af sejlrenden til 10,4 meter og en bredde på 70 meter. Derudover udvides havnearealet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. De samlede antal kajmeter øges i den forbindelse fra 275 meter til omkring 1,2 kilometer.
  • Inden for den nye dækmole etableres et stort svajebassin på 10, 4 meters dybde. Vanddybden langs den nye kaj bliver ligeledes 10,4 meter. Det betyder, at skibe på op til 200 meter vil kunne anløbe havnen.
  • Uddybningsarbejdet i sejlrenden og i havnen er planlagt afsluttet i slutningen af februar 2019. 
  • Det næste skud på stammen er etape 4, som omhandler en yderligere udvidelse på 22 hektar mod syd med det formål at gøre plads til virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig nyttiggørelse af jord. Etapen giver mulighed for færge anløb (i rutefart eller på projektbasis) til fx RoRo skibe med rullende materiel og rullende svær gods. Baglandet kan indrettes således, at der kan parkeres/opbevares rullende materiel og køretøjer i kortere og/længere tid på havnenære arealer. 

Anlægs –og servicehavn for Storstrømsbro-projektet

Havneudvidelsen betyder også, at Vordingborg Havn bliver anlægs –og servicehavn for Storstrømsbro-projektet. I praksis betyder det, at havnen blandt andet skal bruges til indskibning af råstofferne til de broelementer, der skal bygges på den tidligere gartnerigrund. Det italienske brokonsortie, SBJV, bygger en special-kaj på 150 meter til håndtering af særligt tungt materiale, således at alt bygningsmateriale til broen kan blive sejlet til og fra Masnedø.

Når brobyggeriet er færdigt overtager Vordingborg Havn den specialbyggede kaj. Ligeledes vil der sandsynligvis være yderligere 18 hektar landareal, som Vordingborg Havn vil kunne overtage. Det vil betyde mulighed for etablering af en maritim klynge med erhvervslejemål til det maritime erhverv.

DUAL Ports – bæredygtig havnedrift

Vordingborg Havn arbejder aktivt for at blive en bæredygtig havn og deltager i DUAL Ports - et EU-projekt, som skal skabe større bæredygtighed ved havnedrift. Udover fokus på genanvendelse i havneudvidelsesprojektet etablerer Vordingborg Havn også et miljøvenligt belysningssystem på havnen. Målet er at opnå en økonomisk besparelse på 10% på drift/anlæg samt en at reducere CO2 udslippet med 20%. Projektet med at genanvende materialer til havneudvidelsen er unikt, og har en positiv effekt - både miljømæssigt i form af CO2 reduktion og økonomisk, idet der ligger en væsentlig besparelse i, at materialerne ikke skal fragtes til havnen udefra.