Huslejenævn

Huslejenævnet i Vordingborg Kommune afgør tvister (uenighed) mellem udlejere og lejere i private udlejningsejendomme, som ligger i kommunen. Nævnet kan derfor normalt først behandle en sag, når en opstået uenighed mellem lejer og udlejer ikke kan løses ved forhandling parterne imellem.

Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning. Huslejenævnets sekretariat yder udelukkende vejledning om, hvordan man indbringer en sag for nævnet.

Lejere i Vordingborg Kommune kan få råd og vejledning omkring leje- og boligreguleringsloven ved henvendelse til en lejerforening eller advokat

Udlejere i Vordingborg Kommune kan eksempelvis rette henvendelse til en udlejerforening eller advokat

Man kan eventuelt søge gratis retshjælp ved advokatvagt (se mere på www.advokatsamfundet.dk)

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler bl.a. sager om:

 • Huslejens størrelse, herunder sager om lejeforhøjelser
 • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte efter fraflytning og tilbagebetaling af depositum
 • Mangler ved det lejede
 • Pligter til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Varme- og vandregnskaber
 • Sager om overtrædelse af husorden (kun udlejer kan indbringe).

 

Huslejenævnet behandler ikke …..

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejenedslag for vedligeholdelsesmangler, før udlejer har overskredet en af nævnet fastsat frist til at få forholdene udbedret
 • Uenighed mellem lejer og udlejer om pengekrav, fx om udlejers pligt til betaling af lejers udlæg for arbejder, udbedringer mm., som nok henfører til udlejers forpligtelser, men som lejer  har bestilt og betalt
 • Tvister, som kræver førelse af bevis og en bevismæssig vurdering – se nedenfor.

Disse spørgsmål afgøres i Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).

 

Hvordan klager du til Huslejenævnet?

Du skal klage skriftligt til Huslejenævnet for Vordingborg Kommune. Klagen kan sendes pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Klagen skal desuden være vedlagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt.

 

Hvad koster det at klage til Huslejenævnet?

I 2019 koster det 312 kr. at klage. Behandlingen af klagen starter først, når beløbet er modtaget. Indbetal gebyret på kommunens konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er ”Indbetaler” og ”adressen på lejemålet, der klages over" samt teksten ”gebyr til huslejenævnet”. Gebyret kan også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

 

Hvordan behandler Huslejenævnet klager?

Huslejenævnet indhenter nødvendige oplysninger i sagen. Nævnet kan forelægge oplysninger for parterne til udtalelse. Hvis en part ikke svarer, kan nævnet lægge oplysningerne fra den anden part til grund for afgørelsen sådan, at tvisten afgøres til denne parts fordel.

Nævnet behandler ikke klager, hvis der skal føres bevis for at fastlægge, hvilke oplysninger, der skal lægges vægt på ved afgørelsen, fx klager, hvor det er udlejers ord mod lejers. 


Nævnets sagsbehandlingstid er normalt 3-4 måneder.

Den, som har klaget til nævnet, kan tilbagekalde sin klage og derved stoppe sagen, så længe nævnet ikke har truffet afgørelse i sagen.

Når Huslejenævnet har truffet afgørelse

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er nævnet helt ude af sagen. Du kan klage over nævnets afgørelse ved at indbringe sagen for Boligretten. Sagen skal indbringes senest 4 uger efter, at du har fået en meddelelse om nævnets afgørelse. Du kan søge hjælp til at indbringe sagen for Boligretten hos advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller hos retshjælpen.

Hvis nævnets afgørelse ikke bliver indbragt for Boligretten, er den herefter bindende for parterne.
En part kan således ikke uden konsekvens undlade at efterleve en afgørelse fra nævnet, som ikke er indbragt for Boligretten.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe med at gennemtvinge nævnets afgørelse over for en part. Imidlertid vil nævnet pga. nævnets indberetningsmulighed efter lejelovens § 113 a gerne underrettes, såfremt en part ikke efterlever en nævnsafgørelse, som ikke bliver indbragt for Boligretten (endelig afgørelse).

I sager om vedligeholdelsesmangler, hvor nævnet har pålagt udlejer at lade bestemte arbejder udføre, kan en lejer, rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond, hvis udlejer ikke efterlever en endelig afgørelse fra nævnet. Grundejernes Investeringsfond kan herefter foretage de fornødne arbejder for udlejers regning. Grundejernes Investeringsfond afgør selv, om man vil udføre arbejderne.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe lejer med at få inddrevet lejers tilbagebetalingskrav fra udlejer i sager om lejens størrelse, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at udlejer skal tilbagebetale for meget betalt husleje til lejer. Lejer henvises her til at søge bistand hos advokat, lejerorganisation eller andre til inddrivelsen af kravet ved fogedretten.

I andre typer sager, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part, kan nævnet heller ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part. I disse tilfælde henvises den pågældende ligeledes til at gå til advokat, lejer- eller udlejerorganisation eller andre for at få hjælp til inddrivelsen af kravet.

 

Forhåndsgodkendt husleje

Hvis du som udlejer ønsker en afgørelse om, hvad du kan kræve i husleje, kan du søge om en forhåndsgodkendelse af lejen hos Huslejenævnet.

For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal selv eje boligen
 • Boligen skal være den eneste, du udlejer
 • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
 • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
 • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning.

En forhåndsgodkendelse koster 520 kr. (2019). Behandling af sagen starter først, når beløbet er modtaget.

Indbetal gebyret på kommunens konto i  Nordea – konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er ”Indbetaler” og ”adressen på lejemålet” samt teksten ”gebyr til huslejenævnet”. Gebyret kan også  betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.

Hvordan kontakter du Huslejenævnet?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat. Se kontaktoplysninger i højre side.