Nye muligheder

Job i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune er en attraktiv og moderne arbejdsplads beliggende i Danmarks vildeste natur. Her langs Danmarks længste kystlinje mellem historiske købstæder og stærke fællesskaber er vi omtrent 4000 ansatte, der arbejder for at gøre vores kommune til et endnu mere grønt og attraktivt sted at bo og leve. Vi har fokus på, at hverdagen skal hænge sammen og tilbyder rammerne om et liv i balance. Her får du mange kvadratmeter for færre penge, du kommer tæt på kysten, i spektakulær natur – med et meningsfuldt job. Så kom og vær med!

Læs mere om at være ansat i Vordingborg Kommune her på siden.

Se vores ledige stillinger her

Vores værdier

Medarbejderne er vores vigtigste ressource

I Vordingborg Kommune har vi fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. Den gode arbejdsplads er noget, vi skaber sammen. Derfor har både ledere og medarbejdere et fælles ansvar for, at alle trives i det daglige arbejde. 

Vi skaber engagement og arbejdsglæde via dialog, respekt, synlighed, udvikling og dynamik. Fem værdier, der er fundamentet i vores personalepolitik.

Vi tilbyder en spændende, dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi har derfor fokus på at skabe fællesskaber, der er tilpasset de individuelle arbejdspladser, men som samtidig er så fleksible, at vores medarbejdere oplever en tilfredsstillende balance mellem arbejde og fritid.

Vi sætter udvikling højt. Både i arbejdet med at sikre vores borgere den bedst mulige service i en foranderlig verden – og i vores medarbejderes og lederes faglige og personlige udvikling. Derfor arbejder vi kontinuerligt på et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi har blik for, at forskellighed er et aktiv, og vi kommunikerer med ligeværdig respekt og åbenhed med hinanden og deler viden, der gavner fællesskabet. For vi tror på, at fælles løsninger står stærkest og sikres bedst i samspil mellem ledelse og medarbejdere. 

Fleksibel arbejdstid

Vi tilgodeser den enkelte medarbejder

Vordingborg Kommune er en attraktiv og moderne arbejdsplads. Vi ønsker at give vores medarbejdere plads til at få hverdagen til at hænge sammen på en måde, der tilgodeser den enkelte medarbejders behov. Derfor har, en lang række af, vores administrative medarbejdere mulighed for fleksibel arbejdstid. 

Ordningen betyder, at den enkelte medarbejder kan indgå en aftale med sin leder om, hvordan man ønsker at tilrettelægge sine arbejdsdage i tidsrummet mellem 06.00 og 22.00 på ugens fem hverdage. Man kan for eksempel holde tidligt fri, hvis man gerne vil starte sin arbejdsdag klokken 6.00. Eller man kan optjene en ekstra fridag ved at lægge flere arbejdstimer på andre dage. Medarbejdere, der har fleksibel arbejdstid skal som udgangspunkt være på arbejde i tidsrummet 9-14.. Det er med til at sikre, at det er muligt at afholde fælles møder, og at man, trods de mange forskellige arbejdstidsmodeller, får et godt og nært forhold til sine kollegaer. Samtidig skal tilrettelæggelsen af arbejdstiden selvfølgelig altid være forenelig med løsningen af den enkeltes arbejdsopgaver.

Vordingborg Kommune arbejder på at udrulle ordningen for endnu flere faggrupper. 

Mange forskellige muligheder

Uddannelsestilbud

Social- og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb varer 1 år og 2 måneder. Skoleundervisningen udgør 17 uger og oplæring i 38 uger. Uddannelsen er delt op i 3 - 4 skoleperioder (afhængigt af skolevalg) samt 3 oplæringsperioder.

Du vil få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som Social- og sundhedshjælperens rolle, Personlig hjælp, omsorg og pleje, Mødet med borgeren, Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Som social- og sundhedshjælperelev i Vordingborg Kommune kan du vælge skoleforløb på SOSU Nykøbing eller SOSU ZBC-afdelingen i Næstved.

