Skolestart

 • Undervisningspligten starter i august i det år, dit barn fylder 6 år.
 • Du skal indskrive dit barn digitalt til skolestart i november måned året før dit barn skal begynde i skole.
 • Distriktskolen sender et brev til din eBoks med information om, hvornår og hvordan du indskriver dit barn. Har du ikke haft mulighed for at melde dit barn ind digitalt, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Indskriv dit barn i skole

Frit skolevalg

 • Din bopælsadresse afgør, hvilken distriktsskole dit barn har.
 • Frit skolevalg betyder, at du kan vælge at indskrive dit barn på en anden skole end distriktsskolen; altså på en anden folkeskole i Vordingborg Kommune eller i en anden kommune.
 • Du kan også vælge at indskrive dit barn i en privatskole eller hjemmeundervise dit barn. Vælger du at indskrive dit barn på en anden folkeskole, kan dit barn dog kun optages, hvis der er plads på den ønskede skole.
 • Kommunens tilskud til transport mellem hjem og skole bortfalder, hvis du benytter dig af frit skolevalg.

Tidligere skolestart

 • Alle børn kan starte i børnehaveklasse i august, hvis de inden den 1. november samme år fylder 5 år.
 • Dette sker i samråd med skolelederen på den skole, du ønsker dit barn indskrevet på.
 • Skolelederen skal sikre, at dit barn kan fortsætte i 1. klasse året efter.

Senere skolestart

 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i en folkeskole året efter, er det skolelederen på din distriktskole, der i samråd med dig, børnehaven og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning afgør, om dit barn skal skoleudsættes til det efterfølgende år.
 • Hvis du ønsker, at dit barn skal starte på en privatskole året efter, er det skolechefen der i samråd med dig, børnehaven og eventuelt PPR og Forebyggelse afgør, om dit barn skal skoleudsættes til det efterfølgende år.

Har dit barn behov for særlig hjælp?

 • Alle Vordingborg Kommunes skoler har et ressourceteam, som har forebyggende og udviklende opgaver i forhold til den pædagogiske inkluderende praksis på skolerne.
 • Ressourceteamet har bl.a. fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats. Børn og unge i udsatte positioner sikres tæt samarbejde med skolens ressourcepersoner og deres situation drøftes i skolens ressourceteam for at sikre sammenhæng og god skolestart for alle børn.
 • Skolernes ressourceteam består af skolens leder, inklusionsvejleder, psykolog, distriktsrådgiver samt ad hoc ressourcepersoner, herunder eksempelvis sundhedsplejerske, tale-hørekonsulent, UU-vejleder, SSP-koordinator m.fl. 
 • Hvis dit barn har indlæringsvanskeligheder eller behov for særlig hjælp, er Kalvehave Skole & Børnehus en del af vores samlede skoletilbud. 
 • Kalvehave Skole er en specialskole for elever, der f.eks. er udfordret af autisme, ADHD og andre neurologiske forstyrrelser, forskellige følelsesmæssige vanskeligheder, udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser og børn med forskellige kommunikative vanskeligheder. Skolen dækker 0.-10. klassetrin.
 • Kalvehave Skole & Børnehus’ praksisvejledere kan også hjælpe i form af inkluderende specialundervisning i dit barns egen klasse på distriktsskolen.
 • Praksisvejlederne deltager i den enkelte klasse sammen med elever, lærere og pædagoger og skaber dermed tillid og tryghed omkring dit barn.
 • Det er dit barns distriktsskole, der skal visitere dit barn til dette tilbud.

Flytter du til Vordingborg Kommune

 • Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en folkeskole i Vordingborg Kommune, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på. Det gælder, uanset om det er distriktsskolen eller en anden folkeskole.
 • Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.
 • Du kan også vælge at lade dit barn fortsætte på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.

Flytter du til en anden adresse i Vordingborg Kommune

 • Hvis du flytter til en anden adresse i Vordingborg Kommune, der ligger i et andet skoledistrikt, kan du vælge at lade dit barn fortsætte på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.
 • Du skal dog være opmærksom på, at tilskuddet til transport mellem hjem og skole bortfalder.
 • Hvis du ønsker, at dit barn flytter skole til distriktsskolen, er dit barn garanteret en plads.
 • Du skal selv kontakte skolen for indmeldelse.