Kørsel af elever

 • Kommunen tilbyder kørsel med skolebusser, som er gratis for alle at benytte. De kan også benyttes af almindelige borgere og elever til ungdomsuddannelser, i det omfang der er pladser tilovers. Se skolebussernes køreplaner nedenfor.
 • Skolebusruterne tilrettelægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever.
 • Kørselsberettigede elever, som nemmest kan tage en offentlig bus, får udleveret et gratis DOT-skolebuskort.
 • Kørselsberettigede elever, som ikke bor i nærheden af en skolebusrute eller en offentlig busrute, vil blive kørt med minibus.
 • Hvis du ikke er kørselsberettiget folkeskoleelev, skal du selv sørge for at komme til eller fra skole. Hvis du har mulighed for det, kan du dog benytte eventuelle tomme pladser i den kommunale skolebus.
 • Fra skoleåret 2024/25 administrerer Vordingborg Kommunes kørselskontor ikke længere selvbetalte skolebuskort. Vi henviser i stedet for til at benytte de almindelige offentlige ordninger som rejsekortet eller almindeligt billetkøb.

Er mit barn berettiget til kørsel?

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem sin folkeregister-adresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt:

1. Afstanden er længere end:

 • 2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
 • 6 km for 4.-6. klassetrin 
 • 7 km for 7.-9. klassetrin 
 • 9 km for 10. klassetrin.

2. Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort

Kørselskontoret afgør efter en beregning, om eleven er kørselsberettiget på grund af afstand. Spørgsmål kan rettes til kørselskontoret.

Skoleadministrationen afgør efter en vurdering sammen med politiet, om eleven er kørselsberettiget på grund af trafikfarlige veje. Spørgsmål kan rettes til Anne Marie Lundsdal på marnic@vordingborg.dk

Folkeskoleelever, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt og elever i privat- eller friskole, kan ikke blive kørselsberettigede efter Folkeskoleloven.

Når en folkeskoleelev bliver godkendt som kørselsberettiget, vil kørselskontoret vurdere, om kørslen skal ske i en kommunal skolebus, en offentlig bus eller som individuel kørsel i en mini-bus (Flextrafik). Kørselskontoret udsender hvert år medio juni en liste til skolesekretærerne med disse oplysninger for hver enkelt elev.

Hvis du tilbydes kørsel med offentlig bus, skal du have et gratis DOT-buskort (rejsekort-type). Ved starten af et nyt skoleår, vil de elever, som ikke tidligere har haft et DOT-buskort, automatisk få dette udleveret af skolesekretæren i den første uge efter sommerferien. De elever, som allerede har et DOT-bus, skal i forbindelse med skift til nyt skoleår blot beholde kortet, da kørselskontoret vil sørge for at det elektronisk gives ny gyldighedsperiode for det kommende skoleår.  Elever, som skifter skole eller adresse skal have nyt DOT-buskort. Dette sker automatisk i forbindelse med nyt skoleår, hvor kortet udleveres af skolesekretæren.

Hvis eleven tilbydes kørsel med mini-bus (Flextrafik), vil forældrene inden starten af det nye skoleår blive kontaktet af kørselskontoret for at aftale hvordan og hvornår kørslen arrangeres. Eleven skal ikke bruge et buskort. Ved kørsel med Flextrafik kan der ikke medtages venner eller søskende.

Hvis eleven ikke er berettiget til kørsel, så må elev/forældre selv arrangere en løsning. Det kan være, at eleven kan gå eller cykle eller køres af andre.

Hvis eleven bor i nærheden af en skolebusrute, kan denne benyttes gratis. Eleven skal dog være klar over, at bussen kan være så fyldt, at der ikke kan komme flere med. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.

Skolebuskort til kommunal skolebus

 Fra skoleåret 2024/2025 skal der ikke længere bruges skolebuskort.

Skolebuskort til offentlig buslinie

Hvis eleven er kørselsberettiget, vil eleven få udleveret et gratis DOT-skolebuskort. Ved starten af et nyt skoleår, vil de kørselsberettigede elever, som ikke tidligere har haft et DOT-skolebuskort, automatisk få dette udleveret af skolesekretæren.

De kørselsberettigede elever, som allerede har et DOT-skolebuskort, skal i forbindelse med skift til nyt skoleår blot beholde kortet. Det bliver automatisk opdateret.

Kørselsberettigede elever, som skifter skole eller adresse skal have nyt DOT-skolebuskort. Dette sker automatisk i forbindelse med nyt skoleår, hvor kortet udleveres af skolesekretæren.

 

