Erhvervsbyggeri i landzone

 • I landzone må der som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri end det, der er nødvendigt for landbrugsdriften, skovbruget og fiskerierhvervet.
 • Hvis du vil bygge, foretage udstykning, ændre anvendelse af eksisterende bygninger eller ubebyggede arealer, skal du have en landzonetilladelse.
 • Vi har udarbejdet en Praksis for Landzoneadministration. I den kan du læse om ansøgnings- og sagsbehandlingsproceduren.

Søg landzonetilladelse

Byggeri

Hvis du vil bygge i landzone, skal ansøgningen indeholde:

 • Oplysninger om ejendommens adresse, matrikeloplysninger, ansøger og ejers underskrift. 
 • Kortbilag eller situationsplan med ejendommens samlede bebyggelse. Anvendelse af diverse bygninger og arealer samt afstand mellem bygninger og til skel skal være angivet.
 • Grundplan (indretning) med angivelse af anvendelse før og efter.
 • Facadetegninger med angivelse af mål, farver og materialevalg.
 • Projektbeskrivelse og begrundelse for det ansøgte.

Søer og vandhuller

 • Hvis du vil etablere et nyt vandhul eller ændre på et eksisterende, skal du altid søge om tilladelse hos os.

Send en ansøgning

Vær opmærksom på

 • Forhold, der specielt skal uddybes i projektbeskrivelsen, er ting, som angår offentligheden, for eksempel opførelse af nye bygninger, udvendige ombygninger, parkeringsforhold, åbningstider, forventet antal besøgende, antal ansatte m.v.
 • Dit projekt kan også kræve miljøgodkendelse eller dispensation fra en lokalplan eller naturbeskyttelsesloven. På KortVordingborg kan du finde oplysninger om gældende lokalplaner, naturfredning, bygge- og beskyttelseslinjer og andre relevante oplysninger for din ejendom. Hvis dit projekt kræver dispensation fra anden lovgivning, vil vi så vidt muligt sørge for at indhente de nødvendige tilladelser som en del af landzonesagsbehandlingen.

 Fire ugers klagefrist

 • Landzonetilladelser annonceres på vores hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis tilladelsen bliver påklaget inden for de 4 uger, må du ikke gå i gang, da klager har opsættende virkning.
 • Vær opmærksom på, at de fleste byggearbejder desuden kræver en byggetilladelse, som først kan udstedes, når landzonetilladelsens 4 ugers klagefrist er udløbet, og afgørelsen ikke er påklaget.

Eksempler på undtagelse fra krav om landzonetilladelse

 • I tiloversblevne landbrugsbygninger, der er mere end fem år gamle, kan du etablere én ekstra bolig pr. ejendom, en mindre butik, kontor, lager eller håndværks- og industrivirksomhed, hvis bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang (dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen). Du skal dog altid huske at anmelde den ændrede anvendelse, da den kan kræve andre tilladelser.
 • En mindre virksomhed med op til max. 5 ansatte, der allerede er lovligt etableret i en tiloversbleven landbrugsejendom, kan udvides med op til 500 m² med nyt byggeri, til- eller ombygning.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side