Elev - social og sundhedsassistent

Er du klar til trin 2 – social- og sundhedsassistentuddannelsen? Du oplever måske, at du har behov for mere viden og uddannelse for at løfte arbejdsopgaverne, eller måske et behov for at have mere ansvar i dit nuværende arbejde? Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan være svaret på dette.

Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder, heraf udgør skoleundervisningen 32 uger fordelt på 4 skoleperioder, der vekselvirker mellem en praktikperiode i det somatiske område, i det psykiatriske område og i det primærkommunale område.

Er du fyldt 25 år skal du gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Her afkortes uddannelsen med 4 uger, og den samlede varighed af uddannelsen bliver 1 år og 7 måneder, heraf udgør skoleundervisningen 28 uger.

Du vil bl.a. få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, sygepleje, somatisk sygdomslære, psykiatrisk sygdomslære samt farmakologi og medicinhåndtering.

I skoledelen kan elever, der ønsker eller har forudsætninger herfor, gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveau end det obligatoriske (talentspor). Dette er en mulighed i fagene Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, Sygepleje samt Forebyggelse og rehabilitering. Disse fag kan gennemføres på ekspertniveau.

En social- og sundhedsassistent bliver uddannet til selvstændigt at kunne vurdere behov for, samt udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver ud fra et helhedsorienteret syn. Arbejdsopgaverne varierer afhængigt af, om arbejdsstedet er på sygehus, i hjemmeplejen eller på sygehus.

Sådan bliver du social- og sundhedsassistentelev

For optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen er det et krav, at:

 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper (eller: har relevant uddannelse, der mindst svarer til en social- og sundhedshjælperuddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejde)
 • Har bestået grundfagene dansk (D) og naturfag (E)
 • Har førstehjælpsbevis samt elementært brandbekæmpelseskursus. Der er ikke krav om gyldighedsdato.

Dokumentationskrav til ansøgning

 • Motiveret ansøgning
 • Almindelig (privat) straffeattest
 • Eksamensbeviser
  *(fra afsluttet SSH eller anden uddannelse du har erhvervet dig)
 • CV
 • Dokumentation for erhvervserfaring inden for pleje- og omsorgsområdet eller for anden arbejdserfaring
 • Udtalelse
  *(fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver)

Når vi ansætter social- og sundhedsassistentelever sker det ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens kompetencer (Hent pdf fil)

Klik ind på annoncen her på hjemmesiden og søg digitalt! 

I praktik som social- og sundhedsassistentelev

Når du har indgået uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune vil du være garanteret praktikplads såvel på sygehus, psykiatri og i det primærkommunale område. Du skal være indstillet på, at transporttiden kan være lang til de forskellige praktikker, idet de ikke nødvendigvis afholdes i din bopælskommune.

I praktikperioderne arbejder du efter praktikmålene. Som udgangspunkt skal målene i det somatiske område afsluttes på begynderniveau, i psykiatrien på rutineniveau og i det primær kommunale område på et avanceret niveau.

Som social- og sundhedsassistentelev i Vordingborg Kommune vil du komme i praktik på et plejecenter, typisk på centrets aflastningsafdeling. Der kan være mulighed for at komme i hjemmeplejens udekørende team efter elevens eget ønske. I denne praktik lærer du at yde grundlæggende og koordinerende helhedspleje til borgerne.

Det anbefales, at du ikke er elev på samme praktiksted, som du arbejder, eller har været i praktik på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Vi har følgende distrikter som praktikmulighed.

Det forventes, at du arbejder aktivt i uddannelsen med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder i de forskellige praktikperioder. Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv og opsøgende i uddannelsen samt drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige

Arbejdsvilkår for social- og sundhedsassistentelever

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på 37 timer ugentlig. Heraf planlægges i hver praktikuge 4 uddannelsestimer til elevens disposition. Der kan være lokale forskelle, om uddannelsestimerne afholdes på det enkelte praktiksted eller efter elevens ønske.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

 • Som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område
 • Som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Ansættelse som elev medregnes ikke. 

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie. Eventuelle ændringer af ferie i praktikperioden skal foregå efter aftale med praktikstedet og altid oplyses til Vordingborg Kommune, afdeling for Pleje og Omsorg.