 • Visitation til befordring foretages af distriktsskolen og Afdelingen for Børn og Unge. 
 • Kørslen bestilles af skolen igennem Kørselskontoret. 
 • Transporten arrangeres og varetages af Kørselskontoret.
 • Kommunen giver refusion til folkeskoleelever for kørselsudgifter til den lovbestemte skolepraktik.
 • Hvis afstanden til praktikstedet er mere end 9 km , kan du søge om befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige befordringsmidler. Dokumentation skal vedhæftes. 
 • Hvis offentlig befordring ikke kan anvendes grundet mødetid/sluttid, kan forældre efter aftale med UU-vejlederen vælge at køre eleven til praktikstedet.
 • Befordringsgodtgørelse for egen kørsel beregnes efter statens laveste takst.
 • Du skal udfylde befordringssedlen og aflevere den til skolens sekretær.
 • Hvis du er invalideret eller syg (f.eks. brækket ben) og ikke kan transportere dig selv til skole, så kan vi hjælpe dig. 
 • Du skal henvende dig hos skolens sekretær, som sammen med kørselskontoret vurderer, hvad der kan gøres. Måske kan du få et buskort til offentlig bus, eller du skal have individuel befordring, eller nogen kan køre dig, imod at vi udbetaler en befordringsgodtgørelse, indtil du igen kan klare dig selv.
 • Hvis du bliver tilbudt individuel befordring, vil du blive bragt og hentet til skolens normale ringetider. Dog kan der aftales særlige tidspunkter i forbindelse med, at eleven er til eksamen.
 • Du kan evt. blive bedt om en lægeerklæring.
 • Befordringen arrangeres af kørselskontoret, som vil kontakte dig, når du er blevet godkendt til kørsel.
 • Hvis du bliver befordret eller der udbetales befordringsgodtgørelse i mere end 3 måneder, er det et krav, at du fremsender en lægeerklæring til kørselskontoret, og derefter igen hver 3. måned.
 • Ordningen gælder ikke akut opstået sygdom på skolen.
 • Ungdomsuddannelserne er: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelser, fodterapeuter, produktionsskoler, almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.
 • Syge elever på ungdomsuddannelserne kan blive kørt på samme måde som syge folkeskoleelever. Dog kan vi kun hjælpe dig i en periode på 1-13 uger, hvorefter det forventes, at du kan klare dig selv igen.
 • Du skal henvende dig til skolens administration, som vil kontakte kørselskontoret.
 • Om morgenen bør eleven være ved stoppestedet min. 5 minutter før køreplantidspunktet. Bussen venter ikke. Eleven kan stige på bussen langs hele ruten ved at vinke til chaufføren.
 • I bymæssig bebyggelse skal eleverne samle sig i grupper, således at bussen kun har brug for at stoppe for påstigning eller afstigning ca. for hver 400 meter. Når det er mørkt henstiller vi til at eleverne bærer refleksjakke, så de er mere synlige for chaufføren. Chaufføren vurderer ved hver påstigning, om bussen har kapacitet til at medtage alle kørselsberettigede elever, som forventes på den samlede rute.
 • Alle, som medtages i bussen, vil ikke blive afsat før de er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse.
 • Skolebussen er gratis at benytte for alle borgere, såfremt der er plads.
 • DOT-skolebuskortet har gyldighed på hverdage indtil kl. 19. Kortet har ikke gyldighed på lørdage, søndage og helligdage samt juli måned og mellem jul og nytår.
 • Kortet kan kun bruges i de zoner, som er nødvendige for at rejse imellem elevens folkeregister-adresse og skolens adresse. Zonerne er vist på kortet.
 • Hvis eleven vil rejse udenfor gyldighedstiden eller i andre zoner, skal der købes tillægsbillet eller benyttes almindeligt rejsekort.
 • Hvis eleven bruger kortet udenfor gyldighedstiden eller i andre zoner, vil bussens kortlæser afgive en ’øv-lyd’.
 • På kortet kan man gratis medtage et barn 0-11 år.
 • Maksimale afstande imellem bopæl og busopsamlingssted eller busafsætningssted:
 • En kørselsberettiget folkeskoleelev i 0. – 3. klasse skal kunne gå/cykle op til 1 km.
 • En kørselsberettiget folkeskoleelev i 4. – 10. klasse skal kunne gå/cykle op til 2 km. 
 • Ja, hvis eleven går i 4. – 10. klasse.
 • Nej, hvis eleven går i 0. -3. klasse
 • Ja
 • Ringetiderne på skolerne betyder, at skolebussen på nogle af afgangene ikke kan nå at gennemkøre sin rute inden den skal starte igen. Der kan derfor opstå ventetider for de elever, som skal med næste afgang. Ventetiderne kan ikke bestemmes på forhånd, da det vil afhænge af, hvor mange elever som skal afsættes på  den forudgående tur.
 • I køreplanen er afgangene med usikker afgangstid markeret med røde minuttal. De angivne afgangstider på de usikre afgange er derfor tidligste afgangstid. Afgangstiden kan altså også være senere.
 • Skolebussens køreplan har endvidere farvemarkeret de strækninger, hvor elevens planlagte ventetid efter udringning er mere end 10 minutter:
  • gule strækninger betyder, at elevens ventetid efter skolens ringetid er 11 - 30 minutter
  • blå strækninger betyder, at elevens ventetid efter skolens ringetid er 31 – 60 minutter.
 • Kommunen har ifølge ’Lov om befordring af elever i folkeskolen’, §1, kun pligt til at yde kørsel til det hjem, hvor den kørselsberettigede elev har folkeregister-adresse. 
 • Hvis elevens forældre har fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, men eleven opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene vælge, til hvilket af de to adresser hjemkørslen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens kørselsforpligtelse til dette hjem. Hvis ikke andet oplyses, vil kørslen ske til barnets folkeregister-adresse.
 • Når eleven er kørt med skolebus til folkeregister-adressen, er det herefter forældrenes ansvar, hvis eleven yderligere skal køres fra den ene til den anden forælder.
 • Ruterne fastlægges efter de kørselsberettigede folkeskoleelever
 • Politiet og kommunen udpeger de trafikfarlige veje i det overordnede vejnet.
 • Trafikfarligheden skal for det enkelte barn vurderes ud fra den konkrete skolevej og de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv.
 • Spørgsmål kan rettes til Anne Marie Lundsdal på marnic@vordingborg.dk
Kontakt

Kørselskontoret

Mønsvej 130
4760 Vordingborg

Telefontid
55 36 25 60
Mandag-Fredag kl. 07-12

Send os en mail 

Denne mail er ikke egnet til at sende personfølsomme oplysninger.

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk