Tidlige forebyggende tilbud

Vordingborg Kommune har en række tidlige, forebyggende tilbud til børn og unge. På denne side finder du en samlet oversigt, der opdateres løbende. 

Der findes også en oversigt over øvrige rådgivningsmuligheder i Vordingborg Kommune - både kommunale, regionale og private tilbud - til både børn, unge og voksne. Den finder du på vordingborg.dk/rådgivning.

Mind My Mind
Mind My Mind er udviklet til behandling af børn og unge i alderen fra seks til 16 år med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Behandlingen er et individuelt træningsforløb, hvor deltagerne træner metoder til at mestre og dermed afhjælpe angst, depressive symptomer og/ eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til børn med adfærdsvanskeligheder træner metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn.
OBS: tilbuddet er p.t. lukket for tilgang. Der åbnes for tilgang i efteråret 2023. 
Ved spørgsmål om Mind My Mind kontakt PPR på mail: ppr-sikker@vordingborg.dk eller telefon: 55 36 20 41

Mindhelper
 www.mindhelper.dk kan unge få viden og råd om mental sundhed. Mindhelper udvikler også materialer, som lærere kan bruge til at sætte spot på mental sundhed i undervisningen på skoler og ungdomsuddannelser.

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet. Formålet med den fælles indsats er at forebygge kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd hos børn og unge i Vordingborg kommune. SSP-konsulenterne arbejder på mange fronter ift. forebyggelse; herunder med digital dannelse blandt børn og unge, radikalisering, sociale fællesskaber, forebyggelse af rygning mv.
Læs mere om SSP

Overvægtsklinikken henvender sig til børn og unge fra 6-16 år, som er henvist af deres sundhedsplejerske eller egen læge, samt deres familie. På klinikken tilbydes råd og vejledning ift. kost, motion og livsstil. Klinikken ligger i henholdsvis Vordingborg, Stege og Præstø. Barnet, den unge og familien mødes med en sundhedsplejerske på Overvægtsklinikken hver 6-8 uge, og der lægges en plan for, hvad der skal arbejdes med til næste møde. Forløbene kan strække sig over kortere eller længere forløb alt efter, hvad barnet eller den unge har brug for.

For nærmere oplysninger kontakt Sundhedsplejen på mail: sundhedsplejen@vordingborg.dk

Mit barn trives ikke - hvad gør jeg?
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Vordingborg Kommune tilbyder forskellige muligheder for rådgivning og indsatser m.m. Læs mere her: Mit barn trives ikke - hvad gør jeg? 

Åben psykologisk rådgivning
Børn og unge i 5. - 10. klasse der har brug for at tale med en psykolog, kan henvende sig på kommunens skoler. Læs mere her: Åben psykologisk rådgivning til børn og unge

Åben psykologisk telefonrådgivning
Den åbne telefonrådgivning er for alle børn, unge og forældre eller jer der arbejder med børn og unge. Ring til os hvis der er behov for sparring, råd eller vejledning. Den telefoniske åbne rådgivning besvares af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Telefonrådgivningen er åben tirsdage mellem kl. 10.00 - 12.00 undtagen i skolernes ferier.
Ring 55 36 20 40 

Åben og Rolig
Målgruppe: unge i 7.-10. klasse som:

  • Ønsker at bringe fokus på egen trivsel og livsglæde
  • Ønsker at få indsigt i kropslige øvelser og meditationer, som kan nedbringe stresssymptomer samt arbejde med disse øvelser i sessionerne
  • Er motiverede for at indgå i et gruppeforløb med andre unge og deltage i grupperefleksioner og forskellige øvelser
  • Har begyndende utilfredshed i livet og mistrivsel, har svært ved at overskue hverdags gøremål, oplever et øget præstationspres eller følelse af mangel på mening
  • Oplever øgede stress symptomer såsom koncentrationsbesvær, irritabilitet, tristhed, rastløshed, tankemylder, bekymringstanker, søvnbesvær og/eller hovedpine

Åben og rolig er et forløb på seks gruppesessioner af 1,5 times varighed, hvor der i gruppen faciliteres grupperefleksioner om at opleve pres og stress i sin hverdag, samt hvordan man kan passe på sig selv. Der tilbydes desuden to individuelle samtaler pr. ung. Der er typisk 10-12 deltagere i gruppen. Der vil blive afholdt en visitationssamtale forud for, at man bliver visiteret til forløbet. Forløbet afholdes i Vordingborg.

Ungerådgivning i Center for Rusmidler
Center for Rusmidlers ungerådgivning tilbyder anonym rådgivning, samtaleforløb og behandlingsforløb til unge under 25 år, der har misbrugsproblematikker. Læs mere om rådgivningstilbuddene her https://www.vordingborg.dk/borger/sundhed/ungeradgivning/

TUBA
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt. Læs mere: https://tuba.dk/om-tuba/            

Fri af Misbrug – gratis og anonym rådgivning
Den frivillige sociale organisation Fri af Misbrug tilbyder anonym telefonrådgivning til misbrugere og pårørende i familier med børn. Læs mere her: https://friafmisbrug.dk/

Folkekirkens sorggrupper for børn og unge
Folkekirkerne på Sydsjælland og Møn tilbyder sorggrupper til alle der har mistet. I sorggruppen kan medlemmerne tale om og gennemarbejde deres sorg ved samtale.

Børnegrupper for børn og unge der vokser op med psykisk sygdom i familien
Børnegrupperne er et forebyggende tilbud for børn i alderen 7-16 år. Her får børn og unge mulighed for at tale om det, som er svært, og dele erfaringer med ligesindede børn og unge. De får viden om, hvad psykisk sygdom såsom angst, depression og PTSD gør ved deres forælder eller søskende, og det hjælper dem med at forstå deres situation og familie. Børnene og de unge får undervejs i forløbet redskaber til at mærke egne følelser, udtrykke sig og håndtere udfordringer i hverdagen. Målet med børnegrupperne er at mindske ensomhed, stigmatisering, skyldfølelse og bekymringer hos børnene og ikke mindst at bryde tabuet om psykisk sygdom. For nærmere oplysninger om børnegrupperne kontakt Maria Christy på tlf. 24 79 23 50 eller Janne Hansen på tlf. 24 94 11 46.

Bedre Psykiatri Vordingborg - pårørendegrupper
Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Lokalafdelingen i Vordingborg tilbyder følgende gruppetilbud:

Unge pårørende til forældre/søskende med psykiatrisk lidelse/sårbarhed - starter 1. september
Forældre til børn med psykiatrisk lidelse/sårbarhed - starter 5. september.
Voksne pårørende til voksne med psykiatrisk lidelse/sårbarhed - starter 7. september.
For yderligere information: https://bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/vordingborg/

Kontakt

Center for Børn og Familie

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.