Du kommer i oplæring i Vordingborg Kommune, og oplæringsperioderne afholdes på både plejecenter og i hjemmeplejen.

I forbindelse med din ansættelse i Vordingborg Kommune vil du, forud for opstart på uddannelsen, blive indbudt til introduktion i Vordingborg Kommune.

Læs mere her

Pr. 1. august 2015 er det blevet et krav, at du gennemfører og består Grundforløb 2, før du kan blive optaget på social– og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb.

Grundforløb 2 har en varighed på 20 uger og er SU-berettiget. Du kan ansøge om optagelse på Grundforløb 2 på den erhvervsskole, som du ønsker optagelse på. Adgangskravene til grundforløb 2 kan du finde på www.sosunyk.dk eller https://sosu.info.zbc.dk/sosu

I Vordingborg Kommune kan du søge uddannelsesaftale allerede på Grundforløb 2.

Elever, der er fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden oplæring. Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Hvis du er i gang med Grundforløb 2 på SU, skal du ansøge om en uddannelsesaftale til hovedforløbet.

Ønsker du ansættelse i Vordingborg Kommune, skal du gøre følgende:

Kig på vores stillingsopslag til ”social – og sundhedshjælperelev” her på hjemmesiden under ”job i kommunen”.

 • Straffeattest
 • Motiveret ansøgning
 • Eksamensbeviser
  *(fra afsluttet grundskole eller anden uddannelse)
 • CV
 • Udtalelser
  *(fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver)
 • RKV – realkompetencevurdering, hvis du har fået lavet denne på SOSU-skolen inden.

Dine oplæringsmuligheder er i Center for Pleje og Omsorg. Vi har følgende distrikter som praktikmulighed.

Når du er i oplæring i Vordingborg Kommune, vil din første oplæring være på et plejecenter, mens din næste oplæring vil være i hjemmeplejen i samme distrikt. Vi anbefaler, at du ikke er i oplæring i et distrikt, hvor du arbejder eller har nære relationer.

I oplæringen lærer du at varetage det konkrete arbejdsområde som social- og sundhedshjælper, hvilket indbefatter personlig pleje, praktisk bistand, kommunikation, dokumentation, sundhedsfremme og forebyggelse samt meget mere.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, og det forventes, at du arbejder aktivt med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder.

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer ugentligt, heraf 4 timer til fordybelse.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år og har 1248 timers relevant erhvervserfaring inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

 

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie.

Du er berettiget til 5 ugers ferie om året + en 6. ferieuge.

Vil du uddannes til social– og sundhedsassistent i Vordingborg Kommune?

Vordingborg Kommune samarbejder med SOSU ZBC og med SOSU Nykøbing. Du har som udgangspunkt frit skolevalg.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge om en uddannelsesaftale til SSA-uddannelsen hos Vordingborg Kommune allerede fra Grundforløb 2. Du kan endvidere ansøge om en uddannelsesaftale, hvis du er uddannet social– og sundhedshjælper.

Hvordan søger du?

Du kan ansøge om en uddannelsesaftale til SSA–uddannelsen, når vi annoncerer dette under ”job i kommunen”. Du skal søge digitalt og vedlægge relevant dokumentation.

Vi kan godt lide ansøgninger, hvor ansøger er velbegrundet omkring sin egen motivation til at søge uddannelse. Vi sætter også pris på, at du er omhyggelig med din vedlagte dokumentation til ansøgningen.

Økonomi

Når du bliver ansat som elev i Vordingborg Kommune, er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL. Du kan se mere om løn på FOA´s hjemmeside.

Er du fyldt 25 år og har 1248 timers erhvervsrelevant arbejde inden for de sidste 4 år, vil du blive tilbudt voksenelevløn under uddannelsen. Hvis du søger voksenelevløn, skal du fremsende dokumentation for beskæftigelse og timetal, gerne i form af lønsedler.

Om uddannelsen

Uddannelsen varer ca. 2 år, 9 mdr. og 3 uger. Derudover skal du have 20 ugers grundforløb. Der er mulighed for afkortning efter gældende regler i Bekendtgørelsen.

