Legater og fonde

Margrethe Jensens Mindelegat

Uddeles i februar/marts 2017.

Legatet kan søges af 18-25 årige, født og opvokset i det område, der udgjorde Kalvehave Sogn før Kommunesammenlægningen i 1970. Se kortskitse her.

Ansøgning skal være bilagt dåbsattest eller navneattest til dokumentation for fødestedet, samt ansøgers sidste opgørelse fra Skattevæsenet til belysning af ansøgers økonomiske forhold.

Legatet uddeles fortrinsvis til personer, der er i gang med en kompetencegivende uddannelse.

Hent ansøgningsskemaet her

Ansøgning indsendes til Ledelsessekretariatet, på sikker@vordingborg.dk.
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsfrist 15.  februar 2017.

______________________________________________________________

 

Gdr. af Æbelnæs Niels Peter Hansens Mindelegat

Uddeles i juli 2017.

Legatet kan søges af unge med tilknytning til Møn, Bogø eller Nyord, og som uddanner sig på landbrugsskole, navigationsskole eller højere læreanstalt.

Hent ansøgningsskemaet her

Ansøgning indsendes til Ledelsessekretariatet på sikker@vordingborg.dk. 

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsfrist 16. juni 2017.

________________________________________________________

Der gøres opmærksom på, at da nedenstående legaterne vil blive opløst over en årrække på 1-3 år, vil der de næste år være større portioner til uddeling


Andre legater og fonde

Disse legater og fonde uddeles i december måned 2017:

  • Fælleslegatet for værdigt trængende Vordingborg, Møn og Præstø. Der ydes tilskud til personer, der er bosat i gl. Vordingborg Kommune, gl. Præstø Kommune og gl. Møn Kommune, og som skønnes værdigt trængende. Opgørelse over familiens månedlige indtægter skal vedlægges ansøgningen.
  • Gl. Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge, der yder støtte dels til trængende syge på Møn og dels til unge mellem 20 og 30 år, som er invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse. For at komme i betragtning skal erklæring fra lægelig myndighed vedlægges ansøgningen.
  • Skomager Jens Jensen og Hustrus legat. Et antal legatportioner er ledige til uddeling i december. Disse legatportioner kan søges af trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret.
  • Gl. Møn Kommunes Uddannelsesfond.  Der ydes støtte til videregående uddannelse til personer, som er eller har været hjemmehørende i gl. Møn Kommune. Dokumentation fra uddannelsessted samt dokumentation fra skattemyndighed skal vedlægges ansøgningen.
  • Fisker Lars Jensens Legat, der uddeles til arbejdsmænd og fiskere eller disses enker bosiddende i gl. Jungshoved sogn, og som lider nød på grund af sygdom, alder eller andre grunde.
  • Jenny K. Rasmussens Legat, der uddeles til enligtstillende selvforsørgende kvinder i Præstø.
  • Fabrikant Aage Clausen og Hustrus Personalefond, som uddeles som støtte til handicappede eller ubemidlede unges uddannelse.

Hent ansøgningsskemaet her

Ansøgningen skal indsendes til Ledelsessekretariatet på sikker@vordingborg.dk

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Bemærk: Sidste års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen som dokumentation.

Ansøgningsfrist 27. september 2017