Elev - pædagogisk assistent

Som PA-elev i Vordingborg Kommune er du tilknyttet SOSU Nykøbing Falster.

Du kommer i praktik i Vordingborg Kommune – først i en institution i almenområdet og senere i specialområdet.

Almenområdet dækker over vuggestuer, børnehaver, skolefritid og klub. Specialområdet dækker over specialinstitutioner for børnehavebørn med særlige behov og specialskole for elever 0. - 10. klasse. Derudover døgnboliger, værksteder og aktivitetshuse for voksne med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelse.

Hovedforløbet i uddannelsen til Pædagogisk Assistent varer to år og halvanden måned.

Skoleundervisningen udgør 47 uger og praktikken 63 uger.
Uddannelsen er delt op i tre - fire skoleperioder samt tre - fire praktikperioder.

PA-elever har ikke alle samme uddannelsesforløb.
Langt de fleste elever vil gennemføre uddannelsen med alle praktikperioder, men på hvert hold vil der være elever, som får afkortet dele af deres praktikperioder på grund af tidligere erhvervserfaring inden for det pædagogiske område.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dit uddannelsesforløb skal opbygges, kan du kontakte SOSU skolens uddannelseskonsulent  - se kontaktoplysningerne i boksen til højre.

På skolen vil du få undervisning i uddannelsesspecifikke fag som pædagogik, psykologi i den pædagogiske praksis, kommunikation i den pædagogiske praksis, sundhed i den pædagogiske praksis, digital kultur, kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis samt natur og udeliv.

Vordingborg Kommune slår stillinger til PA-uddannelsen op to gange om året – i oktober og i maj måned.
Du kan finde opslaget på Ofir.dk og på Vordingborg Kommunes hjemmeside under ”Ledige job i kommunen”.

Vejen til Pædagogisk Assistentuddannelse

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Forløbet har en varighed på 20 uger.

For at blive optaget er det et krav, at du minimum har opnået karakteren 02 i både dansk og matematik.
Hvis du ikke har det, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve efter en samtale med en uddannelseskonsulenten på skolen. Prøven er skriftlig.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan blive optaget på Grundforløb 1 én gang. Når du har afsluttet Grundforløb 1, kan du gå videre til Grundforløb 2.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for dig der har afsluttet folkeskolen for over 1 år siden eller har afsluttet Grundforløb 1. Forløbet har også en varighed på 20 uger.

Adgangskravene er følgende:

 • Du har gennemført Grundforløb 1
 • Du har erhvervserfaring og har min. opnået karakteren 02 i både dansk og matematik fra folkeskolen
 • Du har en uddannelsesaftale

Grundforløbene er SU-berettigede, når du er fyldt 18 år. Hvis du har en uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, modtager du elevløn.

Elever, der har minimum to års erhvervserfaring, kan dog få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1. Her er det et krav, at du kan dokumentere erhvervserfaringen, som skal være erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start. Adgangskravene til Grundforløb 2 kan du finde på www.sosunyk.dk

Du kan søge ansættelse hos Kommunen direkte til Hovedforløbet, dette kræver dog, at du som minimum har gennemført og bestået Grundforløb 2.

Ansøgning og dokumentationskrav

Det er en god ide, at du gør din dokumentation til ansøgningen klar før du søger. Kravene til en uddannelsesaftale er:

 • Motiveret ansøgning

 • CV

 • Ren straffeattest

 • Ren børneattest

 • Eksamensbeviser (fra afsluttet grundskole eller anden uddannelse)

 • Fraværsoversigt fra elevplan (hvis du er i gang med grundforløbet, eller har afsluttet, når du søger)

 • Dokumentation fra erhvervsskole (hvis du er optaget på grundforløbet, ser vi gerne dokumentation herfor i ansøgningen)

 • Evt. udtalelser fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver

Ansøgninger skal indsendes via det link, der er i opslaget.
Et ansættelsesudvalg i Vordingborg Kommune vurderer ansøgningerne, og du har mulighed for at blive indbudt til en ansættelsessamtale. 
Til samtalen kan du uddybe dine kompetencer, motivation eller andet, du finder relevant.

Du vil efterfølgende modtage tilbud eller afslag om uddannelse, ofte tre - fem hverdage efter samtalen.
Tilbud eller afslag sker efter en samlet vurdering af ansøgers begrundede motivation for uddannelse, skoleforudsætninger og øvrige kompetencer.

I praktik som PA-elev

Når du har indgået uddannelsesaftale med Vordingborg Kommune, vil du være garanteret praktikplads såvel i almen- som specialområdet. Du skal være indstillet på, at transporttiden kan være lang til de forskellige praktikker, idet de ikke nødvendigvis afvikles i din bopælskommune.

I praktikperioderne arbejder du efter praktikmålene. Som udgangspunkt skal målene i det almene område afsluttes på begynderniveau og i specialområdet primært på avanceret niveau.

Det anbefales, at du ikke er elev på samme praktiksted, som du arbejder.

Det forventes, at du arbejder aktivt i uddannelsen med at koble dit teoretiske læringsudbytte med den praksis, som du møder i de forskellige praktikperioder.
Dine vejledere vil skabe rammen om dit praktikforløb, men det forventes, at du selv er aktiv og opsøgende i uddannelsen samt drager medansvar for at opfylde dine praktikmål i det daglige.

Arbejdsvilkår for PA-elever

Som ansat i Vordingborg Kommune har du en arbejdstid på 37 timer ugentligt. Hver praktikuge planlægges fire uddannelsestimer til elevens disposition. Der kan være lokale forskelle, om uddannelsestimerne afholdes på det enkelte praktiksted eller efter anden aftale.

Løn og arbejdsvilkår er bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Hvis du er fyldt 25 år, og har minimum et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen. Hvis du søger voksenelevløn, skal du fremsende dokumentation for beskæftigelse og timetal, gerne lønsedler.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

 • Pædagogmedhjælper

 • Dagplejer

 • Omsorgsmedhjælper

 • Klubmedarbejder

Ansættelse som elev medregnes ikke. 

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler. Transport til/fra praktikstedet er for egen regning. Du skal medtænke udgifter til bøger.

Ferie

Det vil fremgå af din uddannelsesplan, hvornår du afholder ferie. Eventuelle ændringer af ferie i praktikperioden skal foregå efter aftale med praktikstedet og altid oplyses til PA-ansvarlig Mette Johansen.