Høringer og annonceringer

Kystbeskyttelse

Landbrug

Klagefristen løber fra den 5. august til og med 2. september 2020

Klagefristen løber fra den 3. august til og med 31. august 2020

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 12. august til d. 9. september 2020

Klagefristen løber fra d. 7. august til d. 4. september 2020.

Klagefristen løber fra den 14. juli til den 11. august 2020

Mere bevægelse - udvikling af faciliteter til bevægelse

Vordingborg Kommune har ønsket en plan for udvikling af kommunens faciliteter til motion og bevægelse. Med planen ønsker Vordingborg Kommune at sikre at der er sammenhæng mellem efterspørgslen af faciliteter, behovet hos brugerne samt understøtte målet med at få flere borgere til at bevæge sig. Alt sammen som en del af indsatsen for at gøre Vordingborg Kommune til en aktiv og sund kommune.

Planen omfatter både traditionelle idrætsfaciliteter, faciliteter til det aktive udeliv og skolernes uderum. Ønsket er, at der bliver en større synergi mellem de tre områder, og at kommunens faciliteter åbnes mere op i forhold til nye målgrupper, der traditionelt set ikke benytter kommunale faciliteter til deres fritidsaktiviteter. 

Anbefalingerne tager primært afsæt i rapporten ”Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune”, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet udarbejdede i foråret 2019, de tilstandsrapporter der blev udfærdiget på kommunens haller og gymnastiksale samt borger- og foreningsmødet den 6. februar 2020.

Planen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, hvor både medarbejdere, chefer og politikere på tværs har bidraget med viden og kompetencer indenfor deres felt.    

Læs her: Mere bevægelse - Udvikling af faciliteter til bevægelse ude og inde

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Forhøringsperioden løber fra den 27.05.2020 til den 09.06.2020. Spørgsmål og høringssvar sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

De indkomne høringssvar vil blive behandlet inden planen godkendes i Styregruppen 12. juni 2020.
Planen behandles af Kommunalbestyrelsen den 24.06.2020.

Planer

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra d. 13. august til d. 10. september 2020

------------- O -------------

Høringsperioden løber fra d. 26. juni til d. 21. august 2020

------------- O -------------

Høringsperioden løber fra d. 26. juni til d. 4. september 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

------------- O -------------

Høringsperiode fra den 25. juni til den 17. september 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Byg, Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

------------- O -------------

Høringsperioden løber fra d. 29. maj til d. 24. juli 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

Vedtagne planer

  • Ingen aktuelle i øjeblikket

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Tomgangsregulativ

  • Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2020 vedtaget et nyt tomgangsregulativ.
  • Regulativet er gældende på kommunale veje, erhvervsområderne på Masnedø samt Klintholm og Vordingborg Havn.
  • Læs regulativet.

Vandløb og søer

Klageperioder løber fra den 14. juli til og med den 11. august 2020

Høringsperioden løber fra den 6. juli til den 3. august 2020.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk