Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 27. oktober til den 24. november 2020

Klagefristen løber fra den 23. oktober til og med den 20. november 2020

Klagefristen løber fra d. 14. oktober til d. 11. november 2020

Klagefristen løber fra d. 12. oktober 2020 til d. 9. november 2020

Klagefristen løber fra d. 9. oktober 2020 til d. 6. november 2020.

Mere bevægelse - udvikling af faciliteter til bevægelse

Vordingborg Kommune har ønsket en plan for udvikling af kommunens faciliteter til motion og bevægelse. Med planen ønsker Vordingborg Kommune at sikre at der er sammenhæng mellem efterspørgslen af faciliteter, behovet hos brugerne samt understøtte målet med at få flere borgere til at bevæge sig. Alt sammen som en del af indsatsen for at gøre Vordingborg Kommune til en aktiv og sund kommune.

Planen omfatter både traditionelle idrætsfaciliteter, faciliteter til det aktive udeliv og skolernes uderum. Ønsket er, at der bliver en større synergi mellem de tre områder, og at kommunens faciliteter åbnes mere op i forhold til nye målgrupper, der traditionelt set ikke benytter kommunale faciliteter til deres fritidsaktiviteter. 

Anbefalingerne tager primært afsæt i rapporten ”Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune”, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet udarbejdede i foråret 2019, de tilstandsrapporter der blev udfærdiget på kommunens haller og gymnastiksale samt borger- og foreningsmødet den 6. februar 2020.

Planen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, hvor både medarbejdere, chefer og politikere på tværs har bidraget med viden og kompetencer indenfor deres felt.    

Læs her: Mere bevægelse - Udvikling af faciliteter til bevægelse ude og inde

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Forhøringsperioden løber fra den 27.05.2020 til den 09.06.2020. Spørgsmål og høringssvar sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

De indkomne høringssvar vil blive behandlet inden planen godkendes i Styregruppen 12. juni 2020.
Planen behandles af Kommunalbestyrelsen den 24.06.2020.

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 14. oktober 2020 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idefaser

Høringsperioden udløber d. 23. oktober 2020

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra d. 21. september til d. 16. november 2020

Høringsperioden løber fra d. 3. september til d. 29. oktober 2020

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 6. november 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber d. 26. oktober 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber d. 19. oktober 2020 kl 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Spildevand

Klagefristen løber fra 21. september 2020 til 16. oktober 2020

Vandløb og søer

Klageperioden løber fra den 23. oktober til og med den 20. november 2020

Høringsperioden løber fra d. 8. oktober til d. 6. november 2020
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest den 6. november 2020 sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk

Klageperioden løber fra den 5. oktober til den 2. november 2020

Klageperioden løber fra den 30. september til den 28. oktober 2020

Virksomheder

Klagefristen løber fra den 3. september til den 1. oktober 2020