Huslejenævn

Huslejenævnet afgør tvister (uenighed) mellem udlejere og lejere i private udlejningsejendomme, der ligger i Vordingborg Kommune. Nævnet kan derfor normalt først behandle en sag, når en opstået uenighed mellem lejer og udlejer ikke kan løses ved forhandling parterne imellem.

 

Nævnet rådgiver og vejleder ikke om lejeforhold. I stedet er der bl.a. mulighed for at kontakte Lejernes Landsorganisation (lejere - se nærmere på www.lejerneslo.dk), Ejendomsforeningen i Danmark (udlejere – se nærmere på www.ejendomsforeningen.dk) eller eventuelt søge gratis retshjælp ved advokatvagt (se nærmere på www.advokatsamfundet.dk).

 

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler bl.a. sager om:

  • Huslejens størrelse, herunder sager om lejeforhøjelser
  • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte efter fraflytning og tilbagebetaling af depositum
  • Mangler ved det lejede
  • Pligter til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
  • Varme- og vandregnskaber
  • Sager om husorden (kun udlejer kan indbringe).

 

Huslejenævnet behandler ikke …..

  • Opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Uenighed om pengekrav vedr. udførte arbejder i forbindelse med fraflytning, mm.
  • Tvister, som kræver førelse af bevis og en bevismæssig vurdering – se nedenfor.

Disse spørgsmål afgøres i Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).

 

Hvordan klager du til huslejenævnet?

Du skal klage skriftligt til Huslejenævnet for Vordingborg Kommune. Klagen kan sendes pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra Borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Klagen skal desuden være vedlagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt.

 

Hvad koster det at klage til huslejenævnet?

I 2018 koster det 308 kr. at klage. Behandlingen af klagen starter først, når beløbet er modtaget. Indbetal gebyret på kommunens konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er ”Indbetaler” og ”adressen på lejemålet, der klages over" samt teksten ”gebyr til huslejenævnet”. Gebyret kan også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

 

Hvordan behandler huslejenævnet klager?

Huslejenævnet indhenter nødvendige oplysninger i sagen. Nævnet kan forelægge oplysninger for parterne til udtalelse. Hvis en part ikke svarer, kan nævnet lægge oplysningerne fra den anden part til grund for afgørelsen sådan, at tvisten afgøres til denne parts fordel.

 

Nævnet behandler ikke klager, hvis der skal føres bevis for at fastlægge, hvilke oplysninger, der skal lægges vægt på ved afgørelsen, fx klager, hvor det er udlejers ord mod lejers. 


Nævnets sagsbehandlingstid er normalt 3-4 måneder.

 

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er nævnet helt ude af sagen. Klage over nævnets afgørelse skal ske ved at anlægge sag i Boligretten. Du kan søge hjælp hertil hos advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

 

Hvordan kontakter du huslejenævnet?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat. Telefoniske træffetider: tirsdage og onsdage fra kl. 10.00 - 15.00. Se kontaktoplysninger i højre side.