Landsbypulje

Vordingborg Kommune administrerer en ”Pulje til Landsbyfornyelse”, hvor der kan søges tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i landdistrikterne, uden for købstæderne Vordingborg, Stege og Præstø.

Der gives tilskud til:

 • Udvendig renovering af nedslidte, bevaringsværdige helårsboliger samt forsamlingshuse
 • Nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger
 • Indretning af offentlige byrum
 • Oprydning på en boligejendom, f.eks. fjernelse af udtjente biler og skrot

Forudsætning for tilskuddet er, at boligejendommen ligger synligt for offentligheden, eller har en markant placering i landskabet.

Renovering af bevaringsværdige boliger

 • Tilskud til renovering af en bevaringsværdig bolig kan gives når denne vurderes tilstrækkeligt nedslidt, er opført før 1960, og har en bevaringsværdi på 1 - 5 efter den offentlige SAVE registrering. Hvis der ikke foreligger en registrering af bygningens bevaringsværdi kan denne udføres af kommunen.
 • Renoveringens udførelse og omfang skal godkendes af kommunen som grundlag for beregning af tilskud på sædvanligvis 25 – 50 % af omkostningerne.

Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger

 • Forudsætning for tildeling af tilskud er, at det er en bolig med et væsentligt forfald til gene for omgivelserne. Støtten til nedrivning kan være op til fuld dækning af udgifterne.
 • Der kan desuden gives støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i mindre byer i landdistrikter, hvor erhvervet er nedlagt.

Hvordan søger jeg tilskud?

Ansøgningen skal være skriftlig og fremsendes af ejendommens ejer til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 
helst på e-mail til : landsbypulje@vordingborg.dk  

 Ansøgningen skal mærkes "Landsbypuljen" og indeholde oplysninger om:

 • Ejendommens adresse
 • Begrundelse for ansøgningen
 • Gerne foto af ejendommen set fra offentlig vej/sti
 • Beskrivelse af omfanget af boligens renovering, eller angivelse af ejendommen der ønskes nedrevet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 55 36 24 19 eller 55 36 24 31