Børn og unge med funktionsnedsættelser eller sygdom

Hvis du har et barn eller en ung med funktionsnedsættelse eller sygdom, skal dit barn ifølge loven, i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af den nedsatte funktionsevne. 

  • Børn mellem 0 – 14 år: kan have kontakt til en sagsbehandler fra Børn og Familie
  • Unge mellem 15 – 18 år: kan have kontakt til en ungerådgiver hos Ungecentret

Du kan læse mere om de muligheder, I som familie har for at få hjælp til jeres barn på borger.dk

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.Når I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få en grundig rådgivning. Rådgivningen kan fx dreje sig direkte om barnets handicap og løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver og aflastning.

Kommunen har ansvar for at rådgive om relevante støttemuligheder son følge af barnets handicap. Hvis der er behov for specialviden, kan kommunen inddrage specialrådgivning fx fra andre kommuner - eller indhente rådgivning fra VISO.

I kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer. Desuden er der mulighed for at komme på et kursus specielt for forældre til et barn med handicap.

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud.
Afhængig af omfanget af dit barns handicap, kan det integreres i kommunens ordinære dagtilbud for børn mellem 0 og 6 år.
Kommunen skal sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som f.eks. støttepædagog, hjælpemidler, særligt legetøj mv.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning. Fx specialgrupper i almindelige tilbud eller en specialbørnehave til børn på 0-6 år.

Du kan ansøge om et særligt dagtilbud til dit barn.
Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Ud over fripladstilskud for økonomisk trængte og søskenderabat, er der et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Du kan læse om de forskellige tilskudsordninger og de aktuelle fripladsgrænser på siden ' 'Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud'.
Har dit barn betydelig og varigt nedsat funktionsevne, er der mulighed for efter en konkret, individuel vurdering, at kommunen kan give en forælder tabt arbejdsfortjeneste, så barnet kan blive passet i sit eget hjem.

Hvis I ikke har mulighed for at have jeres barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo: plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud. Forældremyndigheden vil forsat være jeres.

Hvis I vælger at tage imod tilbuddet om døgnophold, kan I have glæde af den rådgivning og støtte, I kan få i forældre- og handicaporganisationerne. For de fleste er det en stor lettelse at tale med andre forældre i samme situation.

Via Danske Handicaporganisationers hjemmeside kan I finde kontaktoplysninger på de forældre- og handicaporganisationer, der er relevante for jer.

Hjemmetræning er et alternativ til forældre, som ikke ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om f.eks. en plads i et særligt dagtilbud.

Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år, hvis funktionsnedsættelse gør det nødvendigt at iværksætte et helt særligt tilbud til barnet eller den unge.

Hjemmetræning skal søges hos og godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse.

Hvis du vil ansøge om hjemmetræning, skal du derfor kontakte kommunen.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Du kan læse mere om hjemmetræning på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Ergo- og fysioterapi
Vejlednings- eller træningsforløb til børn med sansemæssige udfordringer, og børn som ikke udvikler sig alderssvarende motorisk eller som har et fysisk handicap. Læs mere: https://www.vordingborg.dk/borger/sundhed/traening-og-rehabilitering/traening-til-born/

Handicapkurser (§ 41)
Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven eller anden lovgivning. Læs mere: Børn og unge med funktionsnedsættelser eller sygdom - Vordingborg Kommune
Hvis du har spørgsmål, kan Børn og Families Handicapteam træffes på tlf. 55 36 20 95

Ledsageordning
Personer mellem 12 og 67 år, som har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan søge om ledsagelse. Læs mere om ledsageordningen og reglerne her: https://www.vordingborg.dk/borger/born-og-familie/hjaelp-til-born-unge-og-familier/born-og-unge-med-funktionsnedsaettelser-eller-sygdom/
Ansøgningsskema findes her: https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Ledsageordning

Kontakt

Center for Børn og Familie

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.
Varigt nedsat funktionsevne

Ansøg om hjælpemidler, forbrugsgode og indretning

Er dit barns fysiske eller psykiske funktionsevne varigt nedsat?
Følg linket for at ansøge om hjælpemidler, forbrugsgode og indretning på borger.dk

Forsørgelse af barn/ung under 18 år

Ansøg om tilskud til merudgifter

Forsørger du et barn eller en ung under 18 år i dit hjem? 
Følg linket for at søge om tilskud til dækning af merudgifter på borger.dk

Tabt arbejdsfortjeneste

Ansøg om kompensation

Påvirker dit barns sygdom dine muligheder for at arbejde?
Følg linket for at ansøge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på borger.dk

Varigt nedsat funktionsevne

Ansøg om hjælpemidler, forbrugsgode og indretning

Er dit barns fysiske eller psykiske funktionsevne varigt nedsat?
Følg linket for at ansøge om hjælpemidler, forbrugsgode og indretning på borger.dk