Når du er under uddannelse som social– og sundhedsassistentelev, er du i et vekseluddannelsesforløb, hvor du skiftevis er på skole og i oplæring. Vi forventer, at du arbejder aktivt med at koble erhvervet teori i skoleperioderne med den praksis, du møder i oplæringen.

I oplæringen vil du lære sygepleje i det nære sundhedsvæsen (kommunal hjemmepleje, plejecentre), i psykiatrien samt på sygehuset.

I forbindelse med din ansættelse i Vordingborg Kommune vil du, forud for opstart på uddannelsen, blive indbudt til introduktion i Vordingborg Kommune.

Afkortning

Er du uddannet social– og sundhedshjælper, skal du ikke have grundforløb 2. Du vil yderligere blive afkortet 5 skoleuger og 5 oplæringsmåneder.

Læs mere her

For optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen er det et krav, at:

 • Har bestået grundfagene dansk (D) og naturfag (E)
 • Har førstehjælpsbevis samt elementært brandbekæmpelseskursus. Der er ikke krav om gyldighedsdato.

Disse adgangskrav opnås ved et bestået Grundforløb 2 mod SOSU.

 • Motiveret ansøgning
 • Almindelig (privat) straffeattest
 • Eksamensbeviser
  *(fra afsluttet SSH eller anden uddannelse du har erhvervet dig)
 • CV
 • Dokumentation for erhvervserfaring inden for pleje- og omsorgsområdet eller for anden arbejdserfaring
 • Udtalelser
  *(fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver)

Når du har indgået uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, vil du være garanteret oplæringsplads såvel på sygehus, psykiatri og i det primærkommunale område. Du skal være indstillet på, at transporttiden kan være lang i oplæringsperioderne, idet oplæringen ikke nødvendigvis sker i din bopælskommune.

Vi anbefaler, at du ikke er i oplæring i samme distrikt, som du arbejder, har nære relationer eller har været i oplæring på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Vi har følgende distrikter som praktikmulighed.

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer ugentligt, heraf 4 timer  til fordybelse.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år og har 1248 timers relevant erhvervserfaring inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie.

Som PA-elev i Vordingborg Kommune er du tilknyttet SOSU Nykøbing Falster.

Du kommer i praktik i Vordingborg Kommune – først i en institution i almenområdet og senere i specialområdet.

Almenområdet dækker over vuggestuer, børnehaver, skolefritid og klub. Specialområdet dækker over specialinstitutioner for børnehavebørn med særlige behov og specialskole for elever 0. - 10. klasse. Derudover døgnboliger, værksteder og aktivitetshuse for voksne med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelse.

Hovedforløbet i uddannelsen til Pædagogisk Assistent varer to år og halvanden måned.

Skoleundervisningen udgør 47 uger og praktikken 63 uger. 
Uddannelsen er delt op i tre - fire skoleperioder samt tre - fire praktikperioder.

PA-elever har ikke alle samme uddannelsesforløb. 
Langt de fleste elever vil gennemføre uddannelsen med alle praktikperioder, men på hvert hold vil der være elever, som får afkortet dele af deres praktikperioder på grund af tidligere erhvervserfaring inden for det pædagogiske område.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dit uddannelsesforløb skal opbygges, kan du kontakte SOSU skolens uddannelseskonsulent  - se kontaktoplysningerne i boksen til højre.

På skolen vil du få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som pædagogik, psykologi i den pædagogiske praksis, kommunikation i den pædagogiske praksis, sundhed i den pædagogiske praksis, digital kultur, kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis samt natur og udeliv.

Vordingborg Kommune slår stillinger til PA-uddannelsen op to gange om året – i oktober og i maj måned. 
Du kan finde opslaget på Ofir.dk og på Vordingborg Kommunes hjemmeside under ”Ledige job i kommunen”.

Læs mere her

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Forløbet har en varighed på 20 uger.

For at blive optaget er det et krav, at du minimum har opnået karakteren 02 i både dansk og matematik. 
Hvis du ikke har det, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve efter en samtale med en uddannelseskonsulenten på skolen. Prøven er skriftlig.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan blive optaget på Grundforløb 1 én gang. Når du har afsluttet Grundforløb 1, kan du gå videre til Grundforløb 2.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for dig der har afsluttet folkeskolen for over 1 år siden eller har afsluttet Grundforløb 1. Forløbet har også en varighed på 20 uger.

Adgangskravene er følgende:

 • Du har gennemført Grundforløb 1
 • Du har erhvervserfaring og har min. opnået karakteren 02 i både dansk og matematik fra folkeskolen
 • Du har en uddannelsesaftale

Grundforløbene er SU-berettigede, når du er fyldt 18 år. Hvis du har en uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, modtager du elevløn.

Elever, der har minimum to års erhvervserfaring, kan dog få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1. Her er det et krav, at du kan dokumentere erhvervserfaringen, som skal være erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start. Adgangskravene til Grundforløb 2 kan du finde på www.sosunyk.dk

Du kan søge ansættelse hos Kommunen direkte til Hovedforløbet, dette kræver dog, at du som minimum har gennemført og bestået Grundforløb 2.

Det er en god ide, at du gør din dokumentation til ansøgningen klar før du søger. Kravene til en uddannelsesaftale er:

 • Motiveret ansøgning

 • CV

 • Ren straffeattest

 • Ren børneattest

 • Eksamensbeviser (fra afsluttet grundskole eller anden uddannelse)

 • Fraværsoversigt fra elevplan (hvis du er i gang med grundforløbet, eller har afsluttet, når du søger)

 • Dokumentation fra erhvervsskole (hvis du er optaget på grundforløbet, ser vi gerne dokumentation herfor i ansøgningen)

 • Evt. udtalelser fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver

Ansøgninger skal indsendes via det link, der er i opslaget. 
Et ansættelsesudvalg i Vordingborg Kommune vurderer ansøgningerne, og du har mulighed for at blive indbudt til en ansættelsessamtale. 
Til samtalen kan du uddybe dine kompetencer, motivation eller andet, du finder relevant.

Du vil efterfølgende modtage tilbud eller afslag om uddannelse, ofte tre - fem hverdage efter samtalen. 
Tilbud eller afslag sker efter en samlet vurdering af ansøgers begrundede motivation for uddannelse, skoleforudsætninger og øvrige kompetencer.

Når du har indgået uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, vil du være garanteret praktikplads såvel i almen- som specialområdet. Du skal være indstillet på, at transporttiden kan være lang til de forskellige praktikker, idet de ikke nødvendigvis afvikles i din bopælskommune.

I praktikperioderne arbejder du efter praktikmålene. Som udgangspunkt skal målene i det almene område afsluttes på begynderniveau og i specialområdet primært på avanceret niveau.

Det anbefales, at du ikke er elev på samme praktiksted, som du arbejder.

Det forventes, at du arbejder aktivt i uddannelsen med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder i de forskellige praktikperioder. 
Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv og opsøgende i uddannelsen samt drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige.

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på 37 timer ugentligt. Hver praktikuge planlægges fire uddannelsestimer til elevens disposition. Der kan være lokale forskelle, om uddannelsestimerne afholdes på det enkelte praktiksted eller efter anden aftale.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år, og har minimum et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen. Hvis du søger voksenelevløn, skal du fremsende dokumentation for beskæftigelse og timetal, gerne lønsedler.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

 • Pædagogmedhjælper

 • Dagplejer

 • Omsorgsmedhjælper

 • Klubmedarbejder

Ansættelse som elev medregnes ikke. 

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler. Transport til/fra praktikstedet er for egen regning. Du skal medtænke udgifter til bøger.

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie. Eventuelle ændringer af ferie i praktikperioden skal foregå efter aftale med praktikstedet og altid oplyses til PA-ansvarlig Mette Johansen.

Som sygeplejestuderende har du mulighed for at komme i klinik i Afdeling for Pleje og Omsorg, Vordingborg Kommune.

På årsbasis modtages 24 – 30 sygeplejestuderende, der er i klinisk uddannelse i oversigt over plejeboliger.

Som studerende vil du besøge borgere, der har forskellige livsvilkår, syn på tilværelsen samt forskellig kulturel baggrund. Arbejdsvilkårene kan derfor være uensartede, og der kan ofte opstå etiske dilemmaer mellem egen faglighed og borgerens hverdag og virkelighed.

Der er rige læringsmuligheder, idet du kommer tæt på mennesker i egne hjem og omgivelser og lærer at tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til mennesker under forskellige rammer og betingelser.

Sygeplejeopgaver, som du kan blive oplært i, kan eksempelvis være injektionsgivning, sårpleje, kompressionsbehandling, medicinadministration, pleje – samt anlæggelse af kathéter etc.

Et attraktivt og grønt sted at bo

Vi er stolte af vores kyst, natur, historie og fællesskab.

Fra Præstø Fjord til Møns Klint – vi har Danmarks længste kystlinje, der byder på enestående natur og giver dig mulighed for at skabe det fritidsliv, der passer dig. 

Vi tilbyder Sjællands bedste faciliteter for friluftsoplevelser i vores smukke område, der i 2022 blev udpeget i en landsdækkende konkurrence som Danmarks vildeste kommune. Vores natur er noget af verdens mest spektakulære, og vi værner vi om vores plante-, dyre- og insektliv såvel som vores unikke nattemørke, der er så vigtigt vores både dyr og mennesker.

 

Seniorjob

Ønsker du et seniorjob i Vordingborg Kommune, skal du sende os en ansøgning

I ansøgningen skal du skrive lidt om dine kompetencer, din erfaring og hvilke områder du kunne tænke dig at arbejde indenfor.

Med ansøgning skal du vedlægge:

 • CV
 • Evt. uddannelsesbevis
 • Dokumentation fra din A-kasse på, at du opfylder betingelserne for at opnå ansættelse i seniorjob
 • Andre relevante dokumenter fx udtalelser mv.  
 • Vi vil så sammenholde dine kvalifikationer og ønsker med de ledige seniorjob vi har i kommunen.

Du vil inden 10 dage modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Samtidig vil du modtage information om proceduren for ansættelsen. 

Læs mere om seniorjobordningen her

Røgfri arbejdsplads

Vordingborg Kommune er en røgfri arbejdsplads

Vi vægter højt, at Vordingborg Kommune er en sund arbejdsplads, hvor alle ansatte kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Derfor forebygger vi de sundhedsskadelige effekter af både aktiv og passiv rygning.

Alle Vordingborg Kommunes arbejdspladser er således røgfrie. Her forstås såvel bygninger som køretøjer. 

Retningslinjen omfatter alle former for tobak samt elektroniske cigaretter, kaldet e-cigaretter – og det er ikke tilladt at ryge hverken indendørs eller udendørs på kommunens matrikler.

Vordingborg Kommune arrangerer rygestopkurser, der også kan benyttes af ansatte.

Vi er stolte af vores tre historiske købstæder

Kom og vær med! Flyt til Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune går udendørslivet og fællesskabet hånd i hånd. Lokalsamfundet står klar til at byde dig velkommen. Uanset om du vil bo i en smuk historisk villa, være selvforsynende på en landejendom eller leve tæt på bymidten med butikker, caféer og liv uden for dørtrinnet. Her får du mere hus for pengene, uden at du skal gå på kompromis med det, der virkelig tæller.

Vi er stolte af vores tre historiske købstæder, der fortæller historien om en rig kulturhistorie. På Danmarks Borgcenter i Vordingborg kan du dykke ned i Danmarkshistorien, og i Stege finder du én af Danmarks bedst bevarede middelalderlige byporte. Præstø emmer med sine brostensbelagte stræder og bindingsværkshuse af områdets stolte historie. 

Læs mere om at bo i Vordingborg Kommune og dyk ned i vores vision her.

Møns Klint - Dark Sky
Kajak
Fiskehejre i bæk

Jobagent og ledige stillinger

Se vores ledige stillinger og tilmeld dig jobagent her.

Se vores ledige stillinger her